Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K

8. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 9.9.2014 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Vurmat, na Duhu na Ostrem vrhu.

Prisotni: Marjan Gselman, Ivan Žižek, Bojan Urbančič, Danilo Muršec, Franc Krivec, dr. Marjan Toš, Darjan Vesenjak, Drago Vešner, Zdravko Brezovšek, Slavko Štiberc, Andrej Holcman, Dušan Volmajer, Borut Mithans, Tomo Kovačič, Rudi Majer in Andrej Ivančič.

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled zapisnikov, 7. redne seje, 1. in 2. seje Komisije za razpis delovnega mesta in dopisne seje UO LZM in njihova potrdite
  3. Pregled aktivnosti LZM v času od zadnje seje UO LZM
  4. Predvidene aktivnosti komisij pri UO do konca leta 2014 (poročevalci: Borut Mithans, Drago Vešner, Bojan Urbančič, Ivan Žižek, Tomo Kovačič in Slavko Štiberc)
  5. Poročilo o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v LUO (poroča Andrej Ivančič)
  6. Poročilo Komisije za izbor kandidata za delovno mesto strokovnega tajnika LZ Maribor (poročevalec Danilo Muršec)
  7. Razno

Ad. 1

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, posebej je pozdravil predsednika NO dr. Marjana Toša in starešino LD Vurmat Andreja Holcmana kateremu se je zahvalil za današnje gostoljubje. Na seji so bili prisotni vsi člani UO, ki so soglasno potrdili tudi predlagani dnevni red.

 

Andrej Holcman

Vsem prisotnim je izrekel dobrodošlico v lovskem domu LD Vurmat. V LD Vurmat je včlanjenih 48 lovcev, ki upravljajo lovišče v velikosti  2510 ha od tega je 68 ha ne lovnih površin, tako LD upravlja z 2442 ha lovnih površin in se uvršča med srednjegorska lovišča.

Najštevilnejša divjad je srnjad, upravljajo pa še z jelenjadjo, gamsom in divjim prašičem. Od male divjadi je zastopan le poljski zajec na Dravi pa vodna in obvodna perjad. Pred leti je bil v lovišču zastopan veliki petelin, ki ga pa danes skoraj ne opažajo več.

Povprečni odvzem velike divjadi znaša od 5.5 do 7.8 glav divjadi na 100 ha.

 

Sklep št. 51: Na seji je bilo prisotnih vseh 13 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Vsi sklepi 7. redne seje, dveh sej Komisije za razpis delovnega mesta in dopisni seji UO LZ Maribor in 7. redne seje UO LZ Maribor so realizirani. 

Sklep št. 52: Potrjujejo se sklepi in zapisniki Komisije za razpis delovnega, dopisne  seje in 7. redne seje  UO LZ Maribor. 

Ad. 3 

Marjan Gselman

V času od zadnje seje UO smo obiskali nekaj lovskih jubilantov, udeležili smo se kuhanja lovskega golaža v okviru Jezernikovih dni v LD Puščava, za kar se nam je Občina Lovrenc na Pohorju zahvalila s spominskim priznanjem in potekale so aktivnosti razpisa  delovnega mesta strokovnega tajnika. 

Ad. 4 

O aktivnostih posameznih komisij pri UO LZM do konca leta 2014 so poročali: 

Borut Mithans

20.9.2014  s pričetkom ob 9.00 uri bomo v lovskem domu LD Janžev vrh izvedli enodnevni lovski tabor mladih. Organizacijske aktivnosti so v polnem teku. 1.8.2014 smo sklicali sestanek ožjega odbora, kjer smo se dogovorili o podrobnostih izvedbe tabora.

Na taboru mladih bomo izvedli 7 tematik in sicer:

-        Varstvo narave, zgodovina in pomen lovstva (Ivan Žižek)

-        Lovska kultura (Slavko Štiberc)

-        Lovska kinologija (Marjan Gselman)

-        Lovsko strelstvo  (Bojan Urbančič)

-        Delo v lovišču in izvajanje lova  (Borut Mithans)

-        Lovska kulinarika (lovci LD Janžev vrh)

-        Prikaz sokolarjenja (Darko Grubelnik in Silvo Pintar)

Tabora mladih se bodo udeležili osnovnošolci iz OŠ Ribnica na Pohorju. O taboru smo se dogovorili tudi z vodstvom OŠ.

Tabor bodo popestrili tudi Rogisti LZ Maribor.

Za vse otroke bomo pripravili tudi promocijski material.

 

Drago Vešner

Z LD Polskava smo se dogovorili o izvedbi ribiškega tekmovanja LZ Maribor 27.9.2014. Zaradi visoke vode v njihovem ribniku tam tekmovanje ni izvedljivo, zato bodo naši ribiči tekmovali na ribniku RD Slov. Bistrica, razglasitev rezultatov s skupno malico pa bo v lovskem domu LD Polskava v Bukovcu.

KSJ se bo sestala v torek 16.9. in dorekla še zadnje podrobnosti okoli ribiškega tekmovanja. V lastni režiji bomo člani KSJ organizirali predvidoma še v mesecu oktobru izlet v Kopački rit. 

Bojan Urbančič

Izvedli smo vsa načrtovana lovsko strelska tekmovanja, zadnji tekmi sta bili troboj veteranov OLZ Maribor, Celje in Koroška. Tekmovanje smo preimenovali v Branetov memorial, ki je posvečen v spomin na našega preminulega predsednika Braneta Kurnika in prvenstvo LZM in izbirno tekmo LZM v streljanju na bežečega merjasca, kjer smo izbrali ekipo  za državno prvenstvo, ki bo v soboto 13.9.2014 na strelišču Gančani pri Slovenj Gradcu. Te tekme se bo ekipa LZM tudi udeležila. V jesenskem času pa bomo še izvedli strelsko tekmo za Lipovškov memorial. 

Ivan Žižek

Trenutno poteka izobraževanje lovskih pripravnikov generacija 2015 to je »Preizkus znanja o ravnanju z orožjem« in »Prvo pomoč pri nesrečah na lovu«.

Razpisano imamo izobraževanje za lovovodje in oponašanje jelenjega ruka.

Nekaj LD je izrazilo željo, da jim izvedemo predavanje o lovovodstvu v njihovih LD. Vse LD, ki imajo takšno željo se naj obrnejo na strokovno službo LZ Maribor, kjer bomo uredili vse podrobnosti.

V jesenskem času bomo izvedli tudi za mentorje. O vsem bomo LD pravočasno obveščali. 

Tomo Kovačič

Člane UO je podrobno seznanil s finančnim poslovanje LZ Maribor do 1.9.2014. Vse  postavke prihodki, odhodki z osebnimi  dohodki in računovodskim servisom, funkcionalni odhodki in materialni stroški so v okviru načrtovanega,tako da bo LZM če ne bo kakšnih nepredvidenih odhodkov finančno poslovanje zaključila v okviru načrtovanega poslovanja. 

Vodimo tudi aktivnosti glede nakupa drugih poslovnih prostorov. 

Zdravko Brezovšek

Kar nekaj LD je na Kinološko komisijo podalo pripombe, da se v nekaterih LD lovi s psi, ki nimajo telesnih ocen in niso ustrezno preizkušeni. Predlagal je, da v tej zvezi pošljemo v vse LD dopis s katerim bomo LD opozorili, da je takšen način lova prepovedan in s strani lovske inšpekcije sankcioniran s kaznimi, ki nekajkrat presegajo proračune LD.

Po krajši razpravi so člani UO predlog soglasno potrdili. Opozorilni dopis bomo poslali vsem LD in pripeli na spletno stran LZM. 

Slavko Štiberc

Poročal je o aktivnostih Rogistov LZM v času dopustov in predvidene aktivnosti do konca leta 2014:

-        Nastopa ob 60 letnici LD Sv. Ana in Paloma

-        Pogreb v LD Gaj

-        Lov na race v LD Lenart

 

V jesenskem času pa nastop in predstavitev rogistov na taboru mladih na Janževem vrhu.

V mesecu oktobru bomo igrali na Hubertovi maši v Kamnici, ki ju prirejata skupaj LD Kamnica in Gaj.

Dogovorili smo se, da bomo intenzivnost glasbenih vaj znižali. Vaje bomo imeli po potrebi  oziroma 1 x na mesec. 

Sklep št. 53: UO se seznanja z aktivnostmi posameznih komisij pri UO LZM do konca leta 2014. 

Ad. 5 

Andrej Ivančič

MKO je izdalo predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub.

Bistvene novosti v predlogu so:

-        Pri izrazih o divjadi se pri jerebici črta poljska (jerebica), pri raci mlakarici (raca), pri veliki divjadi pa pri srnjadi evropska srnjad (srna), jelenjad (navadni jelen)

-        V aplikacijo Lisjak se mora vsak mesec najkasneje do 10. v mesecu vnesti podatke odvzema za pretekli mesec in morata na spletu biti na razpolago ZGS in MKO

-        Komisijo za oceno odstrela in izgub divjadi predlagata ministru ZGS in OZUL

-        Seznam odvzema za preteklo lovsko leto se mora arhivirati najmanj dve leti

-        Spodnja čeljust pri divjem prašiču se mora komisiji predložiti cela ne glede na starost

 

Sklep št. 54: UO se seznanja s predlogom sprememb Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub. 

Ad. 6 

Danilo Muršec

Poročal je o predlogu, ki ga je sprejela komisija za razpis delovnega mesta »Strokovnega tajnika LZ Maribor«.

Razpis za delovno mesto smo objavili na spletni strani LZ Maribor in na Zavodu za zaposlovanje v Mariboru. Rok za prijavo je bil od 1.7. do 31.7.2014. V roku je na naslov LZM v zaprtih kuvertah prispelo 17 vlog za razpisano delovno mesto.

Vse prispele vloge je komisija skrbno pregledala in ugotovila, da razpisne pogoje izpolnjujeta samo dva kandidata. Pogoje sta izpolnjevala Liljana Šurlan članica LD Puščava in Božidar Kunej član LD Oplotnica.  

20.8.2014 smo z obema kandidatoma opravili razgovor, kjer je poudarek na viziji dela kot strokovni tajnik.

Oba kandidata sta  podrobno predstavila svoja videnja dela na Lovski zvezi Maribor. Po tehtnem razmisleku vseh treh članov razpisne komisije, komisija predlaga UO LZ Maribor, da podpišemo pogodbo o zaposlitvi z Božidarjem Kunejem članom LD Oplotnica.

Sledila je temeljita razprava v kateri so sodelovali: Bojan Urbančič, Marjan Gselman, dr. Marjan Toš, Tomo Kovačič, Zdravko Brezovšek, Slavko Štiberc in Franc Krivec.

Stališče po razpravi je bilo, da UO soglasno podpira predlog Razpisne komisije, da sprejmemo na delovno mesto »Strokovnega tajnika LZ Maribor« za nedoločen čas s polnim delovnim časom s poskusno dobo treh mesecev Božidarja Kuneja roj. 7.10.1982 stanujočega Brezje pri Oplotnici 27 2317 Oplotnica.

Delovno razmerje bomo z Božidarjem Kunejem podpisali s 1.11.2014.

 

Sklep št. 55:  Na delovno mesto »Strokovnega tajnika LZ Maribor« bo LZ Maribor sprejela Božidarja Kuneja člana LD Oplotnica, pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili s 1.11.2014. 

Ad. 7 

Darjan Vesenjak

Člane UO je podrobno seznanil z razpravami strokovnjakov, ki so predavali na 10. mednarodnem kongresu o divjem prašiču, ki je potekal od 1. do 5. 9.2014. Na kongresu so tekle različne strokovne razprave in sicer o populacijski dinamiki, metodah monitoringa, ekologiji in vedenju vrste, upravljanje s populacijami, genetika in taksonomija, patologija in bolezni, škode in konflikti, ekosistemske storitve in koristi divjega prašiča.

Predavali so strokovnjaki iz različnih držav EU. 

Marjan Gselman

Štefan Cmrečnjak je posla preliminarno ponudbo prodaje objekta potrebe poslovnih prostorov Lovske zveze Maribor. UO je ponudbo vzel na znanje o njej pa se bomo pogovarjali, če bo prišlo do prodaje obstoječih poslovnih prostorov.

 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

 

 

        Zapisal                                                                             Predsednik LZ Maribor

  Andrej Ivančič                                                                             Marjan Gselman