Lovska zveza Maribor – UO 

Z A P I S N I K  

29. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 12.6.2013 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Poljčane nad Studenicami. 

Prisotni: Marjan Gselman, Zdravko Brezovšek, Franc Krivec, Miro Knez, Štefan Cmrečnjak, Bojan Urbančič, Boštjan Plaznik, Ivan Žižek, Drago Vešner, Dušan Volmajer, Borut Mithans in Andrej Ivančič 

Odsotna: Franci Ornik in Rudi Majer 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 28. redne seje UO LZM
  3. Poročilo o aktivnostih v obdobju od 28. seje UO LZM
  4. Poročilo o izobraževanju
  5. Finančno poročilo  za obdobje 1.1.2013 – 31.5.2013
  6. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, posebej je pozdravil starešino LD Poljčane Toma Kovačiča in se mu zahvalil za današnje gostoljubje in žene, ki so se odzvale povabilu na današnjo zadnjo sejo pred počitnicami.  Na seji je bilo prisotnih 11 članov UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Tomo Kovačič

Temeljito je predstavil lovišče LD Poljčane, divjad s katero upravljajo in način gospodarjenja z loviščem. Lovišče se razprostira na severni strani Boča, meri nekaj čez 2000 ha lovne površine, v LD pa je včlanjeno 33 lovcev. V začetku 70.- let je bila na Boč naseljena kolonija muflonov, kar je bila ena naj uspešnejših naselitev v Sloveniji in s katero uspešno gospodarijo še danes. Pred kratkim so na Boču svečano proslavili 40 let naselitve muflona in v ta namen pripeljali nekaj muflonov iz Slovaške za namen osvežitve krvi.

Zelo velik poudarek pri upravljanju z divjadjo namenjajo mirnim conam, kjer se celo leto ne lovi, ne krmi ali drugače vznemirja divjadi.

Druga najpomembnejša divjad je srnjad, divji prašič in manjša kolonija gamsov, ki pa ne živi na Boču ampak zahodno od Boča.

Čeprav praktično male divjadi ne lovijo dajejo poudarek tudi gospodarjenju tej divjadi.

Prisotne je seznanil tudi, na kakšen način preprečujejo škode od muflona in divjega prašiča. S primernim pristopom preprečevanja škod praktično ne poznajo.

Na koncu je vsem zaželel dobro počutje in uspešno delo na njihovem lovskem domu. 

Sklep št. 221: Na seji je bilo prisotnih 11 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi prelagani dnevni red.

 Ad. 2

 Vsi sklepi 28. redne seje so realizirani.

 Sklep št. 222: Potrdijo se sklepi in zapisnik 29. redne seje UO LZM.

 Ad. 3

 Marjan Gselman

-          Na občnem zboru LZS pri predstavitvi problematike, ki so bile iznesene na delnih občnih zborih niso bile podane pobude, ki smo jih iznesli na delnem občnem zboru LZS v Mariboru. Na zadnji seji UO je bilo zagotovljeno, da bomo najkasneje do 1.9. dobili na vse pobude podane pisne odgovore s katerimi bomo kasneje seznanili naše LD.

-          Organizirali in izvedli smo golažijado v Malečniku

-          LD Ruše je bila glavni organizator državnega prvenstva v lovskem streljanju. Za dobro organizirano tekmovanje so se nam zahvalili na zadnji seji UO LZS.

-          LD Duplek je poravnala finančne obveznosti za SOZUL za leto 2012 in 2013.

-          Tečejo priprave naših rogistov na 40. srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov v Globokem

-          Udeležili smo se praznovanja 85. rojstnega dne lovskega tovariša Harb Markota člana LD Kungota

 Drago Vešner

1. junija smo izvedli tekmovanje v kuhanju lovskega golaža v Malečniku. Tekmovalo je 11 ekip, po oceni strokovne komisije je bila najuspešnejša ekipa LD Janžev vrh. Komisija ni ocenjevala le okusa golaža temveč še: organizacijo in pripravo kuharskega prostora, higieno, izvirnost  in okus. Razmišljamo, da bi prihodnje leto golažijado izvedli drugače predvsem pa ne v tekmovalnem duhu.

Prireditev so popestrili naši rogisti, trije njihovi člani pa so organizirali tudi instrumentalni trio in prisotne zabavali z domačimi valčki in polkami, sin lovca Marjana Krevha  Anže pa je z »frajtonerco« zabaval prisotne, ki so obiskali prireditveni prostor.

Franc Krivec

Vodja ekipe LD Sv. Jurij ni bil zadovoljen z oceno strokovne komisije. V bodoče bo potrebno kriterije kuhanja objaviti pred začetkom kuhanja, tako da bodo kuharske ekipe že v naprej seznanjene s kriteriji ocenjevanja kuhanega golaža. Po mnenju vodje ekipe LD Sv, Jurij ni zmagala ekipa, ki je skuhala najboljši golaž. 

Marjan Gselman

Namen kuhanja lovskega golaža ni tekmovanje temveč druženje in družabnost. V tej smeri bomo organizirali kuhanje golaža v bodoče.

Bojan Urbančič

Prisotne je seznanil z organizacijo in izvedbo državnega prvenstva v lovskem strelstvu, ki smo ga organizirali na strelišču LD Ruše na Pečkah. Po dolgem času pa je ekipa LZ Maribor postala državni prvak v ekipnem streljanju, tudi državni prvak  z risanico je član LZ Maribor in sicer Uroš Hriberšek iz LD Podvelka, tudi drugi tekmovalci so bili zelo dobri.

Zdravko Brezovšek

Postavil je vprašanje ali se je na LZS že obravnaval Pravilnik o strokovnem delu v kinologiji?

Marjan Gselman

Treba ga je pregledati in podati na vsebino morebitne pripombe.

Sklep št. 223: UO LZM se seznanja z aktivnostmi, ki so se izvajale v mesecu maju in juniju 2013. 

Ad. 4

Ivan Žižek

Izvedli smo vsa načrtovana izobraževanja razen izobraževanja mentorjev, dela z motorno žago in oponašanja jelenovega ruka. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna je poslal nov cenik izobraževanja, za katerega menimo, da je finančno sprejemljiv, zato bomo razpisali izobraževanje.

1. soboto v mesecu septembru. V kolikor bo interes v LD dovolj velik bomo izvedli še več seminarjev s skupinami po 20 lovcev. Izobraževanje o oponašanju jelenovega ruka pa 1. petek v septembru na lovskem domu LD Šmartno na Pohorju. Izobraževanje za mentorje pa tudi v septembru, če bo le dovolj zanimanja. V septembru ali v začetku oktobra bomo izvedli tu izobraževanje za lovovodje za izvedbo nižinskih in srednjegorskih skupnih lovov, V septembru bomo izvedli tudi izobraževanje za lovske pripravnike na temi »Varno rokovanje z lovskim orožjem« in »Nudenje prve pomoči pri nesrečah na lovu«.

Andrej Ivančič

V letošnjem letu smo izvedli 7 predavanj in sicer:

-          10.1.2013 »Varno rokovanje z lovskim orožjem« in »Nudenjem prve pomoči pri nesrečah na lovu« za lovske pripravnike, ki niso v letu 2012 opravili tega izpita. Izpit je opravljalo 6 slušateljev. Predavanje se je vršilo v lovskem domu LD Pobrežje –Miklavž in na strelišču te LD. Predavanje je izvedel Marjan Gselman.

-          18.1.2013 »Navodila za izdelavo letnih upravljavskih načrtov« za Pohorsko in Slovensko goriško LUO. Predavanje smo izvedli v lovskem domu LD Rače. Na predavanju je prisostvovalo 48 lovcev. Predaval je Zdravko Miklašič z ZGS OE Slovenj Gradec, sicer odgovoren za izdelavo letnih upravljavskih načrtov za Pohorsko LUO.

-          25.1.2013 pričetek polaganja teoretičnega dela lovskega izpita, zaključek 23.3.2013. LD so na izpit prijavile 53 lovskih pripravnikov. Uspešno pa je izpit opravilo 48 mladih lovcev. Od tega je bil en kandidat s končano VII. stopnjo gozdarske smeri, en kandidat s končano V. stopnjo izobrazbe gozdarske smeri. Oba kandidata sta uveljavljala pravico, da ne rabita polagati teoretičnega dela lovskega izpita.

-          13.4.2013 Izobraževanje za upravljavce aplikacij LISJAK. Na predavanju je prisostvovalo 25 lovcev. Predavanje je izvedel Samo Vončina, pooblaščenec LZS za izobraževanje aplikacije LISJAK.

-          19. in 20.4.2013 se je vršilo predavanje za usposobljene osebe pregleda trupov uplenjene divjadi. 23 lovcev je opravilo začetni izpit za usposobljene osebe, od tega; 5 lovcev LD Orlica, trije lovci LD Ivanovci in trije lovci LD Velika Polana.

24 lovcev pa je opravilo obnovitveni tečaj za usposobljeno osebo, od tega; trije lovci LD Studenec – Veliki trn in en lovec LD Log pod Mangartom. Predavanje in preverjanje znanja sta izvedla Urška Kurnik in Ivan Zalar oba dr. vet. med..

-          25.5.2013 Preizkus znanja o ravnanju z lovskim orožjem. Predavanje je bilo namenjeno mentorjem, ki bodo v letošnjem letu izobraževali v svojih LD lovske pripravnike. Tečaj je opravilo 19 mentorjev, vsi člani LD LZ Maribor. Tečaj je izvedel Marjan Gselman.

-          8.6.2013 Predavanje  o ocenjevanju lovskih škod. Predavanje je obiskalo 17 lovcev od tega trije lovci člani LD Ivanovci. Predavanje je izvedel Miran Daković.

-          LZS nam je na vlogo za izvedbo kulturnega dela pri kuhanju golaža odobrila 350 € za pokritje stroškov in 400 € za izdajo zgoščenke katero bodo posneli Rogisti LZ Maribor.

-          Izvedli smo še predavanja v LD Dobrava v Slovenskih goricah na temo »Uporaba lovskih psov v lovišču«, predavanje je izvedel Marjan Gselman v LD Šentilj predavanje o »Preprečevanju lovskih škod od divjadi«, predavanje je izvedel Mihec Dajčman in v LD Pernica predavanje »Organiziranje lovov v primestnih LD«, predavanje je izvedel Ivan Žižek.

 LZS je razpisala Izvedbo spominskega koncerta ob 100-letnici rojstva Jožeta Grleca. LZM ni zainteresirana za organizacijo tega koncerta.

Na poročilo o poteku izobraževanj v LZ Maribor prisotni niso imeli pripomb.

Sklep 224: UO LZM se seznanja z dosedanjim potekom in načrtom izobraževanj do konca leta 2013. 

Ad. 5

Borut Mithans

Prisotnim je obrazložil, da je finančno gradivo, ki smo ga pripravili za današnjo sejo namenjeno pregledu finančnega poslovanja do 31.5.2013. V postavki dohodki še ni realizacije prihodkov, ki jih bomo pridobili od LZS za izvajanje opravljanja določenih nalog članic LZS in pa izobraževanje lovskih pripravnikov »Varnega rokovanja z orožjem« in »Nudenja prve pomoči pri nesrečah na lovu«.

Večjih odstopanj v finančnem poslovanju ni, nekaterih postavk pri odhodkih ne bomo dosegle, nekatere pa bomo presegli, vendar pa bomo storili vse, da bomo z vestnim poslovanjem finančno leto zaključili v okviru načrtovanega.

Na nekatere nejasnosti, sta podala odgovore predsednik LZM in predsednik finančno gospodarske komisije.

Do konca leta bo UO  finančno poslovanje obravnaval še vsaj na dveh jesenskih sejah.

Sklep št. 225: UO se seznanja s finančnim poslovanjem  LZM od 1.1. do 31.5.2013.

Ad. 6

Franc Krivec

LD Zreče je podala predlog, da LZ Maribor podeli Plaketo LZ Maribor lovcu Francu Črešnarju st.. Po pregledu predloga se je ugotovilo, da na predlogu ni podpisa starešine in tajnika LD ter da ni uradnega žiga LD.

Po razpravi je bilo sprejeto stališče, da predlog vrnemo v LD, da ga odgovorni podpišejo ožigosajo in podajo obrazložitev, zakaj si Franc Črešnar zasluži predlagano odlikovanje.

Sklep št. 225:V LD Zreče bomo vrnili predlog za odlikovanje Franca Črešnarja st. 

Štefan Cmrečnjak

Kozjaški LGB je poslal dopis v katerem kritizirajo LZM, zakaj je mimo LD poslala na LZS pripombe glede lovnih dob in se o tem ni posvetovala z LD.

LZS je po elektronski pošti o predlogu sprememb obvestila vse LD in OLZ. GK pri UO LZM je predlog LZS obravnavala in podala svoje pripombe, ki zagotovo niso v nasprotju z interesi LD (podaljšanje lovne dobe za vrane, srake in šoje, nasprotovanje celoletnemu odprtju lovne dobe za merjasca, muflona samca, skrajšanje lovne dobe za vodečo svinjo,…). Pobuda je bila poslana na LZS kot pogajalcu z MKO. LZS nas ni obvestila ali bo stališča GK LZM upoštevala ali ne. Vsaka LD je imela možnost podati svoje pripombe na predlog lovnih dob, zato ni popolnoma jasno, čemu služi omenjen dopis.

Na dopis bomo podali odgovor.

LD smo s stališčem LZM glede lovnih dob in prošnjo, da podprejo pobudo LZS, seznanili z okrožnico št. 8 z dne 25.4.2013. 

Sklep št. 226: Kozjaške,u LGB bomo poslali pisni odgovor na njihov dopis na nestrinjanje stališča LZM glede predloga lovnih dob, ki jih je posredovala LZS.

Drago Vešner

Predlagal je, da bi LZM pridobila kakšen promocijski material, ki bi ga ob različnih priložnostih delili našim partnerjem.

Po krajši razpravi je bilo sprejeto, da bomo nabavili 500 kemičnih svinčnikov z emblemom LZM.

Kako je z odlikovanji katera je LD Radlje posredovala na LZS pa ni dobila nobenega odgovora 

Franc Krivec

LD Radlje ni poslala nobenega vprašanja glede odlikovanj, komisija pa tudi ni bila seznanjena  z imeni in priimki za katera odlikovanja gre. LD naj posreduje uradno vprašanje direktno Komisiji za odlikovanja.

Sklep št. 227: Za potrebe LZM bomo nabavili 500 kemičnih svinčnikov z emblemom LZM.

Marjan Gselman

UO je predlagal, da UO potrdi izplačilo regresa strokovnemu tajniku za leto 2013.

Prisotni so predlog brez glasu proti potrdili.

Sklep št. 228: Strokovnemu tajniku se izplača letni počitniški regres. Regres bi izplačan v skladu s sindikalno listo za negospodarsko dejavnost. 

Dušan Volmajer

V kratkem bo LD Podvelka na mestu kjer je preminil Brane Kurnik odkrila spominsko obeležje. Predlagal je, da se odkritja obeležja udeleži čim več članov UO LZM. O datumu odkritja bomo pravočasno obvestili LZM. 

Marjan Gselman

Članom UO se je zahvalil za dobro sodelovanje, vsem zaželel prijetne počitnice, na lovu pa obilo užitkov in vsem dober pogled.  

Vidimo se septembra!

Seja je bila končana ob 18.45 uri.

  

  

    Zapisal                                                                                      Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                    Marjan Gselman