Lovska zveza Maribor – Izobraževalna komisija

Z A P I S N I K

2. redne seje Komisije za izobraževanje (KI) pri UO LZ Maribor, ki je bila 13.10.2014 ob 14.30 uri v prostorih Lovske zveze Maribor.

Prisotni: Ivan Žižek, Branko Vasa, Božo Kunej, Zmago Tinta in Andrej Ivančič

Odsoten: Alojz Kosjek

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje KI
  3. Poročilo o opravljenih in načrtovanih izobraževanjih v letu 2014
  4. Predlog imenovanja predavateljskega aktiva LZ Maribor za leto 2015
  5. Razno

Ad. 1

Prisotne je pozdravil predsednik Komisije za izobraževanje pri UO LZ Maribor Ivan Žižek. Na seji je bilo prostih 5 članov komisije, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

Sklep št. 6:  Na seji je bilo prisotnih 5 članov KI, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2

Vsi sklepi 1. redne seje so realizirani.

Sklep št. 7: Potrdijo se sklepi in zapisnik 1. redne seje KI pri UO LZM.

Ad. 3

Ivan Žižek

Prisotne je seznanil z vsemi izobraževanji, ki smo jih v letošnjem letu izvedli za potrebe članstva LZ Maribor. Izvedli smo naslednja izobraževanja:

-        Lovski izpit za generacijo 2014, izpit je opravilo 31 mladih lovcev s predavanji smo začeli 24.1.2014

-        Začetni tečaj za usposobljeno osebo (preglednik uplenjene divjadi), izpit je opravilo 20 preglednikov, tečaj smo izvedli 21.2.2014

-        obnovitveni tečaj za usposobljeno osebo, izpit je opravilo 24 preglednikov, tečaj smo izvedli 21.2.2014

-        tečaj za strelske lovske sodnike, izpit je opravilo 52 strelskih sodnikov, tečaj smo izvedli 28.2.2014

-        informatik LIS, tečaj je obiskalo 28 informatikov, tečaj je obiskalo 28 informatikov

-        osnove tehnike dela z motorno žago, tečaj je obiskalo 21 lovcev in to 17.5.2014

-        preizkus znanja o ravnanju z orožjem, tečaj je obiskovalo in opravilo izpit 44 bodočih lovcev, tečaj smo izvedli 6.9.2014

-        osnovno usposabljanje za oponašanje jelenjega ruka, tečaj smo izvedli 10.10.2014, tečaj je obiskalo 14 lovcev

-        nadaljevalno usposabljanje oponašanje jelenjega ruka, tečaj smo izvedli 10.10.2015 in tečaj so obiskali štirje lovci 

-        predavanje za lovovodje LD LZM, tečaj smo izvedli 26.9.2014 v lovskem domu LD Rače  na tečaju je bilo prisotnih 86 lovovodij

-        predavanje za lovovodje LD Oplotnica, predavanje smo izvedli 7.10.2014, na predavanju je bilo prisotnih 38 lovcev LD Oplotnica

-        predavanje za lovovodje LD Vurmat, predavanje smo izvedli 13.10.2014, na predavanju je bilo prisotnih 31 lovcev LD Vurmat

-        predavanje za lovovodje LD Pernica, predavanje smo izvedli 10.10.2014, na predavanju je bilo prisotnih 15 lovcev LD Pernica

-        v mesecu novembru 2014 pa načrtujemo še tečaj za mentorje lovskim pripravnikom za LD, ki načrtujejo sprejem lovskih pripravnikov v letu 2015

Prisotni na poročilo niso imeli pripomb. 

Sklep št. 8: Člani KI se seznanjajo s poročilom o opravljenih izobraževanjih v letu 2014. 

Ad. 4 

V mesecu novembru 2014 bo UO LZ Slovenije razpisal izobraževanja za opravljanje lovskih izpitov v letu 2015, zato  moramo UO LZ Maribor podati predlog predavateljskega aktiva LZ Maribor, ki bodo v letu 2015 izvajali predavanja lovskim pripravnikom. Večjih sprememb v predavateljskem aktivu ne bo.  Zaradi bolezni bo dolgoletnega predavatelja srnjadi in jelenjadi zamenjal Dušan Rosenfeld  v predavateljski aktiv pa se bo vrnil tudi Boštjan Plaznik ostali predavatelji ostanejo isti. Tako bo predavateljski aktiv v letu 2014 naslednji:

 

Predmet

Predavatelj

Izobrazba

 

Zgodovina lova in lovstva na Slovenskem

Irena Mavrič - Žižek

VII

 

Lovske šege in navade, ptice pevke in ujede, vodna in obvodna perjad

Zmago Tinta

VII

 

Lovska etika, odnosi z javnostmi

Branko Vasa

VII

 

Ekologija divjadi - ekosistemi

Mihec Dajčman

VII

 

Varstvo narave in divjadi

Edvard Goričan

VII

 

Gospodarjenje z divjadjo, sodelovanje z ostalimi uporabniki prostora, načini lova

Izidor Cojzer

Andrej Ivančič

VII

VI

 

Biologija divjadi: srnjad, jelenjad,

divji prašič,

gams, kozorog in muflon

Dušan Rosenfeld

Matija Stergar

Boštjan Plaznik

VII

VII

VII

 

Poljske in gozdne kure

Marjan Toš

VIII

 

Zveri

Blaž Lovrič

VII

 

Zajci, glodavci

Janez Pešl

VI

 

Bolezni psov in divjadi,

Ravnanje z uplenjeno divjadjo

Urška Kurnik,

 Ivan Zalar

VII

VII

 

Lovska kinologija

Samo Lubej

VIII

 

Osnove ocenjevanja trofej

Franci Ornik

VI

 

Lovska zakonodaja

Branko Reisman

VII

 
 

Lovsko orožje, balistika, optika

Marjan Gselman

Matej Krašovic

VI

VII

             

 

Prisotni so predlog predavateljskega aktiva soglasno potrdili. Predlog bomo podali UO LZ Maribor v potrditev, potrjenega pa poslali na LZS v dokončno potrditev.

Sklep št. 9: Člani Komisije za izobraževanje soglasno potrjuje predlog predavateljskega aktiva LZ Maribor za leto 2015. Predlog bomo podali UO LZ Maribor v potrditev.

Ad. 5

Branko Vasa

Pred leti je Nikolaj Lapuh izdal brošuro o izvedbi lovskega pogreba. Ker je v brošuri navedenih nekaj nejasnosti in nedorečenosti prosi predsednik LZS Srečko F. Krope, da se brošura ponovno obdela.

V ta namen je predlagal, da za vse LD naše LZ pripravimo anketni list z vsebino izvedbe lovskega pogreba.

Ko bomo od LD sprejeli nazaj anketne liste bomo sklicali Komisijo za izobraževanje in podali predloge dopolnitve ali sprememb teksta brošure, katero bi po usklajevanju podali v ponovni tisk. Tako bi se v bodoče izognili vsem morebitnim nesporazumom pri izvedbi lovskih pogrebov.

Prisotni so predlog Brankota Vase soglasno potrdili. 

Sklep št. 10: V LD LZM bomo poslali anketni list s vprašanji o izvedbi lovskega pogreba. 

Seja je bila zaključena ob 15.15 uri. 

         Zapisal                                                        Predsednik Komisije za izobraževanje

    Andrej Ivančič                                                                       Ivan Žižek