Lovska zveza Maribor- zbor starešin

 Z A P I S N I K

 

zbora starešin LD LZ Maribor, ki je bil 26.11.2014 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru.

 Lista prisotnih je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav
  2. Poročilo o delu LZM v letu 2014
  3. Predstavitev finančnega načrta in predlog višine članarine LZM za leto 2015
  4. Razno

 Ad. 1

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Prisotni so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

Predsednik je zboru predstavil novega strokovnega tajnika Božidarja Kuneja, ki bo nasledil Andreja Ivančiča. Z novim tajnikom je bilo delovno razmerje sklenjeno s 1. novembrom, do konca leta ga bo vpeljal sedanji tajnik, z novim pa prične opravljati delo samostojno.

 Na zboru je bilo prisotnih 38 starešin oz. njihovih pooblaščencev od  45, kolikor je članic LZM.

Ad. 2

Poročilo o delu in vseh aktivnostih, ki so bile izvedene v letošnjem letu je poročal predsednik LZM. Njegovo pisno poročilo in poročila predsednikov Komisij (kinološka komisija, komisija za lovni turizem, pravno statutarna komisija, komisija za stike z javnostjo in prireditve, komisija za priznanja in odlikovanja, komisija za kulturo, komisija za lovsko strelstvo, komisija za izobraževanje) pri UO LZM in poročilo o lovskem taboru  so pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

Igor Pahor

se je pravno statutarni komisiji zahvalil za pomoč pri reševanju njihovega problema s streliščem. Če se bo katera od lovskih družin znašla v podobnih težavah, se lahko po informacije in usmeritve kako reševati podoben postopek obrnejo na njih.

Marjan Gselman

 je pozval navzoče, da bi lovske družine, ki so pripravljene organizirati lovske tabore mladih sodelovale z lovsko zvezo Maribor. Tabori bi se lahko organizirali  ob koncu oz. v začetku šolskega leta (maj – september).

Slavko Prah

je pozval, da se poročilo strelske komisije dopolni, da so izvedli  "Ligo LZM", sodelovanje na tekmovanju treh lovskih zvez in sodelovanje na državnem tekmovanju v Metliki.

Na poročilo predsednika druge razprave ni bilo. Prisotni so poročilo soglasno potrdili.

Ad. 3

Tomo Kovačič

Prisotne starešine in njihove pooblaščence je temeljito seznanil s finančnim poslovanjem LZM do 31.10.2014 in predvidenimi stroški, ki bodo nastali še do konca letošnjega leta. Finančno poslovanje poteka v skladu s potrjenim finančnim načrtom za leto 2014 in večjih odstopanj ni.

Predstavil je tudi finančni načrt za leto 2015, ki so pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

UO je sprejel sklep, da bi bilo finančno poslovanje enako kot v letošnjem letu zato bi naj bila tudi višina članskega prispevka LZM za leto 2015 enaka kot v letošnjem letu to je 22 € za LZM in 1 € namenjen za kulturno dejavnost (rogisti).

Sledil je razprava v kateri so sodelovali: 

Igor Pahor je postavil vprašanje ali sredstva namenjena za računovodski servis predstavljajo storitve samo za lovsko zvezo, ali tudi za posamezne lovske družine?

 Tomo Kovačič predvidena finančna sredstva na strani odhodkov za računovodski servis, so sredstva katera predstavljajo plačilo storitev, ki jih ta opravlja za LZM. Tiste lovske družine, ki prav tako uporabljajo storitve istega računovodskega servisa pa same plačajo opravljene storitve.

 Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Slavko Prah, Milan Krajnc, Boštjan Lavuger, Marjan Gselman in Boštjan Plaznik. Po razpravi je bilo sprejeto stališče, da se poroča o podatkih, koliko računov in vknjižb se izvede za lovsko zvezo ter da se pridobi še kakšno ponudbo računovodskega servisa.

 Milan Krajnc je navzoče starešine opozoril, da morajo prihodke od prodane divjačine voditi ločeno po posameznih vrstah divjadi, in posebej lovni turizem. To je določilo koncesijske pogodbe.

 Ivan Golob je povprašal, če med avtorske honorarje spadajo honorarji predavateljskega aktiva? In ker vemo, da nam primanjkuje mladih lovcev ali bi lahko tudi na tej postavki privarčevali ter s tem znižali stroške za opravljanje lovskih izpitov in pridobili nove lovce. 

 Marjan Gselman avtorski honorarji so namenjeni predavateljem predavateljskega aktiva in predavateljem permanentnih izobraževanj članov LD. Ob tem pa je potrebno poudariti, da ima LZM najnižjo ceno lovskega izpita v državi.

 Sledila je razprava ali smo lovci zato, da bomo pridobili mlajše člane pripravljeni nekaj narediti, torej znižati stroške izobraževanj. V razpravi so sodelovali: Milan Krajnc, Ivan Žižek, Ivan Golob, Boštjan Plaznik, Boštjan Lavuger, Marjan Gselman, Sebastjan Soršak, Franci Ornik, Marjan Toš in Benjamin Metličar.  Po obširni razpravi se je podala pobuda, da se za potrebe izobraževanja namenita dodatna 2,00 € pri letni članarini v  sklad za izobraževanje in strokovno usposabljanje pripravnikov.

Po obširni razpravi se je bilo sprejeto stališče, da bodo starešine v svojih LD pridobile soglasje članstva, da se članarina namensko za izobraževanje poviša za 2 €. Če bodo delegati na OZ LZ Maribor 16.12.2014 potrdili predlog, da se višina članarine poviša za 2 €, bo višina članarine za leto 2015 znašala:

22 € LZ Maribor

1 € kulturna dejavnost LZ Maribor

2 € izobraževanje mladih lovcev

Ad. 4

Marjan Gselman

je sporočil, da je v Uradnem listu RS objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. Prisotni so prejeli izvod spremenjenih lovnih dob.  MKGP je poslalo dopis v katerem prosi za mnenje lovskih organizacij s kakšnim orožjem se bi lahko lovil šakal.

Po krajši razpravi je bilo sprejeto, da bomo na MKGP poslali dopis, da se bi lahko šakala lovilo s šibrenimi naboji  s premerom šiber najmanj 3.5 mm ali s kroglo najmanj 5.6 mm.

Božidar Kunej

na sestanku strokovnih tajnikov OLZ  je bilo predstavljeno, da bo LZS zraven hologramskih nalepk za podaljševanje veljavnosti lovskih izkaznic priložila tudi obrazec, na katerega se ob prejetju nalepke podpiše član, da ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki ga je storil z udejstvovanjem v lovstvu, s tem se bo zaščitilo odgovorne osebe LD.

 Na sejmu Natura 2015 v Gornji Radgoni bo mednarodna razstava lovskih trofej. Zato se poziva starešine, da o tem obvestijo članstvo, kdor želi mora do meseca marca na sedež naše zveze dostaviti trofejo, ki mora zadostiti kriteriju najmanj srebrne medalje. Trofeje bodo ocenjene in verificirane s strani CIC - a, ter vpisane v register. podelile se bodo medalje in samo tako se bo izvedelo katere trofeje so novi državni prvaki.

Andrej Ivančič poziva se vse tiste LD, ki še niso oddale ankete za delo z mladimi v LD, naj to čim prej storijo. 

  

Zbor starešin je bil zaključen ob 19.00 uri.

  

        Zapisal                                                                                          Predsednik LZM

   Božidar Kunej                                                                                     Marjan Gselman