Pregled in ocena odstrela in izgub divjadi uplenjene za  Slovensko goriško LUO

 Kategorizacija uplenjene ali drugače odvzete divjadi V LETU 2020 za Slovensko goriški LUO bo v soboto 23.1.2021 od 8.00 ure dalje v prostorih Lovske zveze Maribor, Tržaška cesta 65, Maribor po naslednjem razporedu:

Ura

                                            LD

8:00

LD Malečnik – Košaki   in   LD Pobrežje - Miklavž

8:30

LD Pernica   in   LD Duplek

9:00

LD Lenart   in   LD Voličina

9:30

LD Sv. Jurij Jurovski Dol   in   LD Sv. Ana

10:00

LD Dobrava v Slovenskih goricah   in   LD Benedikt

10:30

LD Velka   in   LD Paloma Sladki Vrh

11:00

LD Pesnica - Jarenina   in   LD Šentilj v Slovenskih goricah

11:30

LD Jakob, LD Cigonca  

11:50

LD Laporje    in    LD Črešnjevec,

12:15

LD Starše      in    LD Rače

12:40

LD Kungota   ,   LD Kamnica   ,   LD Polskava

 
V skladu z dopisom MKGP z dne 22.12.2020 »Priporočila za izvedbo pregleda in ocene odstrela in izgub divjadi za leto 2020 v januarju 2021«, bo zaradi epidemioloških razmer delno spremenjeno izvajanje kategorizacije.
 
Na kategorizacijo naj pride predstavnik upravljavca lovišča (starešina oz. gospodar). Trofeje in čeljustnice lahko kot pomoč v prostor prinese še pomožna oseba upravljavca lovišča, vendar pri samem pregledu odstrela in izgub divjadi  naj sodeluje le en predstavnik upravljavca lovišča.

V tem letu nebo možen ogled kategorizacije za lovske pripravnike. V kolikor je možno naj si kategorizacijo ogledajo pri upravljavcu lovišča.

Predstavnik upravljavca lovišča mora imeti s seboj obvezno žig LD in še:

- obe evidenčni knjigi odstrela in izgub velike in male divjadi,  

 

Komisiji se ob pregledu predloži za vso parkljasto divjad levi del spodnje čeljusti in trofeje za kategorije, ki imajo trofejo, razen za gamsa, kjer se predloži samo trofeja.

Za divje prašiče, se za celotno spodnjo čeljust šteje že, če upravljavec lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom predloži levo spodnjo čeljustnico skupaj z vsemi (tudi desnimi) sekalci; leva čeljustnica je lahko v zadnjem delu odrezana, in sicer za zadnjim izraslim meljakom. Predložiti je treba tudi morebitno trofejo (čekani in brusilci).  

Za vsakega odvzetega šakala, je potrebno Komisiji predložiti okuhano in primerno očiščeno lobanjo ali fotografijo z datumom ali zapisnik veterinarsko higienske službe o odvozu kadavra.

Za ostalo malo divjad komisiji ni treba predložiti materialnih dokazov.

 

-če je odstrel divjadi opravil lovski gost, ki je trofejo odpeljal s seboj, se komisiji predloži trofejni list in spodnjo čeljust v skladu z zgornjimi navedbami. Trofejni list sestavi komisija za ocenjevanje odstrela in izgub posameznega upravljavca lovišča/lovišča s posebnim namenom.

 

- Komisiji se v primerih, ko trofeje in čeljusti zaradi poškodovanja, uničenja, odtujitve ali iz drugih razlogov ni bilo mogoče dostaviti na pregled, predloži drug ustrezen materialni dokaz (fotografija z datumom posnetka, trofejni list, zapisnik komisije, zapisnik pristojnih javnih služb in državnih organov – Veterinarsko higienska služba, Policija ipd.).

 

Zapisnik o pregledu odvzema divjadi se izpiše v enem izvodu, katerega podpišeta in žigosata predstavnik upravljavca lovišča in komisija ter se dve leti hrani v originalu na OZUL, kopijo pa lahko na zahtevo prejmejo Zavod, krajevno pristojni lovski inšpektor, komisija ali upravljavec lovišča.

 

Trofeje in čeljusti morajo biti primerno očiščene in obeljene ter označene po vrstnem redu kot so bile zavedene v Evidenčni knjigi odstrela in izgub. Podatki v Evidenčni knjigi in aplikaciji LISJAK se morajo ujemati.

 

Smiselno je da se tudi za Slovensko goriško LUO uporablja zapis, katerega je sprejel IO POZUL št. 5.11/2019; da se v  primeru ko se pri parkljasti divjadi ostalega odvzema ne da nedvoumno ugotoviti spola, mora upravljavec lovišča to zapisati v opombe evidenčne knjige odstrela in izgub velike divjadi in v aplikacijo Lisjak. Na to se z zapisnikom LD opozori komisijo na kategorizaciji.

 

 Komisija po pregledu odstrela in izgub divjadi čeljusti trajno označi ali uniči.

 

 

 

*Zaradi ukrepov Covid-19 in s tem zagotovitve primerne medsebojne oddaljenosti, bodo kategorizacije  potekale v treh predavalnicah LZM.

Razkužilo za razkuževanje rok je ob vstopu v objekt, pred predavalnico in v predavalnici.

Prosimo vas, da vzdržujete medsebojno razdaljo najmanj 1,5m in da vstopite v objekt in predavalnico šele ob navedeni uri iz razporeda. 

Ker bomo v zaprtem prostoru, imejte seboj OBVEZNO zaščitno masko ter si razkužujte roke.

 

Lovski zdravo!

Strokovna služba LZM