Lovska zveza Maribor- Komisija za pravno statutarna vprašanja 

Z A P I S N I K 

5. redne seje Komisije za pravno statutarna vprašanja, ki je bila 7.5.2013 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru. 

Prisotni: Štefan Cmrečnjak, Martin Breznik, Danilo Muršec 

Odsotna: Marjan Malek in mag. Dušan Dougan

 DNEVNI RED:

  1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
  2. Obravnava vloge LD Slovenska Bistrica
  3. Razno

 Ad. 1

Prisotne je pozdravil predsednik Pravno statutarne komisije pri UO LZ Maribor Štefan Cmrečnjak. Na seji so bili od  petih članov prisotni trije člani Pravno statutarne komisije. 

Sklep št. 5: Na seji so bili prisotni trije člani Komisije, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali. 

Ad. 2 

Komisija je obravnavala vlogo LD Slovenska Bistrica, glede dopustnosti izvajanja lova v  spremstvu izprašanega lovca, osebi, ki ji je Upravni organ zavrnil izdajo orožne listine. V zvezi s tem je Komisija soglasno sprejela:

Sklep št. 6: Lovec, ki mu je v Upravnem postopku odklonjena vloga za izdajo orožne listine, zaradi zadržka javnega reda ali nezanesljivosti v smislu določil Zakona o orožju, ne sme loviti niti v spremstvu izprašanega lovca.

 Ad. 3

Predsedujoči je navzoče seznanil z izidom glasovanja na občnem zboru LD Gaj v disciplinski zadevi, ki smo jo obravnavali na prejšnji seji Komisije.

 Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

                                                                         Predsednik Pravno statutarne komisije

                                                                                   Štefan Cmrečnjak