Lovska zveza Maribor – UO

 

Z A P I S N I K  

30. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 17.9.2013 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Vitomarci. 

Prisotni:Marjan Gselman, Zdravko Brezovšek, Bojan Urbančič, Milan Kuri, Franci Ornik, Franc Krivec, Borut Mithans, Boris Rožman, Ivan Žižek, Drago Vešner, Štefan Cmrečnjak in Andrej Ivančič 

Odsotni: Dušan Volmajer, Boštjan Plaznik in Miro Knez 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 29. redne seje UO LZM
  3. Predstavitev projekta snemanja CD plošče rogistov LZ Maribor
  4. Razpis volitev v organe LZ Maribor
  5. Imenovanje kandidacijske in volilne komisije za izvedbo rednih volitev organov LZ Maribor
  6. Poročilo o finančnem poslovanju LZ Maribor od 1.1.2013 do 31.8.2013
  7. Poročilo predsednika Komisije za stike z javnostjo v zvezi z ribiškim tekmovanjem LZM
  8. Dogovor o izvedbi tradicionalnega lova z lovci Kluba prijateljev lova Celovec
  9. Razno 

Ad. 1

 Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, posebej je pozdravil predsednika NO LZM Borisa Rožmana in starešino LD Vitomarci Milana Kurija, kateremu se je zahvalil tudi za današnjo gostoljubje. Na seji je bilo prisotnih 10 članov UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 Milan Kuri

Lovišče LD Vitomarci je gričevito. LD upravlja z 2230 ha skupne površine od tega je 125 ha ne lovne površine, tako da znaša lovna površina 2098 ha. Najpomembnejša divjad je srnjad, precej truda pa vlagamo za ureditev življenjskega prostora za malo divjad. Za povečanje številčnosti fazana imamo oboro v kateri vzgajamo fazane, ki jih bomo v jesenskem času spustili v lovišče.

V letošnjem letu smo se prijavili na razpis za dodelitev finančnih sredstev za ureditev življenjskega okolja male divjadi in za pospešitev lovnega turizma. Na razpisu smo uspeli, tako da bomo sredstva namenili za ureditev življenjskega okolja za divjad v lovišču.

Urejamo še lovski dom, ki bi ga radi do konca uredili še v letošnjem letu.

 Sklep št. 229:  Na seji je bilo prisotnih 10 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

 Ad. 2

 Vsi sklepi, razen sklepa št. 227, ki je v realizaciji, so realizirani.

 Sklep št. 230:  Ni še realiziran sklep št. 227, ostali sklepi 29. redne seje UO LZM so realizirani, zato se potrdijo realizirani sklepi in zapisnik 29. redne sejem UO LZM.

 Ad. 3

 Rudi Majer

UO je podrobno seznanil s projektom snemanja CD plošče, katero bodo posneli Rogisti LZM. Umetniški vodja Marjan Golob je pripravil koncept za vsebino snemanja. Na plošči bodo rogisti posneli 12 skladb, katerih bo 10 skladb avtor Marjan Golob, dve skladbi bosta tradicionalni kateri ne moreta manjkati pri projektu. 6 skladb bosta posnela narodno zabavna ansambla. Vsebina skladb pa bo opevala predvsem lovsko tematiko. 3 skladbe bodo posneli Frajkinclerji, 3 skladbe pa ansambel v katerem sodeluje umetniški vodja Marjan Golob. Nihče od izvajalcev ne bo zahteval avtorskih pravic. Ploščo bomo izdali v samozaložbi.

Stroški snemanja bodo predvidoma znašali za 300 plošč 1400 €. Če bomo želeli še ponatis več plošč pa bo strošek za vsako ploščo znašal od 1,5 do 2 € za ploščo. Ko bo plošča posneta bomo projekt prijavili SAZAS – u glede ureditve avtorskih pravic.

Zaradi nižanja stroškov snemanja bodo rogisti ploščo posneli v lovskem domu LD Pobrežje – Miklavž.

Projekt bo končan še v letošnjem letu.

 Sklep št. 231: UO se seznanja s projektom snemanja CD plošče Rogistov LZM.

 Ad. 4

Marjan Gselman

V mesecu decembru 2013 poteče mandat organom LZM za obdobje 2009 – 2013. Predlagal je, da v skladu s Pravili LZM, UO razpiše volitve za predsednika, Nadzorni odbor in Disciplinsko razsodišče LZ Maribor.

Predlagal je, da LD v najkrajšem času obvestimo o volitvah v organe LZM s pozivom, da kandidirajo svoje lovce v organe  LZM (predsednika, nadzorni odbor, disciplinsko razsodišče) pozvali jih bomo tudi, da svoje lovce kandidirajo za člane komisij pri UO. 

Andrej Ivančič

Člane UO je podrobno seznanil s Poslovnikom za kandidiranje in volitve organov LZ Maribor.

 Sklep št. 232:  UO LZ Maribor bo razpisal volitve za predsednika LZM, člane Nadzornega odbora in Disciplinskega razsodišča. LD bomo pozvali, da za posamezne funkcije predlagajo svoje člane, volitve bomo izvedli v decembru 2013.

Ad. 5

 Marjan Gselman

Predlagal je, da v kandidacijsko komisijo za izbor kandidatov za organe LZ Maribor imenujemo:

-        Branko Vasa član LD Polskava

-        Štiberc Damjan član LD Vurmat in Pobrežje – Miklavž

-        Milan Perko član LD Kamnica

Člani UO so predlog brez glasu proti potrdili.

 

Sklep št. 233: V kandidacijsko komisijo za izvedbo evidentiranja kandidatov s strani članic LZM v izvolitev občnemu zboru za člane organov LZM,  se imenujejo: Branko Vasa, Damjan Štiberc in Milan Perko, ki bodo na ustanovni seji izmed sebe izvolili predsednika.

 Ad. 6

 Marjan Gselman

Denarna sredstva imamo vezana pri vezana pri Probanki in Abanki. Predlagal je, da takoj ko bo vezava potekla sredstva dvignemo in jih položimo pri banki, ki ni v likvidnostnih težavah.

Prisotni so predlog brez glasu proti podprli.

 Borut Mithans

Člane UO je podrobno seznanil s finančnim poslovanjem LZM za obdobje 1.1.2013 – 31.8.2013. Razčlenil je prihodke, odhodke s plačo z vsemi prispevki in plačanim regresom, funkcionalnimi odhodki in materialnimi stroški. Večjih odstopanj od načrtovanega poslovanja ni. Tako bomo finančno poslovanje v letu 2013 zaključili v okviru načrtovanega razen v primeru, da bi prišla kakšna nepričakovana  situacija.

Člani UO so finančno poslovanje do 31.8.2013 brez glasu proti potrdili.

 Sklep št. 234: UO se seznanja s finančnim poslovanjem LZM za obdobje 1.1.- 31.8.2013.

 Ad. 7

 Drago Vešner

V soboto 21.9.2013 bomo izvedli že 4. tradicionalno ribiško tekmovanje med LD LZM. Ribiško tekmovanje bo potekalo ob ribniku LD Makole v Štatenbergu. LD bodo tekmovale ekipno. Ekipa šteje 3 člane. Vsaki ekipi bomo podelili priznanje za udeležbo. Prvim trem ekipam, ki bodo nalovile največjo količino rib bomo podelili pokale. Lovec – ribič, ki bo ujel najtežjo ribo pa bo prav tako dobil pokal in naziv ribiškega carja LZ Maribor za leto 2013.

Po končanem tekmovanju bo sledilo družabno srečanje vseh udeležencev v lovskem domu LD Makole.

Sklep št. 235:  V soboto 21.9.2013 bomo organizirali tradicionalno ribiško tekmovanje LD LZ Maribor ob ribniku LD Makole v Štatenbergu.

 Ad. 8

Marjan Gselman

V letošnjem letu bo minilo 40 let,odkar LZ Maribor vsako leto neprekinjeno organizira jesenski lov za lovce Kluba prijateljev lova iz Celovca. Ker so pred 40. leti mariborski lovci lov za koroške Slovence organizirali v lovišču LD Voličina je predlagal, da bi letos lovske prijatelje z avstrijske Koroške ponovno povabili v to lovišče.

S predlogom se je strinjal tudi starešina LD Voličina Franci Ornik. Lov bomo izvedli v soboto 8.11.2013. Lovci LD Voličina bodo pripravili lov in po lovu pogostitev vseh sodelujočih na lovu. Na lov bomo povabili člane UO LZM in slovenske častne člane Kluba prijateljev lova Celovec. 

Sklep št. 236: V soboto 9.11.2013 bomo v lovišču LD Voličina izvedli tradicionalni že 40. jesenski lov za člane Kluba prijateljev lova.

Ad. 9

 Marjan Gselman

LD Puščava nas je v okviru Jezernikovih dni, povabila na tekmovanje v kuhanju srninega golaža pri njihovem lovskem domu. Ekipa LZ Maribor se je kuhanja udeležila, za udeležbo smo prejeli zahvalo.

S Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna izvajamo izobraževanje »Osnove tehnike dela z motorno žago«. Na tečaj je prijavljenih 72 lovcev. Ker je lahko v eni skupini največ 20 slušateljev bomo izvedli tri tečaje. Za vsak tečaj smo dolžni SGLŠ Postojna plačati 544 €. Čeprav smo prijavljene slušatelje za 1. tečaj obvestili pisno in jih opozorili, če se v primeru zadržanosti tečaja ne morejo udeležiti naj o tem obvestijo Strokovno službo LZ Maribor, da bomo na tečaj poslali drugega slušatelja na  tečaj ni prišlo kar 7 lovcev. Ker moramo stroške poravnati je predlagal, da bomo LD iz katerih so bili prijavljeni tečajniki pošljemo račun, kot da so se tečaja udeležili.

Člane UO je seznanil s potekom tečaja. 3 šolske ure traja predavanje o varnem rokovanju z motorno žago, varstvu pri delu v gozdu, prikaz kako pripravimo motorno žago, kaj lahko v gozdu v primeru okvare sami popravimo, praktični prikaz brušenja žage za različne trdote lesa in zamenjave posameznih delov žage. Sledil je praktični prikaz razstavitve in sestavljanja motorne žage in na koncu praktičen prikaz dela v gozdu.

Po končanem izobraževanju bodo vsi udeleženci tečaja prejeli »Certifikat« o usposobljenosti varnega dela z motorno žago v gozdu. 

Pozanimal se je po kakšni ceni lahko LZS nabavi člansko izkaznico. Po pridobitvi ponudbe znaša cena kartice 2,5 €, kar je znatno nižja cena kot tista po kateri nabavlja članske izkaznice LZS.

 Andrej Ivančič

Ker se bliža čas skupnih lovov je predlagal, da tudi letos povabimo naše lovke na skupni lov na divje prašiče. Lov bomo izvedli v lovišču LD Ruše v mesecu oktobru ali najpozneje v novembru.

Walter Meglič kljub pisnemu pozivu, da mora vrniti lovski rog tega ni storil.

UO je sprejel sklep, da bomo Walterja Megliča še enkrat pisno pozvali, da vrne lovski rog last LZM, zraven dopisa bomo poslali tudi podpisan reverz s katerim je potrdil, da je prevzel lovski rog z opozorilom, da če v določenem roku roga ne bo vrnil bomo zadevo predali odvetniku in rog sodno izterjali.

 Sklep št. 237: Walterja Megliča bomo ponovno pisno pozvali, da vrne lovski rog last LZM z opozorilom, če roga ne bo vrnil, bomo zadevo predali odvetniku, da bo rog sodno izterjal.

 Rudi Majer

Ker so Rogisti LZM pričeli vaditi zahtevnejše skladbe je njihova želja, da bi LZM za potrebe rogistov kupila mali lovski rog z ventili, uglasitev »B«. Cena roga znaša 235 € plus DDV.

Po krajši razpravi je UO sprejel stališče, da lovski rog LZM kupi.

 Sklep št. 238: Za potrebe Rogistov LZM bomo kupili mali lovski rog z ventili uglasbitev »B«, v višini 235 € plus DDV.

 Ivan Žižek

Poročal je o izobraževanjih, ki smo jih, jih ali pa še bomo izvajali v letošnjem letu.

Opravljena izobraževanja:

Preizkus ravnanja z lovskim orožjem – lovski pripravniki 6 pripravnikov

Teoretični del lovskega izpita  - 47 lovcev

Informatik LISJAK – 25 lovcev

Začetni tečaj za usposobljeno osebo – 23 lovcev

Obnovitveni tečaj za usposobljeno osebo – 24 lovcev

Ocenjevanje lovskih škod – 17 lovcev

Osnovno usposabljanje za oponašanje jelenjega ruka – 15 lovcev

Izobraževanja, ki jih izvajamo:

Preizkus ravnanja z orožjem – 29 pripravnikov

Osnove tehnike dela z motorno žago – 72 lovcev

Izobraževanja, ki jih bomo še izvedli:

Lovovodja – prijavljenih 31 lovcev

Mentor – prijavljenih 17 lovcev

 Sklep št. 239: UO se seznanja sz izobraževanji, ki smo jih, jih izvajamo ali pa šele bomo izvedli v letu 2013.

Franc Krivec

LD Zreče je podala izpolnjen predlog za podelitev Plakete LZ Maribor za lovca Francija Črešnarja st.. Glede na Pravilnik o podelitvi Plakete LZM, lovec Franci Črešnar st. izpolnjuje pogoje, da se mu predlagano odlikovanje podeli.

Prisotni člani UO so predlog potrdili.

Prelagal pa je, da se Pravilnik o podelitvi Plakete LZ Maribor dopolni, da bodo kriteriji bolj jasni in da bo plaketo lahko dobil tisti, ki je v lovski organizaciji nekaj napravil.

LZS je sprejela sklep, da se bi lovcem, ki imajo 40, 50 60 in več let staža podelili Jubilejne značke s simbolom velikega petelina, kjer bi bil pod simbolom vtisnjen znak LZS. Lovec bo s 40 letnim stažem prejel bronasto, s 50 letnim stažem srebrno in 60 letnim stažem  zlato jubilejno značko. Značko bo prejel vsak slovenski lovec z zgoraj doseženim lovskim stažem.

Na člane UO LZS je apeliral, da na seji  UO LZS potrdijo najbolj optimalno obliko jubilejne značke.

Zdravko Brezovšek

Po pridobljenih informacijah je bilo sojenje na državni strelski tekmi za veterane pod vsako kritiko, saj je bilo nekorektno in nestrokovno in ni bilo izvedeno v skladu s Pravilnikom o lovskem strelstvu.  Sodil bi naj sodnik, ki ni imel ustrezne sodniške licence.

Na tekmi tudi ni bilo Komisije za pritožbe na katero bi se lahko oškodovanci pritožili.

Bojan Urbančič bo od udeležencev tekme pridobil  poročilo o poteku tekmovanja in morebitnih nepravilnostih.

 Štefan Cmrečnjak

Predlagal je da  bomo osnovi pridobljenega poročila zaprosili LZS za pojasnila.

Seja je bila zaključena on 18.15 uri.

   Zapisal                                                                                          Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                       Marjan Gselman