Lovska zveza Maribor – UO

 Z A P I S N I K

 27. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 9.4.2013 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Polskava. 

Prisotni: Marjan Gselman, Ivan Žižek, Damijan Štiberc,  Alojz Petrovič, Zdravko Brezovšek, Miro Knez, Franc Krivec, Štefan Cmrečnjak, Drago Vešner, Dušan Volmajer, Borut Mithans, Bojan Urbančič, Boštjan Plaznik in Andrej Ivančič 

Odsotni: Franci Ornik, Rudi Majer, opravičil se je predsednik NO 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 26. redne seje UO LZM
  3. Obravnava in potrditev poročila inventurne komisije, ki je popisala vso premično in nepremično lastnino last LZM
  4. Obravnava in sprejem predloga zaključnega računa LZM za leto 2012
  5. Določitev datuma sklica občnih zborov SOZUL, LZM in delnega občnega zbora LZS
  6. Poročilo o zaključku izobraževanja mladih lovcev generacija 2013
  7. Obravnava prošnje za sprejem v članstvo LZM
  8. Razno

 Ad. 1

 Prisotne je pozdravil predsednik LZM Marjan Gselman, posebej je pozdravil starešino LD Polskava in se mu zahvalil za današnje gostoljubje in predsednika Inventurne komisije Damijana Štiberca. Na seji je bilo prisotnih 11 članov UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 Alojz Petrovič

Predstavil je LD Polskava. V LD je včlanjenih 65 lovcev, ki gospodarijo s 3958 ha skupne površine lovišča, od tega je 398 ha lovišča ne lovnega, torej je lovnega lovišča 3558 ha. Znani smo po tem, da v lovišče vlagamo vsako leto kar veliko količino fazanov in jerebic. Od visoke divjadi je najpomembnejša divjad srnjad, prehodni divjadi  pa sta jelenjad in divji prašič v pohorskem delu lovišča.

Sklep št. 206: Na seji je bilo prisotnih 11 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2

 Ni še realiziran sklep št. 204, ostali sklepi so realizirani.

 Sklep št. 207: Potrdijo se realizirani sklepi in zapisnik 26. Redne seje UO LZM.

Ad. 3 

Poročilo o opravljenem inventurnem pregledu premične in nepremične lastnine LZM za leto 2012 je podal predsednik Inventurne komisije Damijan Štiberc. Zapisnik je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

Prisotni so poročilo Inventurne komisije soglasno potrdili.

 Sklep št. 208: Potrjuje se poročilo inventurne komisije za popis vse lastnine LZM za leto 2012.

Borut Mithans

Zaključni račun je opravil Računovodski servis Jasna Dover s.p. Zaključni račun je bil izdelan in na AJPES je bil oddan v zakonitem roku.

Podrobno je predstavil finančno poslovanje LZ Maribor za leto 2012. Poslovanje je potekalo transparentno in gospodarno. Od postavke do postavke je razčlenil prihodke in odhodke, ki so nastali v preteklem letu. O vseh nenačrtovanih spremembah načrtovanega finančnega poslovanja v letu 2012 je bil UO sproti obveščen in o spremembah takoj odločal. O vseh nenačrtovanih spremembah je bil sproti obveščen tudi predsednik NO, ki je bil vabljen na vse seje UO. 

Plan 2012

Realizacija 2012

Prihodki

 

94.000 €

97.718 €

OD z vsemi prispevki in regres in računovodski servis

 

38.400  €

37.684 €

Funkcionalni odhodki

 

12.800 €

16.591 €

Materialni stroški

 

40.655 €

40.149 €

Prisotni člani UO na poročilo finančno poslovanje LZM za leto 2012 niso imeli pripomb in so poročilo soglasno potrdili. V gradivu za občni zbor LZM bomo poročilo dopolnili s finančnim načrtom za leto 2012. Poročilo bomo podali občnemu zboru LZM v dokončno potrditev.

Štefan Cmrečnjak

Predlagal je, da finančna sredstva zaradi nestabilnosti bank vežemo pri več različnih bankah zaradi morebitnih likvidnostnih težav posameznih bank.

Sklep št. 209:   UO potrjuje poročilo Finančno gospodarske komisije o finančnem poslovanju LZM za leto 2012. Poročilo bomo podali na občnem zboru LZM v dokončno potrditev. Finančna sredstva bomo vezali pri več različnih bankah.

Ad. 4

Marjan Gselman

Na podlagi 10. odstavka 16. člena Pravil LZS bo na predlog UO LZS 7.5.2013 sklican delni občni zbor LZS za mariborski volilni okoliš.

Delni občni zbor bomo sklicali ob 16.00 uri ob 17.00 uri občni zbor LZM in ob 18.00 uri zbor upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO. Vsa vabila bomo poslali upravljavcem lovišč v skladu s Pravili LZS, LZM in SOZUL.

Sklep št. 210: V torek 7.5.2013 bomo sklicali delni občni zbor LZS, redni občni zbor LZM in zbor upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO.

Ad. 5

Ivan Žižek

Vsi mladi lovci generacije 1013 so 23.3.2013 uspešno opravili zaključni izpit teoretičnega dela lovskega izpita. Povprečna ocena generacije je 4.16, kar je ena najvišjih ocen vseh dosedanjih generacij. Od tega je bilo 5  mladih lovcev odličnih, 20 prav dobrih, 8 dobrih in le 2 zadostna. Od 55 prijavljenih je izpit opravilo 45 mladih lovcev, dva mlada lovca sta bila polaganja izpita oproščena,  eden  je kljub temu izpit  opravil , čeprav je bil v skladu z ZDLov – 1, polaganja teoretičnega dela oproščen, ker je v svojem šolskem programu opravil teoretični del  lovskega izpita, drugi pa je to zakonsko možnost izkoristil.

Udeležba na predavanjih je bila višja od 70 %, priprav  na zaključni izpit so se udeležili skoraj vsi, kar se je poznalo pri  znanju na zaključnem izpitu.

Zaključno ekskurzijo s mladi lovci opravili v Borovlje, kjer so si ogledali muzej puškarstva in lovstva, po povratku pa je sledila svečana podelitev spričeval, podpis Etičnega kodeksa slovenskih lovcev in razdelitev lovskih izkaznic.

Prav tako so se že pričele priprave na izobraževanje generacije 2014.  V začetku meseca maja bomo sklicali mentorje lovskim pripravnikom, da jim bomo pojasnili njihove naloge pri praktičnem izobraževanju lovskih pripravnikov, katere morajo pripravniki opraviti v LD, preden pristopijo h polaganju teoretičnega dela lovskega izpita.

 Andrej Ivančič

Člane UO je seznanil, da je bilo kar precej klicev iz  LD, ki so podelitev spričeval ocenile zelo pohvalno z željo, da bi tudi v bodoče bile podelitve na takšnem nivoju.

Sklep št. 211:UO se seznanja  s potekom izobraževanja mladih lovcev generacija 2013. 

Ad. 6

Marjan Gselman

Člane UO je seznanil z vlogo LD Polskava, da se ponovno včlani v LZ Maribor. Podal je tudi obvestilo o LD Duplek, ki ne poravna svojih obveznosti do SOZUL. Sledila je razprava v kateri so sodelovali: Štefan Cmrečnjak, Boštjan Plaznik,  Franc Krivec, Slavko Petrovič, Drago Vešner, Marjan Gselman, Zdravko Brezovšek in Ivan Žižek.

Po razpravi je bilo sprejeto stališče, da UO  poda občnemu zboru LZM vlogo LD Polskava za sprejem v članstvo LZM, za predlog da se poda vloga občnemu zboru je glasovalo vseh 11 prisotnih, proti sprejemu v članstvo pa je glasoval en član UO. 

Sklep št. 212:   UO LZM bo občnemu zboru podal in podprl vlogo LD Polskava za sprejem v članstvo LZM.

 Ad. 7

 Marjan Gselman

Na zadnji seji UO je bil sprejet sklep, da bomo podali pripombe na predlog,lovnih dob za nekatere vrste, ki so ali niso lovna divjad. Predlog smo pripravili in ga bomo poslali na LZS, ki je ena od pobudnic spremembe lovnih dob. Prav tako smo podali svoje stališče glede odvoza kadavrov. Tudi te pripombe bomo poslali na LZS.

Naša stališča bomo posredovali tudi OE ZGS Maribor.

Problematiko odvoza kadavrov moramo izpostaviti na delnem občnem zboru, da se ne bi zgodilo, da bi pobude ostale v kakšnem predalu.

 Zdravko Brezovšek

 Priprave na razstavo lovskih psov v okviru razstave Lov in natura  v Gornji Radgoni tečejo v skladu s prejetim načrtom izvedbe. Predlagal je, da UO sprejme sklep o plačilu oglasa v brošuri, ki bo izdana v okviru razstave Lov in natura v Gornji Radgoni.

Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da bomo LKD Maribor nakazali 60 € za oglas v brošuri, ki bo izdana v okviru razstav lovskih psov v Gornji Radgoni.

Sklep št. 213: LKD Maribor bomo nakazali 60 € za oglas v brošuri, ki bo izdana v okviru lovske razstave na sejmu Lov in natura 2013.

Drago Vešner

Bil je na občnem zboru LD Radlje. Občni zbor je bil volilni in starešina je še naprej ostal Mirko Novak. Postavili so vprašanje zakaj so dobili vse predloge za odlikovanja zavrnjene?

Ker LD pošiljajo predloge direktno na LZS je potrebno pri Komisiji za odlikovanja dobiti odgovor o zavrnjenih odlikovanjih.

Kolikokrat je potrebno z risanico streljati na tarčo, da opraviš pristrel?

 Marjan Gselman

Strelja se trikrat v tarči pa morata biti najmanj dva zadetka. Pravilnik o lovskem strelstvu in opravljanju preizkusa je v celoti objavljen na spletni strani LZS – pod zakonodajo!

LZS je razpisala izobraževanje za:

-          Usposabljanje za odnose z javnostjo

-          Program usposabljanja za cenilce škod od divjadi

-          Usposabljanje za mentorstvo in mentorski odnos

-          Varno delo z motorno žago

-          Nadaljevalno usposabljanje članov LD za varno rokovanje z lovskim orožjem

-          Osnovno usposabljanje za oponašanje jelenjega ruka

Prijavili se bomo na vsa izobraževanja. V aplikaciji LISJAK bomo odprli v rubriki Izobraževanje prijave za izobraževanje in o tem obvestili LD.

Sklep št. 214: Prijavili in izvedli bomo izobraževanja, ki jih je razpisala LZS.

LD Dobrava v Slovenskih goricah je poslala dopis, s katerim nas opozarjajo na vse večje škode od sivih vran. Po posvetu z lovskim inšpektorjem smo jim predlagali, da pobudo pošljejo direktno na MKO, kar so tudi storili. O morebitnem odgovoru MKO nas še niso obvestili.

LD Dobrava v Slovenskih goricah je na LZM naslovila prošnjo za donacijo ob razvitju lovskega prapora, ki ga bodo razvili ob 60- letnici ustanovitve LD.

Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da bo LZM LD Dobrava donirala 100 € za trak.

Sklep št. 215: LZM  bo LD Dobrava donirala 100 € za trak ob razvitju novega lovskega prapora.

 LD Zreče predlaga UO LZM, da odlikuje Franca Črešnarja st., da mu LZM podeli plaketo LZ Maribor.

O dokončni odločitvi bomo sprejeli sklep na naslednji seji.

Avgust Sakelšek iz Krčevine pri Vurbergu želi odkupiti del zemljišča od fazanerije.

Po temeljiti razpravi je bilo sprejeto stališče, da si bosta zemljišče ogledala skupaj z Avgustom Sakelškom Marjan Gselman in Andrej Ivančič in o pogovoru poročala na naslednji seji, kje bomo sprejeli dokončno odločitev.

Svečanega koncerta Lovskega okteta LD Pece Mežica se bosta udeležila predsednik in podpredsednik LZM Marjan Gselman in Ivan Žižek.

 Boštjan Plaznik

Poročal je o skupščini Ptujsko – ormoškega OZUL, katerega člani so tudi LD  LZM Poljčane, Makole, Vitomarci in Dornava – Polenšak.

 

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

 

    Zapisal                                                                                               Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                               Marjan Gselman