Slovensko goriško LUO – IO SOZUL

Z A P I S N I K  

10. redne seje IO SOZUL, ki je bila 12.3.2014 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Benedikt. 

Prisotni: Marjan Gselman, Franc Krivec, Vinko Grajfoner, Marjan Lorber, Milan Dovnik, Izidor Cojzer, Slavko Petrovič, Igo Pahor, Peter Mulec in Andrej Ivančič. 

Odsoten: Beno Metličar 

DNEVNI RED:

  1.  Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje IO SOZUL
  3. Poročilo predsednika Komisije za pregled in oceno odstrela in ostalih izgub za leto 2013
  4. Analiza odvzema divjadi v letu 2013 in obravnava predloga odvzema divjadi v letu 2014
  5. Razno

Ad. 1

 

Prisotne je pozdravil predsednik IO SOZUL Marjan Gselman. Na seji je bilo prisotnih 8 članov IO SOZUL, ki so tudi soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Sklep št. 29: Na seji je bilo prisotnih 8 članov IO SOZUL, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Vsi sklepi 9. redne seje IO SOZUL so realizirani.

Franc Krivec

Predlagal je, da v bodoče ko bo IO SOZUL obravnaval vnos podatkov LD v aplikacijo Lisjak se naj vnesejo pri LD  % odvzema, ker lahko ima že katera LD izpolnjen načrtovani odvzem pa zato ni vnašala podatkov, kar pa se v zadnjem zapisniku ne vidi in zunanji opazovalec tega ne ve. 

Sklep št. 30: Potrdijo se sklepi in zapisnik 9. redne seje IO SOZUL. 

Ad. 3 

Poročilo o izvedenem pregledu odstrela in izgub divjadi v Slovensko goriškem LUO za leto 2013 je v odsotnosti predsednika komisija Francija Ornika podal strokovni tajnik LZM Andrej Ivančič. Poročilo je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika. 

Sklep št. 31: IO SOZUL se seznanja s potekom pregleda odstrela in ostalih izgub za LD Slovensko goriškega LUO za leto 2013. 

Ad. 4 

Izidor Cojzer

Podal je temeljito analizo odvzema posameznih vrst divjadi po posameznih LD ter izvedbo biomeliorativnih in biotehničnih del in skupno realizacijo odvzema za leto 2012 in načrta odvzema za leto 2014. Dela so bila izvedena v skladu z letnim lovsko gospodarskim načrtom za posamezna lovišča. Podal  je predlog odvzema LD za leto 2013 in na osnovi analiz predlog ZGS.

Predloge LD in ZGS so člani IO SOZUL temeljito analizirali in na koncu za vsako vrsto divjadi podali soglasje k višini skupnega odvzema posameznih vrst divjadi za leto 2014.

Celoten predlog odvzema za vse vrste divjadi je sledeč:

DIVJAD 

 Predlog  LD 

 Predlog ZGS 

Predlog OZUL 

Predlog ZGS po usklajevanju z OZUL-om 

USKLAJENO (DA/NE) 

srna 

2584 

2660 

2660 

2660 

DA 

lisica 

770 

800 

800 

800 

DA 

jazbec 

61 

38 

38 

38

DA 

kuna zlatica 

23

20

20

20

DA 

kuna belica 

171 

125 

125 

125 

DA 

pižmovka 

29

15

15

15

DA 

poljski zajec 

340 

340 

340 

340 

DA 

fazan 

954 

            954 

954 

954 

DA 

poljska jerebica 

87

62 

62 

62 

DA 

raca mlakarica 

449 

400 

400 

400 

DA 

sraka 

50

29

29

29

DA 

šoja 

81 

40 

40

40

DA 

siva vrana 

1135 

1230 

1230 

1230 

DA 

Opozoril je, da nekaj LD ni vneslo v predlog načrta vseh postavk, ki so jih LD dolžne v skladu s koncesijskimi pogodbami izvajati. Neizvajanje te postavke pomeni kršenje koncesijske pogodbe.

Predlog odstrela po posameznih vrstah divjadi je naslednji:

SRNJAD: 

Usklajen predlog višine odvzema 2660 glav, dovoljeno odstopanje odvzema v višini +/- 15 %,  mladiči lanščaki/ mladice +/- 30 %

Odstrel srn in mladičev do 31.10. najmanj 70 % načrtovanega odvzema. Odstrel srn v razmerju do odstrela srnjakov najmanj 70 %.

Odstrel srnjadi po spolni in starostni strukturi:

mladiči m. spola 16 %       mladiči ž. spola     19 %

lanščaki              14 %       mladice                  11 %

srnjaki 2+          20 %       srne 2+                  20 %

JELENJAD:

Odstrel te vrste divjadi se v LUO ne načrtuje, ker prisotnost jelenjadi v tem LUO ni želena je potrebno odstreliti vse osebke te vrste. Pred odstrelom trofejnega jelena  mora LD najprej odstreliti 2 kom. košut ali telet, seveda v skladu z lovnimi dobami in Etičnim kodeksom.

DIVJI PRAŠIČ:

Odstrel te vrste divjadi se v LUO ne načrtuje, ker prisotnost divjega prašiča v tem LUO ni zaželena je potrebno odstreliti vse osebke te vrste, seveda v skladu z lovnimi dobami in Etičnim kodeksom.

DAMJAK:

Odstrel te vrste divjadi se v LUO ne načrtuje, ker prisotnost damjaka v tem LUO ni zaželena je potrebno odstreliti vse osebke te vrste, prvotno pa košute in teleta, seveda v skladu z lovnimi dobami in Etičnim kodeksom.

LISICA:

Načrt odstrela 800 lisic, dopustno odstopanje odvzema je -30 %/+100 %.

JAZBEC:

Usklajen predlog višine odvzema je 38 jazbecev. Dopustno odstopanje je -50/+100 %

KUNA ZLATICA:

Odvzem v letu 2013 je bil presežen, zato se usklajeno potrjuje predlog načrta LD, odvzema v višini 20 kun zlatic.

Možnost odstopanja od – 50% / +100 %.

KUNA BELICA:

Odvzem je bil v letu 2013 realiziran v višini 73 % zato predlagamo usklajen odvzem v višini 125 kun belic.

Možnost odstopanja je tako kot pri zlatici od -50 %/ +100 %.

PIŽMOVKA:

Zaradi večletnega nedoseganja načrtovanega odvzema je ni  bil sprejet predlog LD, temveč usklajen predlog višine odvzema pižmovke v višini 15 pižmovk.

Možnost odstopanja je od – 50%/+100 %.

POLJSKI ZAJEC:

Čeprav LD že kar nekaj zadnjih let ne dosegajo načrtovanega odstrela, predlagajo vsako leto višji načrt odstrela. V letu 2013 je bila dosežena realizacija načrta v višini 71 %. Usklajen dogovor načrta za leto 2014 je odvzem v višini 340 poljskih zajcev.

Načrta ni potrebno dosegati, navzgor pa je dovoljeno odstopanje največ v višini + 30 %.

FAZAN:

Načrt odvzema je bil v letu 2013 realiziran v višini 70 %.  LD lahko vlagajo fazana le tam, kjer naravnega fazana ni. V loviščih, ki ne vlagajo fazana se kot načrt odvzema upošteva predlog LD, preseganje je dovoljeno v višini 30 %. V loviščih, ki vlagajo fazana pa se načrtuje odvzem  največ 50 % od vloženih fazanov. Pri takšnih LD preseganje  načrta ni dovoljeno.

Usklajen načrt odvzema za leto 2014 je  954 fazanov.

RACA:

Čeprav je bil načrt odvzema v letu 2013 realiziran v višini 87 %, je bil upoštevan predlog LD, kar znaša 400 rac mlakaric. Načrta ni potrebno realizirati, presegati pa je dovoljeno za + 30 %.

JEREBICA:

Lov na jerebico se načrtuje samo tistim LD, ki vlagajo jerebico v lovišče. Vlaganje je dovoljeno le tam kjer naravne jerebice ni. Odvzem se lahko načrtuje v višini 25 % od vloženih jerebic. V preteklem letu je bil načrt odvzema realiziran v višini 32 %.

Usklajen predlog odvzema za leto 2014 je 62 jerebic.

SRAKA:

Usklajena višina odvzema za srako znaša 29 srak. Načrta ni potrebno realizirati, dovoljeno pa je preseganje načrta za + 100 %.

ŠOJA:

Usklajena višina odvzema za šojo znaša 40 šoj. Načrta ni potrebno realizirati, dovoljeno pa je preseganje načrta za + 100 %.

SIVA VRANA:

LD resno pristopajo k odstrelu sivih vran. V preteklem letu je bil odvzem sivih vran dosežen 100 % načrtovanega odvzema. Glede na povečane škode od sivih vran je bil sprejet usklajen predlog odvzema za leto 2014 v višini 1230 sivih vran.

Dopustno je odstopanje v višini – 30 %, navzgor pa je možno odvzem presegati za + 100 %.

ZGS OE Maribor  odsek za gozdne živali in lovstvo bo pripravil usklajen predlog odvzema vseh vrst načrtovane divjadi za predstavitev osnutka letnega lovsko upravljavskega načrta za Slovensko goriško LUO, na katerega bodo povabljeni vsi predstavniki, ki jih navaja Pravilnik o načrtih z gozdovi in upravljanja z divjadjo.

Ad. 5

Marjan Gselman

Ker LZS načrtuje delni občni zbor LZS za volilno okrožje Maribor za četrtek 8.5.2014 je predlagal, da na ta dan skličemo tudi zbor upravljavcev lovišč Slovensko goriškega območja in občni zbor LZM.

Ob 16.00 uri bomo sklicali Zbor upravljavcev, ob 17.00 uri  in ob 18.00 uri občni zbor LZM.

Andrej Ivančič

MKO direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je za obdobje 2014 – 2017 imenoval člane komisij za pregled odstrela in ostalih izgub za Slovensko goriško LUO. Na predlog IO SOZUL je direktorat potrdil vse dosedanje člane komisij, nastala je le sprememba pri nadomestnem članu, kjer je ZGS OE Maribor namesto umrlega Ivana Pogača predlagal Roberta Kapuna in direktorat ga je tudi potrdil. Komisija je v takšni sestavi opravila pregled odstrela in ostalih izgub že 18.1.2014 v Lenartu. 

Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je izdal navodila za pripravo letnih upravljavskih načrtov. Bistveni napotek je pri načrtovanju odvzema divjega prašiča, kjer se načrtuje le rodni del (lanščakinje in svinje 2+), (20 %), ostalo se pri ostalih kategorijah ne načrtuje, izpolniti je potrebno le višino načrta, ki pa navzgor ni omejen. 

Na predlog nekaterih LD Slovensko goriškega LUO smo na MKO posredovali prošnjo za podaljšanje lovne dobe za sivo vrano do1.5.2014. 

MKO je med tem časom že izdala Odločbo o podaljšanju lovne dobe za sivo vrano do 30.4.2014. LD naj resno pristopijo k realizaciji odstrela. V juniju bo potrebno MKO oddati poročilo o realizaciji odstrela sive vrane v času podaljšanega lovopusta. 

Marjan Gselman

Prisotne je seznanil, da bo v četrtek 27.3.2014 promocijski koncert Rogistov LZM, ob izdaji prve zgoščenke. Koncert bo v gradu v Račah. Na promocijo bomo povabili vse LD. 

Zahvalil se je starešini LD Benedikt za današnje gostoljubje. 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 

      Zapisal                                                                                                  Predsednik IO SOZUL

Andrej Ivančič                                                                                                   Marjan Gselman