glava dokumentov 100let

13.1.2021

Teoretično usposabljanje kandidatov za lovski izpit v letu 2021

Vse lovske družine Lovske zveze Maribor obveščamo, da bomo v skladu s prenesenimi nalogami LZS v tem letu izvajali teoretično usposabljanje kandidatov za opravljanje lovskega izpita.

V preteklem letu so bila sprejeta nova Navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje zbirk podatkov.

 

Vaše lovske pripravnike in pripravnice (v nadaljevanju pripravnik), ki so ali pa še bodo opravili praktični del lovskega izpita v vaši LD obveščamo, da je v aplikaciji LISJAK odprta prijava na tečaj teoretičnega usposabljanja kandidatov za lovski izpit v letu 2021.

Glede na razglašeno epidemijo, bomo izobraževanje lovskih pripravnikov ustrezno prilagodili. »Zaključni del« lovskega izpita bomo izvedli tudi v jesenskem roku, da bodo lovski pripravniki v skladu s predpisi do takrat imeli pripravniško dobo v trajanju najmanj enega leta.

Prijave podajte preko aplikacije LISJAK; Izobraževanje/nov/predlog za izobraževanje/Lovski izpit (MARIBOR) do vključno nedelje, 31.1.2021.

 

Datum začetka teoretičnega usposabljanja kandidatov za lovski izpit bo objavljen naknadno.

Lovski pripravnik svobodno izbira med razpisanimi tečaji za teoretični del lovskega izpita. 

Lovskega pripravnika prijavi na tečaj za teoretični del lovskega izpita upravljavec lovišča.

Lovskega pripravnika, ki ni član lovske družine, upravljavke lovišča oziroma ni zaposlen pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom in lovskega pripravnika, ki je zaposlen pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom, v aplikaciji LIS Lisjak prijavi Strokovna služba LZS.

 

Opravljen praktični del lovskega izpita. opravljen preizkus znanja in pozitivno ocenjeno znanje vseh vsebin teoretičnega dela lovskega izpita ter poravnane vse finančne obveznosti so pogoji za pristop k zaključnemu delu lovskega izpita. Lovskega pripravnika prijavi k zaključnemu delu lovskega izpita vodja tečaja. Ob prijavi k zaključnemu delu lovskega izpita mora lovski pripravnik vodji tečaja predložiti dnevnik lovskega pripravnika.  

Stroške tečaja plača lovski pripravnik

 

**Da vam aplikacija Lisjak dovoli prijavo pripravnika na tečaj teoretičnega usposabljanja kandidatov za lovski izpit je potreben vpis opravljenega praktičnega dela lovskega izpita v LD v matičnem listu pripravnika. Prav tako, mora imeti kandidat opravljeno usposabljanje s preverjanjem znanja iz rokovanja z lovskim orožjem. 

 

Vodja izobraževanja pri LZM

Ivan Žižek

 

 

 

Kandidati, ki so na srednji gozdarski šoli ali na višji strokovni šoli oziroma v okviru visokošolskega izobraževanja uspešno opravili izpit s področja biologija ali ekologija prostoživečih živali, patologija divjadi ali lovstvo po programu, ki obsega vsebine, primerljive programu teoretičnega dela lovskega izpita (šesti odstavek 61. člena ZDLov-1):

 

2.1.        Vlogi morajo kandidati priložiti:

-              dokazilo o opravljenem izpitu s področja: BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI,    

                PATOLOGIJA DIVJADI ali LOVSTVO,

-              predmetnik izobraževalnega programa,

-              potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo orožje,

-              potrdilo o opravljenem praktičnem delu lovskega izpita v lovišču ali lovišču s posebnim namenom,

-              dnevnik lovskega pripravnika. 

 

2.2.        Komisija po primerjavi vsebin posameznega področja, na katerem je kandidat v skladu s predmetnikom posameznega izobraževalnega programa opravil izpit, in vsebin, določenih v katalogu znanja za lovske pripravnike, ki je sestavni del Navodil za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita in vodenje zbirk podatkov (v nadaljevanju: katalog znanj za lovske pripravnike), določi kandidatu področja, na katerih ni treba opravljati teoretičnega dela lovskega izpita, in o tem izda potrdilo. 

 

2.3.        Komisija obvesti kandidata na katerih področjih teoretičnega dela lovskega izpita, določenih v katalogu znanj za lovske pripravnike, mora opravljati preizkus znanja. Kandidati opravljajo preizkus znanja iz vsebin preostalih področij teoretičnega dela lovskega izpita pri predavateljih, članih predavateljskega aktiva, ki v volilnem okolišu sodeluje pri izvedbi tečaja za teoretični del lovskega izpita. Kandidati svobodno izbirajo med predavateljskimi aktivi, ki v volilnem okolišu sodelujejo pri izvedbi tečaja za teoretični del lovskega izpita.

 

Kandidati, ki so opravili lovski izpit pri organizacijah, ki imajo v državah članicah Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita (osmi  odstavek 61. člena ZDLov-1):

 

3.1.        Vlogi morajo kandidati priložiti sodni prevod spričevala/potrdila o opravljenem lovskem izpitu.

 

3.2.        Spričevalo/potrdilo o opravljenem lovskem izpitu je ustrezno:

-              če je izdano v državah članicah Evropske unije,

-              če je izdajatelj upravni organ, javna agencija ali drug nosilec javnega pooblastila.

 

Če je potrdilo o opravljenem lovskem izpitu ustrezno, komisija obvesti kandidata o datumu opravljanju preizkusa znanja s področja lovske zakonodaje, ki ga kandidat opravlja pred komisijo. 

 

Kandidata, ki je član lovske družine, upravljavke lovišča, prijavi k preizkusu znanja iz vsebin preostalega dela teoretičnega dela lovskega izpita oziroma k preizkusu znanja s področja lovske zakonodaje v skladu z Navodili za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita in vodenje zbirk  podatkov upravljavec lovišča v aplikaciji Lisjak.

 

Kandidata, ki ni član lovske družine, upravljavke lovišča, prijavi k preizkusu znanja iz vsebin preostalega dela teoretičnega dela lovskega izpita oziroma k preizkusu znanja s področja lovske zakonodaje v skladu z Navodili za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita in vodenje zbirk  podatkov v aplikaciji Lisjak Strokovna služba LZS.

Vloga se pošlje na Lovsko zvezo Slovenije, Župančičeva ulica 9, Ljubljana.