Lovska zveza Maribor- UO 

Z A P I S N I K  

26. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 12.3.2013 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Benedikt v Benediktu. 

Prisotni: Marjan Gselman, Ivan Žižek, Rudi Majer, Borut Mithans, Bojan Urbančič, Drago Vešner, Štefan Cmrečnjak, Franci Ornik, Franc Krivec, Boris Rožman, Vinko Kramberger in Andrej Ivančič 

Odsotni: Boštjan Plaznik, Zdravko Brezovšek, Miro Knez in Dušan Volmajer 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 25. redne seje UO LZM
  3. Poročilo o seji UO LZS
  4. Poročilo o poteku izobraževanja lovskih pripravnikov generacija 2013
  5. Poročilo o sklicu predstavnikov OZUL –ov na Mašunu
  6. Poročilo o sestanku predstavnikov OZUL –ov s predstavniki VURS –a
  7. Razno

 Ad. 1

 Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Na seji je bilo prisotnih 9 članov UO, ki so tudi soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 Sklep št. 198: Na seji je bilo prisotnih 9 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, potrdili so tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2

 Ni še realiziran sklep št. 197, drugi sklepi so realizirani, zato se potrdijo realizirani sklepi in zapisnik 25. redne seje UO LZM.

 Sklep št. 199:   Ni še realiziran sklep št. 197 s 25. redne seje, ostali sklepi so realizirani, zato se potrdijo realizirani sklepi in zapisnik 25. redne seje UO LZM.

 Ad. 3

 Marjan Gselman

Na seji UO LZS je potekala razprava o višini cene nove lovske izkaznice. Ker na seji ni dobil zadovoljivega odgovora je na predsednika Finančno gospodarske komisije LZS naslovil pismo s prošnjo, da se mu poda specifikacija stroškov izdelave nove lovske izkaznice. O odgovoru bo poročal na naslednji seji UO LZM.

Sledila je temeljita kritična razprava o lovski izkaznici. Poraja se dvom o korupciji.

LZS je postavila vprašanje zamenjave lovske izkaznice MKO, ki pravice odločanja o zamenjavi lovskih izkaznic nima. MKO pa je odgovorilo, da je zamenjava izkaznic potrebna, čeprav za to ni nobene zakonske osnove.  Skratka zamenjava lovske izkaznice, razen poškodbe, neprepoznavnosti lastnika izkaznice ali izgube, ni potrebna

Razprava je potekala tudi o lovskem načrtovanju. Po temeljiti razpravi je bilo sprejeto stališče, da se na to temo organizira delavnica UO LZS, na kateri se bodo določila in zapisala stališča LZS glede bodočega izvajanja  lovsko gojitvenega načrtovanja.

Dolores Čarga je predlagala, da se slovensko lovstvo zaščiti pri mednarodni organizaciji UNESCO, kot svetovna kulturna dediščina.  

Sklep št. 200: UO se seznanja s potekom zadnje seje UO LZS.

 Ad. 4

 Ivan Žižek

H koncu gre izobraževanje lovskih pripravnikov. Zadnje izpite pripravniki polagajo v petek 15.in soboto 16.3. v primeru če bo potrebno kakšen izpit ponavljati bomo to opravili še v začetku naslednjega tedna, kajti v soboto 23.3.2013 sledi zaključni izpit.

Na začetku je bilo prijavljenih 53 kandidatov, sedaj redno in resno zaključuje tečaj 44 pripravnikov,  dva po izobrazbi sta oproščena polaganja teoretičnega dela lovskega izpita, ostali pa so zaradi različnih vzrokov prenehali z izobraževanjem.

6.4.2013 bodo mladi lovci imeli zaključno ekskurzijo v Borovlje, popoldan ob 17.00 uri pa bomo organizirali svečano podelitev spričeval, podpisa Etičnega kodeksa slovenskih lovcev in z dovoljenjem LD podelili tudi lovske izkaznice. 

Sklep št. 201: UO se seznanja s potekom izobraževanja lovskih pripravnikov generacija 2013. 

Ad. 5 

Marjan Gselman

Sestanka predsednikov OZUL – ov bi se naj s strani Slovensko goriškega LUO udeležil Boštjan Plaznik, ki pa je bil službeno zadržan in se sestanka ni udeležil. Zaradi slabega vremena je bila udeležba na sestanku skromna.

Rdeča nit sestanka je bilo lovsko načrtovanje. Vsi prisotni predsedniki so podprli, da bi naj načrtovanje prevzela nazaj lovska organizacija.

Sklep št. 202: UO se seznanja z vsebino sestanka predsednikov OZUL –ov, ki je bil pred kratkim na Mošunu. 

Ad. 6 

Marjan Gselman

VURS na začetku leta skliče sestanek s predstavniki LZS, ZGS, lovsko inšpekcijo in predsedniki IO OZUL. Na sestanku je bila podana informacija o zbiranju vzorcev lisic za potrebe nadzora stekline ter spremljanja uspešnosti peroralnega cepljenja lisic  in spremljanja odvzema vab na imunosti pri lisicah

Prav tako je bila podana informacija o analizi izvajanja programa spremljanja KPK pri divjih prašičih. Ker je velik odstotek vzorcev krvi divjih prašičev neuporaben se za leto 2013 predvideva izobraževanje lovcev za pravilen odvzem vzorcev krvi pri divjih prašičih. Izobraževanje bo izvajal NVI.

Razprava je potekala tudi o problematiki odvoza kadavrov divjih živali, ker v bodoče ni več predvideno, da bi kadavre odvažala VHS.

V bodoče lovcem naj ne bi bilo potrebno več odstranjevat kadavrov. Lovci moramo samo odvzet dokazni material (čeljusti), če pa to ni mogoče pa sliko kot dokazni material za Kategorizacijo. Seveda v urbanih krajih to ni mogoče, zato naj LD kadavre neškodljivo odstranijo zaradi javnosti.

O nadaljnjih razgovorih in rešitvah te težave bomo LD sproti obveščali.

Sledila je temeljita razprava v kateri so sodelovali vsi prisotni in sprejeto je bilo izhodišče, da bomo pripravili pisno stališče LZM, ki ga bomo posredovali na LZS. 

Rudi Majer

O tej tematiki se je pogovarjal z veterinarji iz Avstrije. Tam imajo to urejeno tako, da lovci kadavre zbirajo, obvestijo veterinarsko službo, ki kadavre brezplačno odpelje in jih neškodljivo uniči. Če bi to bilo zakonsko mogoče so pripravljeni brezplačno odvažati kadavre tudi v Sloveniji. 

Sklep št. 203: UO se je seznanil z vsebino razgovora. Pisno bomo LZS posredovali stališča LZM glede problematike odvoza kadavrov, ki ga bodo pripravili Štefan Cmrečnjak, Marjan Gselman in Andrej Ivančič. 

LZS je poslala razpis za sofinanciranje lovskih glasbenih in pevskih skupin. Ker želi umetniški vodja, da bi naši rogisti posneli samostojno ploščo je predlagal je, da se LZM na razpis prijavi, saj LZS takšne kulturne projekte spodbuja.

1.6.2013 bomo izvedli območno tekmovanje v kuhanju lovskega golaža. Organizator kuhanja je LZ Maribor v sodelovanju z LD Malečnik. Prireditev bo imela širši značaj saj bo namenjena širšemu krogu občinstva. Prireditev bomo popestrili z lovskimi glasbenimi in pevskimi skupinami naših in sosednjih LZ. Ker LZS tudi takšne prireditve finančno podpira je predlagal, da se bomo tudi na  to prireditev prijavili.

Za upravičenost datacije takšnih sredstev moramo kot prireditelji po prireditvi ali posneti plošči na LZS poslati poročilo o izvedbi. Šele na osnovi tega poročila LZS prispeva finančna sredstva.

Člani UO so oba predloga podprli in potrdili, da se prijavimo za prejem finančnih sredstev od LZS. 

Sklep št. 203: Na LZS bomo naslovili vlogo za sofinanciranje izdaje samostojne plošče Rogistov LZM in prireditve kuhanja lovskega golaža v Malečniku.

Pri inventurnem pregledu je inventurna komisija ugotovila, da manjka en lovski rog. Po pregledu reverzov smo ugotovili, da je reverz za en lovski rog podpisal Walter Meglič, ki ni več član rogistov LZM. Poslali mu bomo pisno obvestilo, da je potrebno lovski rog vrniti, ker se bo k rogistom priključil novi član, ki bo rog rabil.

 Sklep št. 204: Walterju Megliču bomo poslali dopis, da zaradi potreb rogistov LZM vrne lovski rog,  katerega je prevzel kot član rogistov LZM, katerega pa ni več član.

Ad. 7

 Marjan Gselman

Pojasnil je kako je prišlo do nejasnosti pri plačilu popravnih izpitov. Sklep UO je bil, da morajo lovski pripravniki, ki ponavljajo izpit pred polaganjem plačati 20 € na banki ali pošti in prinesti na izpit potrdilo o plačilu. Ko so pripravniki ponavljali izpit pri Zmagu Tinti so štirje pripravniki, kljub opozorilu Zmagota plačali popravne izpite v gotovini. Zmago je denar sprejel proti podpisu in ga še isti dan predal Ivanu Žižeku, ki ga je naslednji dan predal Silvi Vodopivec, ta pa je izdala pripravnikom potrdila o plačani  popravnih izpitih.

Po razpravi je bilo sprejeto stališče, da noben predavatelj ne sme več sprejeti  denarja, vsak popravni izpit mora biti poravnan na banki ali pošti.

 Mihaelo Hergan je na polaganje lovskega izpita prijavila LD Polskava. Poravnala je tečajnino, potem pa zaradi osebnih razlogov obiskovanje tečaja prekinila. Ker LZM z njenim šolanjem ni imela nobenih stroškov je UO predlagal, da Mihaeli Hergan vrnemo celotno šolnino v vrednosti 235,00 €.

Prisotni so predlog soglasno potrdili.

 Sklep št. 205: Mihaeli Hergan lovski pripravnici LD Polskava bomo zaradi prekinitve polaganja lovskega izpita vrnili 235,00 €, ki jih je nakazala na začetku šolanja.

 Vse LD, ki so poslale vabila za občne zbore bodo obiskali člani UO in na njih predstavili delo LZM in LZS.

 LZS  je poslala razpis za izvajanje skupnih nalog in sicer:

-          Tečaj za krvosledce – tečaja ne bomo organizirali

-          Tečaj za usposabljanje LIS – tečaj je razpisan in ga bomo izvedli 13.4.2013

-          Varno rokovanje z lovskim orožjem- tečaj bomo izvedli v jesenskem času

-          Razpis za revalitazacijo male divjadi – razprava in odločitev GK

-          Tabor mladih in usposabljanje tez mladih – razprava in odločitev komisije za stike z javnostjo

 Vsi člani UO in strokovni tajnik so poročali o obiskih na občnih zborih LD. V nobeni LD ni bilo nejasnosti. V vseh LD so občni zbori potekali v redu.

 Janez Čeplak

V kratkih besedah je predstavil LD Benedikt. V LD je včlanjenih 40 lovcev, ki upravljajo z 3894 ha skupne površine lovišča od tega je 3626 ha lovne ali 268 ha ne lovne površine. Lovišče je tipično nižinsko, najpomembnejša divjad je srnjad, upravljajo pa tudi s fazanom in zajcem, poljske jerebice je le za vzorec, od predatorjev pa so zastopani: lisica obe kuni ter kanja, kragulj skobec in sove. Izrazil je upanje, da je bil sestanek uspešen in da smo se dobro imeli v njihovem lovskem domu z željo, da se še kdaj vidimo.

 Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

            Zapisal                                                                                Predsednik LZ Maribor

        Andrej Ivančič                                                                              Marjan Gselman