Lovska zveza Maribor – UO

 

Z A P I S N I K

 

25. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 19.2.2013 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Slovenska Bistrica. 

Prisotni: Marjan Gselman, Štefan Cmrečnjak, Zdravko Brezovšek, Rudi Majer, Dušan Volmajer, Franc Krivec, Boštjan Plaznik, Ivan Žižek, Boris Rožman, Franci Ornik, Borut Mithans, Bojan Urbančič in Andrej Ivančič 

Odsoten:  Drago Vešner, Miro Knez 

DNEVNI RED:

 1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 24. redne seje UO LZM
 3. Poročilo o razgovorih z LD Polskava in Duplek glede plačila članarine za OZUL in LZ Maribor za leto 2012 in 2013
 4. Obravnava terminskih načrtov posameznih komisij pri UO LZM
 5. Poročilo o zadnji seji UO LZS
 6. Poročilo o izobraževanju lovskih pripravnikov generacija 2013
 7. Razno

 Ad. 1

 Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, na seji je bilo prisotnih 11 članov UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. Zahvalil se je starešini LD Slovenska Bistrica za današnje gostoljubje.

 Zvonko Strnad

Na kratko je predstavil LD Slovenska Bistrica. V LD Slovenska Bistrica je včlanjenih 66 lovcev, ki upravljajo s 4157 ha skupne površine od tega je 499 ha ne lovnih površin, tako nam ostane 3658 ha lovnih površin. Najpomembnejša divjad je srnjad, v lovišču pa upravljamo tudi z divjim prašičem in jelenjadjo. V nižinskem predelu lovišča pa upravljamo z malo divjadjo predvsem s fazanom, zajcem in raco mlakarico. Fazana vsako leto dodajamo v lovišče iz umetne vzreje za povečanje številčnosti te divjadi v lovišču. Opažamo tudi povečano številčnost zajca. Članom UO je zaželel plodno delo na današnji seji z željo, da se še kdaj srečamo v njihovem lovskem domu.

 Sklep št. 190: Na seji je bilo prisotnih 11 članov UO LZM, zato je bila seja sklepčna in prisotni so lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2

Vsi sklepi s 24. redne seje UO LZM so realizirani.

 Franc Krivec

Vsi predlogi za odlikovanja za funkcionarje LZM, ki smo jih posredovali na LZS so ugodno rešeni.

 Zdravko Brezovšek

V imenu LD Šmartno se je zahvalil za finančno in drugo pomoč pri izvedbi 1. lovske smučarske tekme, ki je bila izvedena 2.2.2013 na smučišču na Treh kraljih. Na tekmi je sodelovalo okoli 60 tekmovalcev, kar za 1. tekmo ni malo. Upamo, da bo sodelujočih vsako leto več.

 Štefan Cmrečnjak

Postavil je vprašanje ali so lovski pripravniki poravnali finančne obveznosti za polaganje lovskega izpita?

Marjan Gselman

Večina je tečajnino poravnala, nekaj pa je takšnih , da ne vemo ali bodo lovski izpit polagali ali ne. Pri naslednjem predavanju bomo tistim, ki še niso poravnali finančnih obveznosti postavili zadnji rok.

 Sklep št. 191: Vsi sklepi zadnje seje so realizirani, zato se potrdijo sklepi in zapisnik 24. redne seje UO LZM.

 Ad. 3

 Marjan Gselman

Člane UO je seznanil z razgovori, ki jih je imel s predstavniki LD Polskava in Duplek glede poravnave članarine za leto 2012 in 2013.

LD Polskava je poravnala članarino za LZM za leto 2013, članarino za leto 2012 pa bodo poravnali takoj po občnem zboru, ki ga bodo sklicali v kratkem.

LD Duplek je poravnala članarino za SOZUL za leto 2013, prosijo pa za odlok plačila članarine za leto 2012, zaradi nepredvidenega visokega finančnega odhodka, ki ga je LD morala poravnati v preteklem letu.

Sledila je temeljita razprava v kateri so sodelovali: Marjan Gselman, Franc Krivec, Štefan Cmrečnjak, Zdravko Brezovšek Franci Ornik, Boris Rožman in Boštjan Plaznik. Temeljna izhodišča razprave so bila:

-          članstvo v obeh LD ni obveščeno o dejanskem stanju glede obveznosti upravljavk lovišč do delovanja OZUL – a.

-           po računovodskih standardih morata obe LD najprej poravnati članarino za leto 2012 in šele nato za leto 2013, za ponovno članstvo v     LZM pa morata LD oddati prošnjo za ponovni sprejem, ki ga bo potrdil Občni zbor LZM

-          za LD, ki niso članice LZM zaračunamo vse storitve po ceniku LZS brez popustov

-          LD bomo pisno obvestili, da je plačana članarina za leto 2012, poravnati pa morajo še članarino za leto 2013

-          LD Polskava je med tem poravnala članarino za SOZUL za leto 2012 in članarino LZM za leto 2013

 Sklep št. 192: Za LD, ki niso članice LZM bomo vse storitve zaračunavali po ceniku LZS.

 Ad. 4

 Predsedniki Komisij pri UO LZM so poročali o terminskih načrtih dela svojih Komisij za leto 2013:

 Bojan Urbančič

-          v marcu bomo sklicali sejo strelskih referentov LD

-          v aprilu bomo izvedli strelsko ligo LZM

-          izvedli bomo izbirne tekme za strelske tekme LZS in se vseh tudi udeležili

Ivan Žižek

-          rokovnik predavanj in izobraževanj je izdelan, sproti bomo vnašali aktivnosti, ki jih bodo podale LD

Andrej Ivančič je podal načrt dela za Komisijo za stike z javnostjo in prireditve

-           v marcu izvedba turnirja v igranju kart »šnops«

-          v aprilu spodbujanje LD pri izvedbi čistilnih akcij

-          v juniju izvedba tekmovanja v kuhanju lovskega golaža s sodelovanjem rogistov LZM in lovskega pevskega zbora LD Velka in drugimi glasbenimi gosti

-          v septembru tradicionalno ribiško tekmovanje za carja LZM

-          ocenjevanje lovskih domov

 Štefan Cmrečnjak

Kar precej LD se obrača na naslov Pravno statutarne komisije in prosijo za pravno pomoč. Tudi v bodoče bomo LD z veseljem pravno svetovali. Pravne nasvete bomo LD nudili, ko bodo le te potrebovale, zato terminsko ne moremo načrtovati naših nalog.

 Rudi Majer

Rogisti naše LZ vadijo od septembra do junija vsako sredo v lovskem domu LD Pobrežje – Miklavž. Tudi letos se bomo udeležili tradicionalnega srečanja pevskih zborov in rogistov, ki ga vsako leto organiziramo v drugem kraju v Sloveniji in Mednarodnega sejma lovstvo in ribištvo LOV v Gornji Radgoni.

Udeležujejo se vseh prireditev na katere so rogisti vabljeni. Prisotni so tudi na vseh svečanostih LZM.

 Franc Krivec

Komisija za odlikovanja se bo sestajala po potrebi.

 Zdravko Brezovšek

Tudi v bodoče bomo sodelovali z LKD Maribor, LZS in KZS.

 Borut Mithans

Gospodarsko finančna komisija se bo sestajala po potrebi.

 Sklep št. 193: UO LZM se seznanja s terminskimi načrti  dela Komisij pri UO LZM.

 Ad. 5

Marjan Gselman

Člane UO je seznanil z vsebino zadnje seje UO LZS.

Posebej se je razvila razprava okoli načrtovanja. Poglavitna izhodišča razprave so bila:

-           neopravičeno je LZS postavila ceno 14 €, katero je kasneje znižala na 6 €

-          LZS mora vztrajati na tem, da bomo lovci ponovno izvajali lovsko načrtovanje

 Sklep št. 194: UO se seznanja z vsebino sklepov UO LZS.

 Ad. 6

Ivan Žižek

Na tečaj za polaganje lovskega izpita so LD prijavile 53 kandidatov. Od teh ima en kandidat končano VII. in en kandidat V. stopnjo izobrazbe gozdarske smeri, zato sta po ZD Lov -1 oproščena polaganja teoretičnega dela lovskega izpita, pet kandidatov je odstopilo trije kandidati pa so opravili manj kot polovico izpitov.

Kandidati več ali manj redno opravljajo izpite. Na začetku tečaja smo se dogovorili, da morajo biti vsi izpiti opravljeni najkasneje do 16.3.2013, to je teden dni pred zaključnim izpitom.

 Sklep št. 195: UO se seznanja s potekom izobraževanja mladih lovcev generacija 2013.

 Ad. 7

Zdravko Brezovšek

Od 19. do 21. aprila se bo v Gornji Radgoni odvijal 8. Mednarodni sejem lovstva in ribištva LOV. Na dan otvoritve bo izvedena državna razstava psov lovskih pasem. Na LD apeliramo, da naj na razstavo prijavijo čim več psov, ki so primerni za takšno prireditev. Seveda se naj mednarodnega sejma udeleži tudi čim več lovcev.

 Marjan Gselman

LD Orlica je prirediteljica lovske razstave v okviru Pohorsko kobanskega LGB v nedeljo 17.3.2013 ob 9.00 uri v večnamenski dvorani v Vuhredu. Na razstavo LD vabi UO LZM. Razstave se naj udeleži čim več članov UO LZM.

 LD Radeljskega LGB prirejajo v nedeljo 24.2.2013 ob 9.00 uri v kinodvorani v Podvelki lovsko razstavo. Kot predstavnik LZM bo prisotne na razstavi pozdravil  podpredsednik Ivan Žižek. Razstave se naj udeleži čim več članov UO.

 Lovski oktet Lovske družine Peca v letošnjem letu praznuje trideset let svojega delovanja. V ta namen bodo 13.4.2013  priredili samostojen koncert. Ker je organizacija koncerta povezana s finančnimi izdatki so se obrnili tudi na LZ Maribor za finančno pomoč.

Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da bo LZM poklonila 50 € kot pomoč pri organizaciji samostojnega koncerta.

 Sklep št. 196: Lovskemu oktetu LD Peca iz Mežice bo LZM poklonila 50 €, kot pomoč pri organizaciji samostojnega koncerta.

 Vse LD, ki so poslale vabila za Občne zbore, bo obiskal predstavnik UO LZM.

 2. srečanja predsednikov OZUL se bo 2.3.2013 na Mašunu udeležil Boštjan Plaznik.

 LZS, ZGS in ERICo d.o.o. so na MKO podali predloge za spremembo in dopolnitev Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob.

Predlogi so razporejeni na štiri sklope in sicer:

 1. Predlogi za spremembe trenutno veljavnih lovnih dob
 2. Predlogi za uvrstitev nekaterih vrst prostoživečih živali med divjad
 3. Predlogi uvrstitve (ne)gojenih vrst divjadi, ki so že predmet uredbe
 4. Predlogi za spremembe določil glede uporabe pasti

 Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da bi o predlogu temeljito razpravljali na naslednji seji UO in nato podali svoja stališča na LZS. V ta namen bi imenovali komisijo, ki naj dopis MKO temeljito preuči za razpravo na naslednji seji UO.

V komisijo se imenujejo:

-          Marjan Gselman

-          Boštjan Plaznik

-          Zdravko Brezovšek

-          Andrej Ivančič

 Komisija bo do naslednje seje UO pripravila pripombe na povzetek predlogov sprememb  in dopolnitev Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. Pripombe bomo obravnavali na naslednji seji UO LZM.

 Sklep št. 197: Imenuje se komisija v sestavi: Marjan Gselman, Boštjan Plaznik, Zdravko Brezovšek in Andrej Ivančič, ki bo do naslednje seje UO LZM, pripravila pripombe na dopis MKO. Usklajene pripombe bomo posredovali na LZS.

  Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

        Zapisal                                                                                         Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                         Marjan Gselman