Lovska zveza Maribor – UO

 

Z A P I S N I K  

28. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 14.5.2013 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Janžev vrh na Janževskem vrhu. 

Prisotni: Marjan Gselman, Zdravko Brezovšek, Boštjan Plaznik, Dušan Volmajer, Franc Vraber, Ivan Žižek, Borut Mithans, Rudi Majer, Štefan Cmrečnjak, Franc Krivec in Andrej Ivančič 

Odsotni: Franci Ornik, Drago Vešner,  Bojan Urbančič in Miro Knez 

DNEVNI RED:

  1.  Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 27. redne seje UO LZM
  3. Pregled sklepov občnega zbora LZM in razprava o sklepih
  4. Pregled parmanentnega izobraževanja
  5. Golažijada 2013
  6. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, posebej je pozdravil člana NO LZM Franca Vraberja in se zahvalil starešini LD Janžev vrh Borutu Mithansu za današnje gostoljubje. Na seji je bilo prisotnih 9 članov UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Borut Mithans

Predstavil je LD Janžev vrh. Lovišče meri 3228 ha skupne površine od tega je 114 ha površine izvzeto iz lovišča. Tako znaša skupna lovna površina 3114 ha. V LD gospodarimo s srnjadjo, jelenjadjo, gamsom in divjim prašičem. Od male divjadi je zastopan poljski zajec od predatorjev pa je lisica, obe kuni in  jazbec. V LD je včlanjenih 78 lovcev. Povprečna starost članstva je 53.9 let kar nas uvršča med mlajše LD. Članom UO je zaželel dobrodošlico in uspešno delo na današnji seji.

Sklep št. 216: Na seji je bilo prisotnih 9 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2 

Vsi sklepi zadnje seje so realizirani, zato se potrdijo sklepi in zapisnik 27. redne seje UO LZM. Glede na sklep št. 209 s 27. redne seje smo pridobili ponudbe različnih bank glede višine obresti vezanih vlog za različne roke dolžine vezav. Najugodnejši ponudnik je Probanka pri kateri imamo vezana finančna sredstva. V razpravi je bilo sprejeto stališče, da bi zneske vendarle vezali  pri različnih bankah zaradi rizičnosti poslovanja večine bank. Finančna sredstva, ki jim pri Probanki poteče rok vezave bomo vezali pri različnih bankah, izbirali pa bomo tiste, ki nudijo višje obresti pri kratkoročne vezave.

Sklep št. 217: Potrdijo se sklepi in zapisnik 27. redne seje UO LZM.

 Ad. 3

 Pobude, ki so bile podane na delnem občnem zboru LZS in bomo za njih zahtevali odgovore na rednem občnem zboru LZS. Podane pobude so bile:

-          Aktivnosti LZS z MKO glede prevzema načrtovanja letnih upravljavskih in dolgoročnih lovsko gojitvenih načrtov

-          Aktivnosti LZS z MKO glede nacionalizacije kmetijskih zemljišč last LD

-          Aktivnosti LZS glede Zakona o zaščiti živali glede psov, ki se nenadzorovano gibljejo po loviščih

-          Dogovor z inšpekcijskimi službami upoštevanja izgub divjadi v letošnji zimi pri realizaciji načrtovanega odvzema

-          Pri dogovarjanju o uskladitvi lovnih dob upoštevati lovopust za merjasce 2+ in muflone ovne 2+

-          Dokončen dogovor z VURS glede odvoza kadavrov

Sklep št. 218:   UO se seznanja s pobudami, ki so bile podane na delnem občnem zboru LZS in za njih zahtevali uradne odgovore LZS.

Ad. 4

Ivan Žižek

Trenutno imamo v modulu izobraževanje razpisana naslednja izobraževanja:

-           18.5.,izobraževanje za mentorstvo in mentorski odnos, namenjeno mentorjem, ki bodo v LD izobraževali lovske pripravnike generacija 2014

-          25.5., izobraževanje za varno rokovanje z lovskim orožjem, namenjeno mentorjem, ki bodo v letošnjem letu izobraževali lovske pripravnike

-          31.5. in 1.6., izobraževanje za varno delo z motorno žago

-          8.6. izobraževanje za ocenjevanje škod v LD

V mesecu septembru bomo izvedli osnovno izobraževanje:

-           za oponašanje jelenjega rukanja

-          lovovodstvo

-          varno rokovanje z lovskim orožjem in prvo pomočjo pri nesrečah na lovu za lovske pripravnike

Sklep št. 219: UO se seznanja s programom izobraževanja članstva LZM v letu 2013

 Ad. 5

 Marjan Gselman

1.6.2013 bomo pri lovskem domu Malečnik izvedli že tretjo tradicionalno tekmovanje v kuhanju lovskega golaža med LD LZ Maribor.

Pričetek tekmovanja se bo pričel ob 8.00 uri. Kuharska mesta bodo oštevilčena.

Tekmovalne ekipe morajo s seboj prinesti kuharski kotel, divjačinsko meso - maksimalno 3,5 kg in začimbe. Tekmovalci morajo za tekmovanje skuhati najmanj 5 l golaža. Meso, ki ga bodo ekipe kuhale mora biti veterinarsko pregledano in ekipe morajo imeti potrdilo s seboj zaradi morebitnega obiska inšpekcijskih služb.

Kuhanje bo potekalo 3 h. Po končanem kuhanju bo ocenjevalna komisija, ki jo bomo sestavili na samem tekmovanju, ocenila vsak golaž posebej in na koncu razglasila dober, boljši in najboljši golaž. Vsaka tekmovalna ekipa bo prejela priznanje. Ekipam katerim bo ocenjevalna komisija ocenila njihov golaž kot dober, boljši in najboljši pa bomo podelili pokale.

Med kuhanjem bodo prireditev popestrili rogisti LZ in druge glasbene skupine. Kuhanju se bodo pridružili ob 10.00 uri in v sproščenem vzdušju zaigrali in zapeli posamezne pesmi in melodije. Po končanem tekmovanju in čakanju na končne rezultate pa bodo nastopajoče glasbene skupine izvedle krajši kulturni program.

Za nastopajoče, katerih predvidevamo cca 40,  bomo pripravili cca 100 porcij lovskega golaža, ki ga bo skuhal Marko iz LD Pobrežje – Miklavž. Krožnike, jedilni pribor in pijačo bo priskrbela LD Malečnik. Za nastopajoče bo cena pijače v višini nabavne cene, za ostale pa z minimalnim  pribitkom.

Pred pričetkom prireditve bo nastopajoče pozdravil  predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, vodja prireditve pa bo starešina LD Malečnik Branko Štuber. Na zaključek prireditve bomo povabili tudi predsednika LZ Slovenije.

O tekmovanju s pogoji tekmovanja bomo pisno obvestili vse LD naše LZ. 

Rudi Majer

Radgonski sejem se je pisno zahvalil Rogistom LZ Maribor za sodelovanje na Sejmu Lov in narava.

LZS je ugodno rešila vlogo za del finančnih sredstev namenjenih za izvedbo golažijade. 

LZS smo oddali dopolnilo k vlogi za sofinanciranje izdaje zgoščenke katero bi v jesenskem času posneli naši rogisti.

Sledila je temeljita razprava v kateri so sodelovali vsi člani UO.

Stališče UO je, da bi posneli nekaj več zgoščenk, katere bi poslali v LD in jih imeli za promocijo lovstva, tako z poslovnimi partnerji, za vrtce, osnovne šole in druge.

Marjan Golob glasbeni vodja rogistov naj pripravi kalkulacijo za stroške snemanja 1000, 2000 in 3000 zgoščenk.

Prisotni so soglasno podrli idejo o izdaji zgoščenke.

 

15.6.2013 bo v Globokem 40. srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov LZS. Srečanja se bodo udeležili tudi naši rogisti. Zaradi racionalnosti je predlagal, da naročimo 20 sedežni avtobus. 

Marjan Gselman

Oktet LD Peca – Mežica se je pisno zahvalil za donatorska sredstva, katera smo jim namenili ob 30. –letnici obstoja te priznane pevske skupine.

 O podelitvi Plakete LZ Maribor Francu Črešnarju bo odločila Komisija za odlikovanja pri UO LZM.

 Boštjan Plaznik

Predlagal je, da ponovno razmislimo o prodaji naših poslovnih prostorov in nakupu primernejših. Po razpravi je bilo sprejeto stališče, da je sedaj čas ko so cene nepremičnin nižje in bi bil smotrn nakup novih prostorov. Člani UO bodo poizvedovali za primernimi prostori.

Smučarji lovci LD Šmartno, Slovenska Bistrica in Črešnjevec se tradicionalno udeležujejo smučarskega veleslaloma za Kristalnega gamsa pod Grintovcem. Podali so vlogo, da jim LZ Maribor poravna startnino. Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da jim LZ Maribor startnino povrne, da pa morajo na tekmi tekmovati v imenu LZ Maribor.

 Sklep št. 220: Lovcem, ki se bodo udeležile veleslaloma za Pokal kristalnega gamsa bomo po predložitvi računa povrnili stroške startnine.

Zdravko Brezovšek

V imenu LKD Maribor se je LZM zahvalil za donatorska sredstva, ki jih je LZM namenila LKD Maribor ob izdaji brošure, ki so jo izdali ob priložnosti razstave lovskih psov na sejmu Lov in narava v Gornji Radgoni.

Od aprila 2013 ni dovoljeno več kopirati repe psom, tudi lovskim. V kratkem se bo sestal strokovni svet KZS na katerem bomo razpravljali o tej tematiki.

 Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

              Zapisal                                                                                     Predsednik LZ Maribor

      Andrej Ivančič                                                                                        Marjan Gselman