Lovska zveza Maribor-  redni občni zbor

 

Z A P I S N I K

 rednega občnega zbora LZ Maribor, ki je bil 7.5.2013 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru. 

Pooblastila pooblaščenih oseb LD LZ Maribor, so pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika. 

DNEVNI RED:

 1. Pozdrav, otvoritev občnega zbora, potrditev dnevnega reda in odločitev o vodenju občnega zbora
 2. Podelitev odlikovanj LZ Slovenije
 3. Izvolitev organov občnega zbora:

-          zapisnikarja

-          dveh overiteljev zapisnika

-          verifikacijske komisije

 1. Poročilo predsednika LZ Maribor
 2. Poročilo predsednika NO LZ Maribor
 3. Poročilo predsednika Disciplinskega razsodišča LZ Maribor
 4. Poročilo o rezultatih finančnega poslovanja LZ Maribor za leto 2012 (bilanca 2012)
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Razprava in potrditev podanih poročil
 7. Sprejem v članstvo LZ Maribor
 8. Sprejem sklepov občnega zbora
 9. Razno

 Ad. 1

 Prisotne je na občnem zboru pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Prisotni so soglasno potrdili predlagani dnevni red in odločili, da bo redni občni zbor vodil predsednik LZ Marjan Gselman.

 Sklep št. 1:  Prisotni so soglasno potrdili predlagani dnevni red in odločili, da bo občni zbor vodil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman.

Ad. 2

Predsednik LZ Maribor Marjan Gselman in strokovni tajnik Andrej Ivančič sta podelila odlikovanja, lovcem ki jih je odlikovala LZS z Znakom za lovske zasluge, Zlatim znakom za lovske zasluge ter Redom I in II. stopnje za lovske zasluge.

 Ad. 3

 V organe občnega zbora so bili imenovani:

-           zapisnikarja:               Andrej Ivančič

-          overitelja zapisnika.      Danilo Muršec in Branko Kirbiš

-          verifikacijska komisija: Miro Knez, Rudi Majer in Anton Strnad

 Sklep št. 2: V organe občnega zbora so bili imenovani: zapisnikar Andrej Ivančič; overitelja zapisnika Danilo Muršec in Branko Kirbiš ter v verifikacijsko komisijo; Miro Knez, Rudi Majer in Anton Strnad.

Ad. 4

 Poročilo predsednika LZM je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

 Ad. 5

 Poročilo predsednika NO LZM je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

 Ad. 6

Branko Reisman

Disciplinsko razsodišče LZM je v letu  2013 sprejelo v obravnavo štiri zahtevke za presojo ali so bili disciplinski ukrepi izrečeni v skladu s Pravili LD. Trije primeri so rešeni en primer pa še ni zaključen, ker so od vložitve zahtevka prihajali dodatni pisni dokazi tako od UO LD kot od obdolženca. Primer bomo obravnavali naslednji dan po občnem zboru.

Izrazil je zadovoljstvo nad strokovnim vodenjem disciplinskih postopkov v LD, predlagal pa je, da UO LZM ponovno razpiše izobraževanje za predsednike in člane disciplinskih komisij v LD.

 

Ad. 7

 Borut Mithans

Zaključni račun je opravil Računovodski servis Jasna Dover s.p. Zaključni račun je bil izdelan in na AJPES je bil oddan v zakonitem roku.

Podrobno je predstavil finančno poslovanje LZ Maribor za leto 2012. Poslovanje je potekalo transparentno in gospodarno. Od postavke do postavke je razčlenil prihodke in odhodke, ki so nastali v preteklem letu.

 

Plan 2012

Realizacija 2012

Prihodki

 

94.000 €

97.718 €

OD z vsemi prispevki in regres in računovodski servis

 

38.400  €

37.684 €

Funkcionalni odhodki

 

12.800 €

16.591 €

Materialni stroški

 

40.655 €

40.149 €

 Tako je nastala pozitivna razlika finančnega poslovanja v višini 3294,00 €. Nihče od prisotnih o finančnem poslovanju za leto 2012 ni imel pripomb in ni bilo razprave.

 Ad. 8

 Miro Knez

Od 44 LD je bilo na občnem zboru prisotnih 37 prisotnih pooblaščenih predstavnikov LD LZ Maribor.

Sklep št. 3:  Od 44 vabljenih LD je bilo na rednem občnem zboru prisotnih 37 pooblaščenih predstavnikov LD LZM, zato je bil občni zbor sklepčen in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali.

 Ad. 9

 Na podana poročila se ni nihče prijavil k razpravi. Prisotni so soglasno potrdili podana poročila.

Sklep št. 4:   Prisotni predstavniki LD so brez glasu proti potrdili podana poročila organov LZM na rednem občnem zboru LZM.

 Ad. 10

 Marjan Gselman

V letu 2012 je bila zaradi ne poravnanja finančnih obveznosti do LZM iz članstva izbrisana LD Polskava. V letošnjem letu so poravnali vse finančne obveznosti do LZM in podali vlogo za ponovni sprejem v članstvo.Sledila je temeljita razprava v kateri so sodelovali: Štefan Cmrečnjak, Milan Krajnc, Franc Krivec, Danilo Muršec, Marjan Gselman, Slavko Petrovič, Milan Perko, Boris Rožman in Vlado Dovnik.

Po razpravi je bilo z 33 glasovi za, trem proti in enim vzdržanim glasom ugotovljeno, da se LD Polskava ponovno včlanjuje v članstvo LZM.

Sklep št. 5: Za sprejem LD Polskava v članstvo LZM je od 37 prisotnih predstavnikov LD LZ Maribor glasovalo 33 predstavnikov, trije predstavniki so bili proti, en predstavnik pa se je vzdržal. Na podlagi izvedenega glasovanja je LD Polskava od 7.5.2013 ponovno članica LZ Maribor z vsemi pravicami in dolžnostmi.

 Ad. 11

Prisotni so potrdili vse sprejete sklepe, ki so bili sprejeti na današnjem občnem zboru.

Sklep št. 5: Potrdijo se vsi sklepi sprejeti na rednem občnem zboru 7.5.2013. 

Ad. 12

Ni bilo razprave.

Občni zbor je bil zaključen ob 18.00 uri.

       Zapisal                                                                                   Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                 Marjan Gselman

Overitelja zapisnika

 

Branko Kirbiš

 

Danilo Muršec