Lovska zveza Maribor – Strelska komisija 

Z A P I S N I K  

rednega posveta strelskih referentov LD LZ Maribor, ki je bil 11.3.2013 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru. 

Na posvetu je bilo prisotnih 20 strelskih referentov LD LZ Maribor. Lista prisotnih je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika. 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav in potrditev dnevnega reda
  2. Dogovor o tradicionalnem lovsko strelskem tekmovanju »liga LZ Maribor za leto 2013«
  3. Dogovor o urniku strelskih tekem v LD LZ Maribor
  4. Obravnava zakonskih predpisov o varnosti na streliščih v času izvajanja lovskih strelskih tekmovanj
  5. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik Komisije za lovsko strelstvo pri UO LZ Maribor Bojan Urbančič. Na posvetu je bilo prisotnih 20 strelskih referentov, ki so pred pričetkom posveta prevzeli tarče, za pristrel pušk in strelske tekme. 

Ad. 2 

Bojan Urbančič

Predlagal je, da izvedemo strelsko ligo LZ Maribor v mesecu aprilu 2013. Prvo kolo bomo izvedli v nedeljo 7.4.2013, 4. kolo pa 28.4.2013.  

Razpored strelskih tekem:

1. kolo 7.4.2013    strelišče LD Pobrežje – Miklavž  ob  9.00  uri

2. kolo 13.4.2013  strelišče LD Kapla                      ob 14.00 uri

3. kolo 20.4.2013 strelišče LD Janžev vrh                ob 14.00 uri

4. kolo 28.4.2013 strelišče LD Podvelka                  ob  9.00 uri

 11.5.2013 bomo izvedli prvenstvo LZ Maribor v veliki kombinaciji, ki bo obenem izbirna tekma za državno prvenstvo LZS na strelišču LD Ruše

1.6.2013   državno prvenstvo v veliki  kombinaciji

31.8.2013 državno prvenstvo za veterane

14.9.2013 državno prvenstvo bežeči merjasec.

 Ad. 3 

Bojan Urbančič

LD, ki so poslale termine za strelske tekme svojih LD smo uskladili in ga vnesli v rokovnik strelskih tekem. Rokovnik bomo še dopolnili in dopolnjenega pripeli na spletno stran LZM.

 Ad. 4

Bojan Urbančič

Prisotne je opozoril na varnostne predpise na streliščih, tako ko se izvajajo pristreli risanic, kakor ostalih strelskih aktivnosti. LD je potrebno opozoriti, da inšpektorji za notranje zadeve poostreno nadzorujejo izvajanje strelskih aktivnosti, zato apeliramo na LD, da  pred izvedbo tekmovanja pregledajo zakonska določila, katera smo LD že posredovali po elektronski pošti. Na sedežu LZM pa lahko LD dobijo izpisan varnostni predpis, ki mora biti obvezno izobešen na vidnem mestu na vsaki strelski prireditvi.

 Marjan Gselman

Prisotne je podrobno seznanil z zakonskimi predpisi in dejavnostmi inšpektorjev tudi v LD naše LZ. Posebej je prisotne opozoril na varnostni red na streliščih pred, med in po strelski prireditvi.

 Ad. 5 

Prisotni so temeljito razpravljali o zmanjšani udeležbi strelcev na strelskih tekmah v preteklih letih. Splošna ugotovitev je, da je vzrok za zmanjšanje udeležbe na tekmah gospodarska situacija  in neenotne propozicije na tekmah.

 Posvet je bil zaključen ob 19.30 uri. 

       Zapisal                                                                Predsednik Komisije za lovsko strelstvo

Andrej Ivančič                                                                               Bojan Urbančič