Lovska zveza Maribor – Komisija za stike z javnostjo in prireditve 

Z A P I S N I K  

7. redne seje Komisije za stike z javnostjo in prireditve pri UO LZ Maribor, ki je bila 8.5.2013 ob 15.00 uri v prostorih LZ Maribor. 

Prisotni: Drago Vešner, Branko Kanižar, Rudi Majer, Branko Štuber, Dušan Rosenfeld, Franc Jager in Andrej Ivančič. 

Opravičeno odsotna : Jože Marhl in Franc Klajne 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje
  3. Aktivnosti za kuhanje lovskega golaža 1.6.2013 v Malečniku
  4. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik Komisije za stike z javnostjo in prireditve Drago Vešner, posebej je pozdravil starešino LD Malečnik Branka Štuberja in predsednika Komisije za kulturne dejavnosti pri UO LZ Maribor Rudija Majerja. Na seji je so bili od petih članov Komisije prisotni trije, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

Sklep št. 3: Na seji so bili prisotni trije člani Komisije za stike z javnostjo in prireditve pri UO LZ Maribor, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Vsi sklepi zadnje seje so realizirani oziroma aktivnosti potekajo v skladu s potrjenimi sklepi Komisije in UO LZM.

Sklep št. 4: Potrdijo se sklepi in zapisnik 6. redne seje Komisije za stike z javnostjo in prireditve.

 Ad. 3

Drago Vešner

Kot je bil sprejet sklep na Komisiji in potrjen na UO LZM bomo 1.6.2013 izvedli že trejo tekmovanje v kuhanju lovskega golaža med LD LZ Maribor. Tekmovanje bo potekalo pri lovskem domu LD Malečnik.

Pričetek tekmovanja se bo pričel ob 8.00 uri. Kuharska mesta bodo oštevilčena.

Tekmovalne ekipe morajo s seboj prinesti kuharski kotel, meso- maksimalno 3,5 kg in začimbe. Tekmovalci morajo za tekmovanje skuhati najmanj 5 l golaža. Meso, ki ga bodo ekipe kuhale mora biti veterinarsko pregledano in ekipe morajo imeti potrdilo s seboj zaradi morebitnega obiska inšpekcijskih služb.

Kuhanje bo potekalo 3 h. Po končanem kuhanju bo ocenjevalna komisija, ki jo bomo sestavili na samem tekmovanju, ocenila vsak golaž posebej in na koncu razglasila dober, boljši in najboljši golaž. Vsaka tekmovalna ekipa bo prejela priznanje. Ekipam katerim bo ocenjevalna komisija ocenila njihov golaž kot dober, boljši in najboljši pa bomo podelili pokale.

Med kuhanjem bodo prireditev popestrili rogisti LZ in druge glasbene skupine. Kuhanju se bodo pridružili ob 10.00 uri in v sproščenem vzdušju zaigrali in zapeli posamezne pesmi in melodije. Po končanem tekmovanju in čakanju na končne rezultate pa bodo nastopajoče glasbene skupine izvedle krajši kulturni program.

Za nastopajoče, katerih predvidevamo cca 40,  bomo pripravili cca 100 porcij lovskega golaža, ki ga bo skuhal Marko iz LD Pobrežje – Miklavž. Krožnike, jedilni pribor in pijačo bo priskrbela LD Malečnik. Za nastopajoče bo cena pijače v višini nabavne cene, za ostale pa z minimalnim  pribitkom.

Pred pričetkom prireditve bo nastopajoče pozdravil  predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, vodja prireditve pa bo starešina LD Malečnik Branko Štuber. Na zaključek prireditve bomo povabili tudi predsednika LZ Slovenije.

 Ad. 4

 Ni bilo razprave. 

Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.

         Zapisal                                                           Predsednik Komisije za stike z javnostjo

Andrej Ivančič                                                                              Drago Vešner