Slovensko goriško združenje upravljavcev lovišč – zbor upravljavcev 

Z A P I S N I K  

rednega zbora upravljavcev Slovensko goriškega LUO, ki je bil 7.5.2013 ob 18.15 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru. 

Prisotni: Marjan Gselman, Ivo Pahič, Miro Knez, Slavko Petrovič, Jože Šikar, Vinko Grajfoner, Franc Krivec, Igor Arzenšek, Rudi Majer, Franci Ornik, Ivan Hajnšek, Peter Mulec, Beno Metličar, Milan Perko, Julijan Javnik, Boris Rožman, Martin Breznik, Igor Pahor in Andrej Ivančič.

 DNEVNI RED:

  1. Otvoritev, pozdrav in potrditev dnevnega reda
  2. Izvolitev organov zbora SOZUL

-          delovnega predsedstva

-          zapisnikarja

-          dveh overiteljev zapisnika

-          verifikacijske komisije

  1. Poročilo predsednika IO SOZUL
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Razprava po poročilu in sprejem sklepov
  4. Razno

 Ad. 1

 Prisotne je pozdravil predsednik IO SOZUL Marjan Gselman, ki so  soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 Sklep št. 1: Potrdi se predlagani dnevni red.

 Ad. 2

V organe zbora upravljavcev so bili izvoljeni:

-          zbor je vodil predsednik IO SOZUL

-          zapisnikar: Andrej Ivančič

-          dva overitelja zapisnika: Beno Metličar in Julijan Javnik

-          verifikacijska komisija: Miro Knez, Franci Ornik in Rudi Majer

Sklep št. 2:  V organe zbora so bili izvoljeni: zbor je vodil; Marjan Gselman, zapisnikar; Andrej Ivančič, overitelja zapisnika; Danilo Muršec in Julijan Javnik ter verifikacijska komisija; Miro Knez, Franci Ornik in Rudi Majer.

Ad. 3

 Poročilo predsednika IO SOZUL je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika. 

Ad. 4

Miro Knez

Od 23 vabljenih predstavnikov upravljavcev lovišč jih  je bilo na zboru prisotnih 19.

Sklep št. 3: Od 23 vabljenih predstavnikov lovišč Slovensko goriškega LUO jih je bilo na zboru prisotnih 19, zato je bil zbor sklepčen in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali.

Ad. 5

 V razpravi po poročilu predsednika IO so sodelovali: Julijan Javnik, Slavko Petrovič, Marjan Gselman, Milan Perko, Igor Pahor, Beno Metličar, Boris Rožman in Franc Krivec. Poglavitna izhodišča razprave so bila:

-          problematika ostalega odvzema srnjadi,

-          učinkovitost kemičnih ograj

-          pridobitev finančnih sredstev od zavarovalnic za nabavo odvračalnih sredstev za preprečitev prehoda srnjadi čez ceste

-          problem nabiranja gozdnih sadežev – nabiranje gob z baterijami ponoči

-          problematika ograjenosti kmetijskih zemljišč od najemnikov zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

-          poseganje v kmetijski prostor v času, ko je to z zakonom prepovedano

 Ad.. 6

Prisotni so soglasno potrdili podano poročilo predsednika IO SOZUL in sprejete sklepe, ki so bili podani na današnjem zboru.

Sklep št. 4: Potrjuje se poročilo predsednika IO SOZUL in sprejeti sklepi na rednem zboru  upravljavcev lovišč Slovensko goriškega LUO.

Zbor je bil zaključen ob 18.50 uri.

          Zapisal                                                                                    Predsednik IO SOZUL

   Andrej Ivančič                                                                                     Marjan Gselman

Overitelja zapisnika

 

Beno Metličar

 

Julijan Javnik