Lovska zveza Maribor – Kandidacijska komisija

 

Z A P I S N I K  

Ustanovne seje Kandidacijske komisije za evidentiranje kandidatov za izvolitev funkcij predsednika LZM, članov disciplinskega razsodišča in nadzornega odbora, ki je bila 25.9.2013 ob 10.00 uri v prostorih Lovske zveze Maribor. 

Prisotni. Marjan Gselman, Branko Vasa, Damjan Štiberc, Milan Perko in Andrej Ivančič 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Namen sklica seje
  3. Izvolitev predsednika Kandidacijske komisije
  4. Izdelava rokovnika dela Kandidacijske komisije do volitev
  5. Razno

 Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Na seji so bili prisotni vsi trije člani kandidacijske komisije in so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

 Sklep št. 1: Na seji so bili prisotni vsi trije imenovani člani Kandidacijske komisije, zato je bila seja     sklepčna in so lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2 

Marjan Gselman

Prisotne je seznanil s sklepom UO o imenovanju kandidacijske komisije, ki bo imela nalogo, da evidentira kandidate za funkcije predsednika LZM, Disciplinskega razsodišča in Nadzornega odbora v skladu s Pravili LZ Maribor in Poslovnika za kandidiranje in volitve organov LZ Maribor.

Ad. 3

Marjan Gselman

Članom Komisije je predlagal, da se za predsednika Kandidacijske komisije imenuje Branko Vasa. Predlog predsednika LZM je bil soglasno potrjen.

Sklep št. 2: Za predsednika Kandidacijske komisije  za evidentiranje kandidatov  za funkcionarje in člane organov LZM se imenuje Branko Vasa. Mandat Komisije traja za celoten mandat izvoljenih organov LZ Maribor.

Ad. 4

Branko Vasa

Zahvalil se je za zaupanje z obljubo, da bo delo Komisije potekalo v skladu z akti LZ Maribor ter izvedeno skladno s sprejetimi roki, ki jih bomo določili na današnji seji.

Volilni občni zbor bomo sklicali predvidoma 4.12.2013.

V LD bomo poslali obvestilo o kandidiranju kandidatov za izvolitev v organe LZ Maribor najkasneje do 30.9.2013. 

LD morajo na sedež LZ Maribor za svoje morebitne kandidate za organe LZM poslati prijavo najkasneje do 30.10.2013. 

Seja UO LZ Maribor bo v novembru sklicana predvidoma 12.11. 2013, seja Kandidacijske komisije pa bo sklicana predvidoma 13.11.2013. Na seji Kandidacijske komisije se bodo sestavile volilne liste za predsednika LZ Maribor, Disciplinsko razsodišče in Nadzorni odbor. 

Vabila za občni zbor pa bomo poslali v LD 20.11.2013.

Sklep št. 3: Evidenčne liste za evidentiranje kandidatov za funkcije organov LZM, bomo v LD poslali v LD najkasneje v ponedeljek 30.9.2013 z dopisom, da LD vrnejo izpolnjene evidenčne liste na sedež LZ Maribor najkasneje do 20.10.2013. 

Sklep št. 4: Naslednja seja Kandidacijske komisije, kjer se bodo sestavile volilne liste. 

Sklep št. 5: Vabila za sklic rednega volilnega občnega zbora LZM, ki bo predvidoma 4.12.2013, bomo poslali v LD najkasneje 20.11.2013.

Ad. 5

Ni bilo razprave.

  

Seja je bila zaključena ob 10.45 uri.

    Zapisal                                                                            Predsednik Kandidacijske komisije

Andrej Ivančič                                                                                  Branko Vasa