Lovska zveza Maribor- Komisija za lovsko strelstvo

Z A P I S N I K

1. redne seje komisije za lovsko strelstvo pri UO LZM, ki je bila 15.2.2013 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma Pobrežje-Miklavž.

Prisotni: Bojan Urbančič, Boštjan Sadek,  Anton Koropec in Marjan Gselman

Odsotni: Maks Verčko, Marko Rožman

DNEVNI RED:

1. Pozdrav in sprejem dnevnega reda

2. Sklic strelskih referentov LD Članic LZ Maribor

3. Tradicionalno lovsko strelsko tekmovanje »liga LZ Maribor« za leto 2013

4. Prvenstva LZ Maribor

5. Razno 

Ad.1

Prisotne je pozdravil predsednik komisije za lovsko strelstvo Bojan Urbančičin predlagal dnevni red  redne seje.

Sklep št. 1: Prisotni so soglasno sprejeli dnevni red 1. redne seje komisije za lovsko strelstvo.

Ad.2

Predsednik komisije za lovsko strelstvo je predlagal, da v letu 2013 organiziramo posvet strelskih referentov LD. Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 2: V letu 2013 se organizira posvet strelskih referentov LZ Maribor v mesecu marcu in sicer,  11.marca ob 18.00uri v lovskem domu Pobrežje-Miklavž .

Ad.3

Predsednik komisije za lovsko strelstvo je predlagal, da v letu 2013 organiziramo tradicionalno tekmovanje »liga LZ Maribor«. Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 3: V letu 2013 se organizira tradicionalno lovsko strelsko tekmovanje »liga LZ Maribor« v naslednjih terminih:

1.      kolo: 7. 4. N 2013 ob 9.00, 2. kolo: 13.4. S 2013 ob 14.00, 3. kolo: 20.4. S 2013 ob 14.00 in 4. kolo: 28.4.N ob 9.00 uri 2013.

Pravila tekmovanja: tekmuje se v kombinaciji 20 glinstih golobov (lovski položaj) in MK puška 4x5 strelov v štirih položajih (lisica, srnjak, gams in d. prašič). Tekmuje se v ekipni (3 člani iste LD) in posamezni konkurenci.

Veterani tekmujejo samo v eni konkurenci brez bonifikacij (starost  55 let in več), v kombinaciji 20 glinastih golobov ( lovski položaj) in MK puška 3+10.

Ad.4

Predsednik komisije za lovsko strelstvo je predlagal, da v letu 2013 organiziramo prvenstva LZ Maribor, tako kot vsako leto doslej. Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji:

Sklep št. 4: V letu 2013 se organizira prvenstva LZ Maribor in sicer:

- prvenstvo LZ Maribor v kombinaciji – 11.maja ob 14.00 uri

- prvenstvo LZ Maribor za veterane (organizirano kot tradicionalni troboj zvez LZ MB, LZ Koroške in SK ZLD Celja) in

- prvenstvo LZ Maribor v disciplini bežeči merjasec.

- Lipovškov memorial v mesecu septembru

O kraju in času tekem bo izdano obvestilo.

Ad.5

 Pod točko razno smo govorili o enotnih propozicijah na medružinskih tekmah, ter o strelstvu glede na gospodarsko situacijo, nadalje o varnosti na streliščih, varnostnih predpisih na tekmah in treningih.   Zaključek: Lovske družine oz. strelske referente, se seznani o varnostnih predpisih na streliščih.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

                                                                                                                  Zapisal

                                                                                              Predsednik komisije za lovsko strelstvo

                                                                                                             Bojan Urbančič