Lovska zveza Maribor- zbor starešin 

Z A P I S N I K

 

zbora starešin LD LZ Maribor, ki je bil 19.11.2013 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru. 

Lista prisotnih je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika. 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav
  2. Poročilo o delu LZM v letu 2013
  3. Predstavitev finančnega načrta in predlog višine članarine LZM za leto 2014
  4. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Prisotni so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 Ad. 2

 Poročilo o delu in vseh aktivnostih, ki smo jih izvedli v letošnjem letu je temeljito poročal predsednik LZM. Njegovo pisno poročilo in poročila predsednikov Komisij pri UO LZM so pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

Na poročilo predsednika ni bilo razprave. Prisotni so poročilo soglasno potrdili. 

Ad. 3

 Borut Mithans

Prisotne starešine in njihove pooblaščence je temeljito seznanil s finančnim poslovanjem LZM do 30.9.2013 in predvidenimi stroški, ki bodo nastali še do konca letošnjega leta. Finančno poslovanje poteka v skladu s potrjenim finančnim načrtom za leto 2013 in večjih odstopanj ni.

Predstavil je tudi finančni načrt za leto 2014. Pričakujemo sicer večji izdatek z davkom na nepremičnine, vendar bomo z varčnim poslovanjem ta strošek pokrili na drugih postavkah, zato je UO sprejel sklep, da bi bilo finančno poslovanje enako kot v letošnjem letu zato bi naj bila tudi višina članskega prispevka LZM za leto 2014 enaka kot v letošnjem letu to je 22 € za LZM in 1 € namenjen za kulturno dejavnost (rogisti).

Na izvajanje predsednika Finančno gospodarske komisije prisotni niso imeli pripomb in razprave, zato bomo občnemu zboru predlagali, da potrdi finančni načrt in višino članarine LZM za leto 2014 v predlagani višini to je 23 € za posameznega lovca.

 Ad. 4

 Ivan Golob

Zakaj se UO na zadnji seji ni sprejel sklepa o sprejemu LD Duplek v članstvo LZS? Mnenju se je pridružil tudi starešina LD Podvelka Slavko Prah.

 Marjan Gselman

Prisotne je seznanil z vsebino razprave UO, ki smo jo izvedli na zadnji seji. Stališče je bilo takšno, kot je zapisano v zapisniku UO.

Prisotne je seznanil tudi o tem, da so v letošnjem letu v LD Duplek izvedli izredne volitve in zamenjali vodstvo LD. Seznanil jih je tudi s stališčem novega vodstva, ki želi, da se LD Duplek ponovno včlani v LZ Maribor.

Štefan Cmrečnjak

Prisotne je temeljito kronološko seznanil z dogodki, ki so se negativno odvijali s strani LD Duplek do LZ Maribor.

Predlagal je, da dokler se ne reši prodaja fazanerije za takšno ceno, kot je bila že dosežena se LD Duplek  naj ne včlani v LZM.

Marjan Gselman

Predsednik LZM zastopa in predstavlja LZ pred državnimi organi in organi lokalne skupnosti ter organizacijami doma in v tujini, ter skrbi za zakonito poslovanje LZM.

LD Duplek me je kot predsednika LZ povabila na njihovo razširjeno sejo UO, kjer sem jim pojasnil kakšne so njihove finančne obveznosti do članstva v SOZUL in članstva v LZM. Ko sem jim zadevo pojasnil večina prisotnih o dogajanjih v njihovi LD ni bila seznanjena.

O tem sem poročal na 25. redni  seji UO LZ Maribor 19.2.2013. V razpravi nihče od članov UO ni podal izjave, da sem kot predsednik LZM prekoračil svoja pooblastila. 

Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Zdravko Brezovšek, Milan Krajnc, Marjan Gselman, Franc Krivec, Štefan Cmrečnjak, Boris Mušič, Miran Bergauer, Benjamin Metličar, Boštjan Plaznik in Rudi Majer. Po razpravi je bilo sprejeto stališče, da naj UO sprejme sklep, da Občnemu zboru predlaga ali se LD Duplek sprejme v članstvo ali ne. 

Marjan Gselman je kot predsednik prevzel obvezo, da bo še pred sklicem Občnega zbora sklical izredno sejo UO, kjer bo UO sprejel odločitev ali bo UO predlagal sprejem ali odklonilno stališče do  vstopa LD Duplek v članstvo LZ Maribor.

Zbor starešin je bil zaključen ob 19.30 uri.

          Zapisal                                                                         Predsednik LZM

   Andrej Ivančič                                                                    Marjan Gselman