Lovska zveza Maribor – UO

 

Z A P I S N I K  

5. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 8.4.2014 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Radvanje v Mariboru. 

Prisotni: Marjan Gselman, Ivan Žižek, Zdravko Brezovšek, Danilo Muršec, Rudi Majer, Drago Vešner, Tomo Kovačič, Darjan Vesenjak, Branko Reisman, Slavko Štiberc, Bojan Urbančič in Andrej Ivančič. 

Odsotni: Borut Mithans, Dušan Volmajer in Franc Krivec. Opravičil se je tudi predsednik NO, ki je bil na sejo vabljen. 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje UO LZM
  3. Obravnava osnutka Pravilnika Disciplinskega razsodišča LZ Maribor
  4. Poročilo o izvedbi koncerta ob promociji zgoščenke Rogistov LZ Maribor
  5. Poročilo predsednika Izobraževalne komisije
  6. Določitev datuma delnega občnega zbora LZS, Zbora upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO in občnega zbora LZM
  7. Poročilo o obiskih občnih zborov LD LZ Maribor
  8. Poročilo 30. tradicionalnega lovskega plesa LD Zreče
  9. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, posebej je pozdravil predsednik Disciplinskega razsodišča LZ Maribor Brankota Reismana in starešino LD Radvanje Andreja Vipotnika ter se mu zahvalil za današnje gostoljubje. Na seji je bilo prisotnih 10 članov UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Andrej Vipotnik

Podrobno je prisotne seznanil z upravljanjem lovišča LD Radvanje. LD Radvanje je specifična primestna LD. Zaradi turističnih posegov v lovišče ima LD kar 1107 ha ne lovnih površin. Pri lovu so moteči pohodniki, smučarji, kolesarji, sprehajalci psov in drugi. Velika težava je tudi prepletenost asfaltiranost cest, ki zahteva velik krvni davek predvsem pri srnjadi. 

Sklep št. 30: Na seji je bilo prisotnih 10 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2 

Vsi sklepi 4. redne seje so realizirani. 

Sklep št. 31: Potrdijo se sklepi in zapisnik 4. redne seje UO LZ Maribor. 

Ad. 3 

Branko Reisman

Disciplinsko razsodišče LZ Maribor je o pritožbenih zadevah odločalo na podlagi Pravilnika o disciplinskem postopku, ki ga je UO LZ Maribor sprejel dne 22.12.1995 in ni več v skladu z Zakona o društvih. Zato smo pripravili osnutek Pravilnika o postopku pred pritožbeno disciplinsko komisijo LZ Maribor. Pravilnik je vsebinsko usklajen s Pravilniki, ki jih LZS ponuja vsem OLZ.  

Člane UO je nato od člena do člena seznanil z vsebino Pravilnika. Po končani predstavitvi so člani UO soglasno potrdili osnutek Pravilnika. UO LZ Maribor bo pripravil predlog Pravilnika, ki ga bomo podali Občnemu zboru LZ Maribor v dokončno potrditev.

Predlagal je, da LZ Maribor ponovno sklene pogodbe z LD LZ Maribor, ki bi prenesle pristojnosti drugostopenjskega disciplinskega postopka  zoper odločbe disciplinskih komisij LD na Pritožbeno disciplinsko komisijo LZ Maribor. 

Pravilnik bomo LD posredovali z  gradivom za občni zbor. Prav tako bomo za občni zbor pripravili pogodbe za prenos pristojnosti na disciplinskega postopka na LZM. 

Sklep št. 32: UO LZ Maribor potrjuje osnutek Pravilnika o postopku pred pritožbeno disciplinsko komisijo LZ Maribor. Predlog Pravilnika bomo podali Občnemu zboru LZM v dokončno potrditev. 

Ad. 4 

Slavko Štiberc

Prisotne je podrobno seznanil z izvedbo promocijskega koncerta Rogistov LZ Maribor ob izdaji prve zgoščenke, katerega smo izvedli v kinodvorani v Račah. Na koncertu so sodelovali; Oktet LD Peca – Mežica in Lovski pevski zbor Kluba prijateljev lova iz Celovca, Pohorski rogisti KUD Hoče, KUD Prekmurski rogisti in Rogisti KUD  Križevci.

Celotni stroški prireditve so znašali 1.631,60 €.

Pisno poročilo je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

Predsednik LZ Maribor se je še enkrat zahvalil Tomotu Kovačiču za odlično vinsko kapljico, ki jo je namenil za degustacijo pri pogostitvi nastopajočih in obiskovalcev po končani prireditvi.

Po razpravi je bilo sprejeto stališče, da se bo UO LZM pisno zahvalila županu občine Rače – Fram g. Branku Ledineku, povezovalcu programa g. Petru Kiriču in vsem nastopajočim glasbenim in pevskim skupinam.

LD naše LZ s tem zapisnikom seznanjamo, da so na voljo zgoščenke naših rogistov in apeliramo na vodstva LD naj na sedežu LZ naročijo zgoščenke za svoje člane, cena zgoščenke je 5 €. 

Sklep št. 33: UO LZM se seznanja s poročilom o izvedbi promocijskega koncerta ob izidu 1. zgoščenke Rogistov LZ Maribor. Vsem sodelujočim bomo poslali pisne zahvale. 

Ad. 5 

Ivan Žižek

Končuje se izobraževanje lovskih pripravnikov generacija 2014. V soboto so bila zadnja predavanja. Pripravniki morajo opraviti še ta sklop izpita, tisti ki še niso opravili vseh izpitov morajo to opraviti najkasneje do 26.4., ko bo do zagovarjali zaključni izpit.

V soboto 10. maja bodo mladi lovci opravili strokovno ekskurzijo v fazanerijo Beltinci, si nazaj grede ogledali ptujski grad, popoldan ob 15.00 uri pa bo v lovskem domu LD Pobrežje – Miklavž sledila svečana podelitev spričeval in podpis Etičnega kodeksa slovenskih lovcev. 

Lovska zveza Slovenije je razpisala naslednja izobraževanja:

-        osnovno usposabljanje za oponašanje jelenjega rukanja

-        nadaljevalno usposabljanje jelenjega rukanja

-        fotografska kolonija

-        likovna kolonija – izbran tematika

-        nadaljevalno usposabljanje članov LD za varno rokovanje z lovskim orožjem

-        izvedba izbirnih strelskih tekmovanj za nastop na tekmah, ki jih na državnem nivoju organizira LZS

Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da se bomo prijavili na tečaja za začetno in nadaljevalno usposabljanje oponašanja jelenjega rukanja, nadaljevalno usposabljanje članov LD za varnorokovanje z lovskim orožjem, izvedbo izbirnih strelskih tekmovanj za nastop na tekmah, ki jih na državnem nivoju organizira LZS  za ostal tečaje pa bomo na razpolago v kolikor se bo kateri lovec želel strokovno izpopolnjevati. 

Sklep št. 34: UO se seznanja s potekom izobraževanja lovskih pripravnikov in ostalimi izobraževanji, ki jih bomo izvedli v okviru razpisanih skupnih nalog LZS. 

Marjan Gselman

Ker je LZS razpisala delni občni zbor LZS za mariborski volilni okoliš 8.5.2014 ob 17.00 uri, je predlagal, da skličemo ob 16.00 uri zbor upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO in ob 18.00 uri občni zbor LZM.

Dnevni redi vseh treh občnih zborov bodo običajni. 

Tomo Kovačič

Pred občnim zborom bomo sklicali sejo Finančno gospodarske komisije in pripravili poročilo o zaključnem računu LZ Maribor za leto 2013. 

Sklep št. 35: V četrtek 8.5.2014 bomo sklicali občne zbore SOZUL, delni občni zbor LZS in občni zbor LZM. Občne zbore bomo sklicali v lovskem domu LD Rače v Podovi. 

Ad. 6 

Člani UO, ki so od zadnje seje obiskali občne zbore LD so poročali o zborih. V nobeni LD ni bilo težav. V večini LD so člani UO pomagali pri podelitvi jubilejnih značk, ki jih je izdala LZS za lovce z več kot 40, 50 in 60 letnim članstvom v lovski organizaciji.

Poročali so: Marjan Gselman, Ivan Žižek, Rudi Majer, Drago Vešner, Tomo Kovačič, Darjan Vesenjak in Andrej Ivančič. 

Sklep št. 36: UO se seznanja s poteki občnih zborov v LD LZ Maribor. 

Ad. 7 

Ivan Žižek

Poročal je o poteku 30. tradicionalnega lovskega plesa LD Zreče. Ples so zreški lovci pričeli s kulturnim programom in ga do jutranjih ur nadaljevali v veselem vzdušju, kateremu so vzdušje vzdrževali okrogli muzikantje. 

Ad. 8 

Slavko Štiberc

Do 10.4.2014 je potrebno organizatorjem 41. srečanja poslati prijavo za udeležbo na srečanju v Kopru. Ker se nihče ni prijavil, da bi se srečanja udeležil skupaj z rogisti je predlagal, da za prevoz najamemo manjši avtobus, ker je to najcenejša finančna varianta. Srečanja se bo udeležil tudi praporščak LU Maribor. Srečanje bo v soboto 21.6.2014 v Kopru. 

Marjan Gselman

Lovska zveza Slovenije nam je posredovala dopis Slovenskih železnic, kjer SŽ opozarjajo na nevarnost poškodb infrastrukture, ki je lahko povzročeno s strelnim orožjem. Dopis smo posredovali vsem LD naše LZ z dopisom, da naj LD opozorijo svoje lovce na oddajo strelov v bližini železniških tirov. 

Založbi UNSU umetnikov, ki slikajo z usti in nogami bomo na njihov TTR nakazali 10 €. 

Sklep št. 37: Založbi UNSU umetnikov, ki slikajo z usti in nogami bomo nakazali 10 €. 

MNZ je LZM posredovalo dopis v katerem pojasnjujejo glede oseb, ki izvajajo lov pa nimajo veljavne orožne listine.

Dopis bomo posredovali vsem LD, tako da bodo lahko razbrali kakšni so postopki kdo, kdaj in kje si lahko sposodi ali posodi puško in kakšni so za to pogoji. 

MKO je po elektronski pošti posredovalo predlog za znižanje koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v leto 2013. Obvestilo smo posredovali vsem LD z opozorilom, da naj dopis dobro preučijo preden bodo podali vlogo za znižanje koncesije. 

Na spletni strani LZM smo odprli zavihek galerijo slik. Prosil je člane UO, če imajo zanimive fotografije , da jih posredujejo, da jih bomo objavili na spletni strani. 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 

      Zapisal                                                                                  Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                  Marjan Gselman