Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K  

3. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 11.2.2014 ob 17.00 uri  v prostorih Lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru. 

Prisotni: Gselman Marjan, Slavko Štiberc, Franc Krivec, Danilo Muršec, Drago Vešner, Rudi Majer, Darjan Vesenjak, Ivan Žižek, Bojan Urbančič, Zdravko Brezovšek, Borut Mithans in Andrej Ivančič. 

Opravičeno odsotna: Tomo Kovačič in Dušan Volmajer, opravičil se je tudi predsednik NO dr. Marjan Toš. 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovite sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje UO LZM
  3. Poročilo Pravno statutarne komisije
  4. Poročilo Izobraževalne komisije
  5. Obravnava dopisa Boštjana Plaznika
  6. Razno 

Ad. 1

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Na seji je bilo prisotnih 11 članov UO, ki so soglasno potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Sklep št. 15: Na seji je bilo prisotnih 11 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2 

Vsi sklepi 2. redne seje so realizirani. 

Sklep št. 16: Potrdijo se sklepi in zapisnik 2. redne seje UO LZM 

Ad. 3 

Danilo Muršec

UO je seznanil z vsebino 1. redne seje Pravno statutarne komisije (PSK). Obravnavali so dve točki dnevnega reda in sicer:

-         Pobuda starešine LD Duplek

-        Problematika lovskega strelišča LD Pesnica – Jarenina

Razprava na seji je bila temeljita in konstruktivna. LD Duplek je izpostavila vprašanje plačevanja članarine za lovce, ki so častni člani.

Plačilo članarine naj LD uredi v temeljnih aktih, tako da je vsak lovec, ki sprejema častno članstvo že v naprej seznanjen kašni so pogoji plačila članarine. O stališču PSK smo z zapisnikom podrobno seznanili LD Duplek. 

Prav tako je UO temeljito seznanil s stališčem PSK glede postopka okoli Lovskega strelišča LD Pesnica - Jarenina, ki ga je Inšpektor MNZ zaprl in ga sedaj LD ne sme uporabljati. Člani PSK so tudi to tematiko temeljito preučili in podali svoja stališča. PSK je svoja stališča posredovala LD in predlagala, da LD Pesnica – Jarenina nemudoma vloži tožbo na Upravno sodišče RS.

Sodišče je na 2. stopnji dvakrat zavrnilo odločitev prvo stopenjskega sodišča, sedaj pa je drugo stopenjsko sodišče potrdilo odločbo prvostopenjskega, zato je LD Pesnica – Jarenina bila primorana  vložiti tožbo na Upravno sodišče. V ta namen si je najela advokata, ki je pripravil temeljito in strokovno dobro tožbo.

Inšpektor MNZ je pri ugotovitvah vzrokov za zaprtje strelišča napravil kar nekaj zmot, katere je advokat navedel v tožbi. Upamo, da bo Upravno sodišče pritrdilo LD, saj je lokacija tega lovskega strelišča ena najbolj naravno varovanih strelišč daleč na okoli. 

Sklep št. 17: UO LZM se seznanja z aktivnostmi PSK pri UO LZM glede aktivnosti pravne pomoči LD Duplek in Pesnica – Jarenina. 

Ad. 4 

Ivan Žižek

Tečaj za lovske izpite že teče od 24.1.2014. Lovski pripravniki generacija 2014 so opravili že 5 izpitov. Namenoma bomo čas tečaja podaljšali, da se bodo lahko lovski pripravniki temeljiteje pripravili za posamezne izpite.

Povedati je potrebno, da je nekaj bodočih lovcev, ki so izpite vzeli resno in opravljajo izpite z odliko, nekaj pa je takšnih, ki prihajajo na izpite nepripravljeni.

V mesecu februarju bomo izvedli začetno in nadaljevalno izobraževanje za odgovorne osebe pregleda trupov uplenjene divjadi, začetni in nadaljevalni tečaj za lovske strelske sodnike in v mesecu marcu tečaj za informatike LIS Lisjak. 

Prijavili se bomo na vsa razpisana izobraževanja, ki jih bo razpisala LZS, LD pa bomo na razpolago za vsa predavanja, ki jih bodo le te načrtovale za izobraževanje svojih lovcev. 

Andrej Ivančič

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (SGLŠP), ki je v preteklem letu izvedla izobraževanje za »Varno delo z motorno žago«, je na naslov LZ Maribor naslovila ponudbo za ponovno izvedbo tečajev za Varno delo z motorno žago.

 Ponujajo program:

Enodnevni začetni tečaj, kjer znaša tečajnina 40 € na kandidata

Enodnevni nadaljevalni tečaj, kjer znaša tečajnina 50 € na kandidata, ta tečaj lahko obskujejo tisti lovci, ki so lansko leto opravili enodnevni tečaj

Dvodnevni tečaj, kjer znaša tečajnina 90 € na kandidata

Predlagal je, da s programom podrobno seznanimo naše LD in v primeru zanimanja bomo s SGLŠP izvedli tečaji, kot bodo predlagale LD. Tečaje bi izvedli v spomladanskih mesecih. 

Sklep št. 18:UO se seznanja z aktivnostmi izobraževanja na začetku leta 2014 in predvidenimi izobraževanji v letošnjem letu. 

Ad. 5 

Marjan Gselman

Boštjan Plaznik je na naslov UO poslal dopis v katerem sprašuje, zakaj v letošnjem letu ni več član predavateljskega aktiva LZM? 

Ivan Žižek

Kot predsednik Komisije za izobraževanje sem Boštjanu Plazniku odgovoril na njegova vprašanja. Boštjan Plaznik je še vedno član predavateljskega aktiva in bo v bodoče tudi izvajal predavanja lovskim pripravnikom in strokovna predavanja predvsem o muflonu tudi drugi zainteresirani lovski javnosti. 

Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Zdravko Brezovšek, Darjan Vesenjak, Bojan Urbančič in Franc Krivec. 

Na predavanje Boštjana Plaznika v preteklem letu ni bilo pripomb, zato njegova zamenjava kot predavatelja lovskim pripravnikom ni bila na mestu. V bodoče je treba na Boštjana Plaznika kot predavatelja predvsem rogljarjev resno računati. 

Sklep št. 19: Boštjan Plaznik je še vedno član predavateljskega aktiva LZ Maribor in bo v bodoče izvajal predavanja tako za mlade lovce, kot za drugo zainteresirano lovsko strokovno javnost. 

Ad. 6

Slavko Štiberc

Na zadnji seji UO smo sprejeli sklep, da bomo 27.3.3014 v dvorani Sinagoge v Mariboru izvedli promocijo CD plošče Rogistov LZM. Naš umetniški vodja Marjan Golob nad prostorom ni navdušen, ker dvorana ne ustreza koncertu lovskih rogistov. Da bomo zadevo preverili imamo naslednjo vajo v tej dvorani. V kolikor bomo ugotovili, da dvorana ni ustrezna bomo poiskali nov primeren prostor kjer bomo promocijo plošče izvedli (grad Betnava, Bela dvorana v gradu Rače, Kulturni dom v Lenartu,…).

Na promocijski koncert bomo povabili prijateljske skupine rogistov in pevskih zborov, ki bodo popestrili promocijo CD plošče. 

LZS je izdala razpis za sredstva, ki so namenjena za lovsko kulturno dejavnost. Razpis se zaključi 6.3.2014. Predlagal je, da se LZ Maribor prijavi na razpis. Pojasnil je katere pogoje je potrebno izpolnjevati da ustrezamo razpisnim pogojem. Ker bomo izvedli promocijski koncert ob izidu CD plošče je to že eden od pogojev za sprejem finančne pomoči. 

Sklep št. 20: LZ Maribor se bo prijavila na razpis LZS za kulturno dejavnost. 

Drago Vešner

Poročal je o tekmovanju igre »Šnops«, ki smo jo izvedli 1.2.2014 v Lovskem domu LD Kungota. Tekmovale so 4 ekipe. Tako ekipno kot posamezno je zmagala ekipa LZ Maribor. 

7.marca bomo tradicionalno ob dnevu žena povabili lovke naših LD na družabno srečanje, ki ga bomo izvedli v Lovskem domu LD Pobrežje – Miklavž. Prav bi bilo, da se srečanja udeleži tudi čim več članov UO. 

Na sedežu LZM imamo za promocijo nekaj kravat, kemičnih svinčnikov in odsevne trakove za klobuke. UO je predlagal, da na trakove izvezemo »Lovska zveza Maribor«. Cena izveza za en trak je 1,5 €.

Prisotni so predlog predsednika soglasno potrdili.

LD, ki bodo gostile seje UO, ki bomo podarili CD ploščo, kravato, kemični svinčnik in odsevni trak. Strokovna služba bo vodila evidenco, kdo kdaj in koliko in kam je odnesel reklamni material. 

Sklep št. 21: Na odsevne trakove, bomo izvezi »Lovska zveza Maribor«. Cena za vsak izvezen trak znaša 1,5 €. 

Iz LD Dobrava je prispela pisna pobuda, da na MKO vložimo prošnjo za podaljšanje lovne dobe za sivo vrano.

To bomo storili vendar ne preko LZM temveč preko SOZUL – a. 

Danes smo članom UO posredovali stališče Štefana Cmrečnjaka glede pripomb na pripombe na spremembe Pravilnika o organizaciji lovsko čuvajske službe v LD. 

Štefan Cmrečnjak je dovolil, da so lahko to tudi uradna stališča LZM in jih bomo zagovarjali na naslednji seji UO LZS. 

Zdravko Brezovšek

Predlagal je, da se v Pravilniku izbriše člen, ki opredeljuje, da LD z lovskim čuvajem podpiše pogodbo za 5 let, pogodba se naj podpiše za nedoločen čas. LD ima vse možnosti, da lahko pogodbo z lovskim čuvajem prekine, če ni zadovoljna z njegovim delom.

MKO zahteva od LD, da imajo pogodbenega čuvaja na 2000 ha površine, kaj pa LPN? Tudi tam je treba določiti najmanjšo površino lovišča, ki jo nadzira poklicni lovski čuvaj in naj znaša največ 5000 ha. 

Marjan Gselman

Po podatkih računovodskega servisa članarine za LZM še ni poravnalo 6 LD. Z ozirom na vremenske težave pričakujemo, da bo članarina poravnana v najkrajšem času. 

Franc Krivec

Kot član Komisije za odlikovanja in priznanja pri LZS je na člane UO LZS iz Maribora apeliral, da naj ne pristanejo na spremembo oblikovanja spominskih značk za 40, 50 in 60 let lovskega staža. Zopet se pojavljajo težnje po spreminjanju oblike značk. 

V zadnji štev. revije Lovec je zapisan članek »Lovska trofeja je last upravljavca lovišča«. LD je treba opozoriti, na ta članek, saj marsikatera LD ima v zmoti v svojih aktih zapisano drugače. Lovec ima trofejo, ki je last LD le v shrambi, posesti ali v varstvu. 

Rudi Majer

To je vprašanje, ki morda pravno ne zdrži! Kaj je s trofejo, ki jo lovec odkupi, kaj je s trofejo, ki jo lovec odsluži s svojim delom in še marsikatera druga vprašanja se lahko pojavljajo. To zadevo bo potrebno pravno urediti, da bo zagotovo držala. 

Borut Mithans

Opozoril je na posledice ledene ujme, ki je zajela večino lovišč naše LZ. Posledice bodo opazne šele, ko bo dostop v gozdove mogoč.

Lovski inšpektor, ki je pokrival naše LD je odšel v pokoj in sedaj ne vemo na koga se naj obračamo v težavah, ki jih lahko rešujemo skupaj z inšpekcijskimi službami. 

Občni zbor LD Zreče in Slov. Bistrica bo obiskal Zdravko Brezovšek, občni zbor LD Dobrava pa Franc Krivec. 

Zdravko Brezovšek

UO je seznanil s poročilom o Komisijskem pregledu odstrela in ostalih izgub za LD Pohorskega LUO. Pohvalil je delo LD, saj njihove komisije opravijo delo vsako leto boljše. Evidenčne knjige odvzema so v vseh LD tekoče vodene in se ujemajo z aplikacijo Lisjak. Za ostale izgube so LD priložile zahtevane dokaze.  

O Kategorizaciji v Slovensko goriškem LUO je poročal Franc Krivec. Tudi na tej ocenitvi je delo komisije potekalo tekoče in brez pripomb na delo LD. 

Slavko Štiberc in Ivan Žižek

V razmislek sta podala idejo, da bi LZ Maribor na vsakih nekaj let organizirala lovsko razstavo na kateri bi javnosti pokazali najlepše in najzanimivejše trofeje. 

K skupini Rogistov LZM sta pristopila nova člana za njune potrebe potrebujemo, sredstva, ki jih rogisti rabimo, da lahko enotno nastopamo.

Ker so to finančna sredstva o katerih lahko odloča predsednik LZ je po krajši razpravi bilo sprejeto stališče, da naj vodja rogistov potrebe posreduje predsedniku, ki bo nakup dovolil.

Vsak član Rogistov LZM bo od sedaj naprej imel zadolžnico v katero bo vpisano katera sredstva je sprejel in za katera je zadolžen. 

Marjan Gselman

V pripravi je dopolnitev Pravilnika o delovanju Rogistov LZM. Predlagal je, da se naj pri zadolžnicah vnese čas življenjske dobe posameznega sredstva, ki ga rogist sprejel. 

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 

    Zapisal                                                                                         Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                         Marjan Gselman