Slovensko goriško- LUO  IO SOZUL

 

Z A P I S N I K  

8. redne seje IO SOZUL, ki je bila 29.10.2013 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž. 

Prisotni: Marjan Gselman, Izidor Cojzer, Vinko Grajfoner, Peter Mulec, Marjan Lorber, Milan Dovnik, Igor Pahor, Slavko Petrovič, Benjamin Metličar, Franc Krivec in Andrej Ivančič. 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje
  3. Analiza odvzema divjadi za obdobje od 1.1. do 29.10. 2013
  4. Poročilo o možnosti izpopolnitve kontrolne metode pri načrtovanju upravljanja prostoživečih parkljarjev
  5. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik IO SOZUL Marjan Gselman. Na seji so bili prisotni vsi člani IO SOZUL, ki so soglasno potrdili  predlagani dnevni red. 

Sklep št. 22: Na seji so bili prisotni vsi člani IO SOZUL, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko  veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Vsi sklepi s 7. redne seje IO SOZUL so realizirani. 

Sklep št. 23: Potrdijo se sklepi in zapisnik 7. redne seje IO SOZUL.

 Ad. 3 

Marjan Gselman

Pri pregledu vnosov odvzema v aplikacijo Lisjak smo ugotovili, da se precej LD ne drži Pravilnika o vnosu odvzema, ki mora biti za pretekli mesec opravljen najkasneje do 10. v naslednjem mesecu. Zato smo LD pisno opozorili, na to pomanjkljivost. Do tega sestanka so vse LD vnos opravile. Podatke o odvzemu po LD rabimo, zaradi sprotnega spremljanja odvzema v celotnem LUO.

Tajnik LZM je pripravil  pregled odvzema za celotno LUO in za vsako LD posebej, tako da lahko na osnovi teh podatkov ugotovimo kakšen je trend odvzema.

Sledila je temeljita razprava v katero so sodelovali vsi člani IO SOZUL. Temeljna izhodišč razprave so bila:

V celotnem Slovensko goriškem LUO je odvzem srnjadi po spolni in starostni strukturi naslednji:

spol

Plan

odvzem

%

m.m.s

539

183

33.95

lanščaki

275

353

128.36

Srnjaki 2+

540

499

92.41

m.ž.s.

543

175

32.23

mladice

269

221

82.61

Srne 2+

539

334

61.97

Skupaj

2705

1765

65.25

-        Zaradi stalnega vznemirjanja divjadi je lov otežen

-        V začetku lovne dobe na srne in mladiče so polja neprestano zasedena s stroji, ki so pospravljali  pridelke in stroji, ki so sejali nove pridelke

-        Pobiranje gozdnih sadežev

-        Rekreativci in sprehajalci s psi v loviščih v času izstopanja divjadi

-        Stalež srnjadi je manjši

-        Srne vodijo enega, veliko srn pa sploh ne vodi mladiča

-        V aplikaciji Lisjak je potrebno vzpostaviti rubriko v katero se bodo vnašale škode, katere poravnajo LD v naturalijah (delo, divjad, …) 

LD, ki izstopajo pri ne realizaciji odstrela srn glede na načrt odstrela: 

LD

Načrt srnjaki

Odstrel srnjaki

izgube

Načrt srne

Odstrel srne

izgube

Kungota

29

24

-

29

1

17

Jakob

18

12

2

18

-

10

Velka

28

21

6

28

1

14

Lenart

25

22

-

25

1

7

Voličina

29

22

3

22

-

12

Starše

25

20

8

25

-

14

Rače

28

19

13

28

-

20

Duplek

23

16

3

23

1

12

 Izidor Cojzer

Na prisotne je apeliral, da v LD Slovensko goriškega LUO upoštevajo načrt odvzema srnjadi. Predvsem se bo potrebno pogovoriti z zgoraj navedenimi LD, ki ne lovijo srn imajo pa na ta račun velik ostali odvzem, kateri ima za posledico nekontroliran odvzem srn in veliko gospodarsko škodo.

Predlagal je, da na naslednji zbor upravljavcev lovišč SG LUO povabimo dr. Boštjana Pokornya, ki je strokovnjak glede upravljanja s srnjadjo, da opravi predavanje na temo načrtovanja odvzema srnjadi.

Sklep št. 24: IO SOZUL se seznanja z realizacijo odvzema srnjadi v Slovensko goriškem LUO do 29.10.2013   

Ad. 4

Marjan Gselman

24.10. 2013 je bil na Fakulteti za gozdarstvo v Ljubljani sklican sklop predavanj na temo »Možnosti izpopolnitve kontrolne metode pri upravljanju prostoživečih parkljarjev«. Predavanj so se udeležili Marjan Gselman, Izidor Cojzer in Andrej Ivančič.

Prisotne je seznanil z vsebino predavanj o tem kako odgovorni za načrtovanje upravljanja z divjadjo razmišljajo, kako izboljšati načrtovanje odvzema parkljaste divjadi na celotnem območju RS.

 Ad. 5

 Marjan Gselman

Člane IO je seznanil z vsebino prošnje LD Duplek v kateri navajajo znižanje staleža srnjadi zaradi poplav, ki so prizadele njihovo lovišče v preteklem letu in prosijo za zmanjšan odstrel srnjadi.

 Sledila je temeljita razprava v kateri so bila podana naslednja izhodišča:

-        Odstrel srnjakov v LD Duplek je dosežen glede na načrt v višini 70 %, zato IO meni, da tudi odstrel srn v višini 11 glav ne bi smel biti vprašljiv

-        Sprememba letnega načrta za posamezna lovišča med lovskim letom ni mogoča

-        LD lahko uveljavlja možnost odstopanja realizacije načrta v višini +/- 15 % po spolni in starostni strukturi

Marjan Lorber

V LD ni jasno kaj spada v kvoto odstrel 70 % srn.

Izidor Cojzer

Višina odstrela srn je vezana samo na višino odstrela srnjakov. To pomeni, da ostali odvzem srnjakov ne šteje v kvoto odstrela srn 2+. 

Marjan Gselman

Naslednjo sejo IO SOZUL bomo sklicali v prvi polovici decembra. Na seji bomo določili datum izvedbe Kategorizacije odstrela in ostalih izgub vseh vrst divjadi za leto 2013, za LD Slovensko goriškega LUO.

 Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

                     Zapisal                                                                         Predsednik IO SOZUL

                  Andrej Ivančič                                                                       Marjan Gselman