Lovska zveza Maribor – UO 

Z A P I S N I K  

31. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 5.11.2013 0b 17.00 uri v prostorih lovskega doma LD Fram na Planici. 

Prisotni: Marjan Gselman, Ivan Žižek, Drago Vešner, Franc Krivec, Franci Ornik, Štefan Cmrečnjak, Rudi Majer, Bojan Urbančič, Boris Rožman, Zdravko Brezovšek, Dušan Volmajer, Milan Ačko, Boštjan Plaznik, Borut Mithans in Andrej Ivančič. Na seji je bil prisoten tudi gost iz LD Vepar Belišče iz R Hrvaške g. Dragan Crnogaj. 

Odsoten: Miro Knez 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 30. redne seje UO LZM
  3. Obravnava programa dela in predlog finančnega načrta LZM za leto 2014
  4. Obravnava izobraževanj v letu 2013
  5. Imenovanje komisije za popis premične in nepremične lastnine last LZM za leto 2013
  6. Določitev sklica zbora starešin
  7. Dopolnilno imenovanje dveh članov Kandidacijske komisije
  8. Pregled prispelih kandidatov za izvolitev v organe LZ Maribor in določitev datuma sklica Kandidacijske komisije
  9. Določitev datuma sklica rednega občnega zbora LZ Maribor
  10. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, posebej je pozdravil gosta iz R Hrvaške Dragana Crnogoja in starešino LD Fram Milana Ačka, kateremu se je zahvalil za današnje gostoljubje. Na seji je bilo prisotnih 12 članov UO in predsednik NO. Prisotni so soglasno potrdili tudi predlagani dnevni red.

 Milan Ačko

Člani UO LZM se nahajate v Lovskem domu LD Fram, katera upravlja z 2802 ha skupne površine od tega je 261 ha ne lovne površine zato znaša lovna površina 2541 ha, lovišče je srednje gorsko. V LD je včlanjenih 48 lovcev in ena lovka. V LD upravljamo s srnjadjo, jelenjadjo, divjim prašičem, vsako leto pa imamo v LGN načrtovan odstrel ene glave gamsa. V nižinskem predelu upravljamo tudi s fazanom in raco mlakarico, katera pa lovimo bolj za vzorec. Od male divjadi je v lovišču tudi zajec od predatorjev pa lisica, jazbec, obe kuni, siva vrana, šoja in sraka.

V letošnjem letu imamo storjenih precej škod od divjih prašičev, katere pa tudi uspešno lovimo, saj smo presegli načrtovani odstrel že za 54 %. Opažamo tudi, da srne vodijo le po enega mladiča ali pa sploh ne. Bojimo se kako bomo dosegli plan odstrela srnjadi. Težave imamo tudi z vozniki motornih vozil in nabiralci gozdnih sadežev, zato divjad vse bolj spreminja svoje življenjske navade, kar še bolj otežuje uspešen lov.

Letos smo uredili tudi okolico lovskega doma in zgradili novo hladilnico, ki pa jo bomo dokončali po končani lovni sezoni.

Sklep št. 240: Na seji je bilo prisotnih 12 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.  

Ad. 2

 Vsi sklepi zadnje seje so realizirani.

 Sklep št. 241: Potrdijo se sklepi in zapisnik 30. redne seje UO LZ Maribor. 

Ad. 3

 Borut Mithans

Za leto 2014 predlagamo, da ostane višina članarine enaka kot v letošnjem letu to je 22 € in 1€ za lovsko kulturo. Pričakujemo povišanje nekaterih postavk (davek na nepremičnine…), vendar bomo s skrbnim finančnim gospodarjenjem ostali pri enaki članarini.

Prihodkov načrtujemo naslednje leto v višini               95.000 €

Odhodki:

Osebni dohodek, knjigovodski servis in regres             38.400 €

Funkcionalni odhodki                                                        14.500 €

Materialni odhodki                                                             39.400 € 

Člani UO  na predlog finančnega načrta za leto 20014 niso imeli pripomb. Predlagani finančni načrt bomo podali Občnemu zboru LZM v dokončno  potrditev, ki bo sklican predvidoma 4.12.2013.  

Sklep št. 242: UO potrjuje višino članarine za vsakega lovca člana LD LZM v višini 22 € in1 € za kulturno dejavnost. Finančni načrt bomo podali Občnemu zboru LZ Maribor v dokončno potrditev. 

Ad. 4

Ivan Žižek

V LZ Maribor smo v letu 2013 izvedli 17 izobraževanj, od tega jih je bilo 15 prenešenih  s prenosom nalog iz LZS na LZM. Izvedli smo ves program izobraževanj, ki smo jih načrtovali za letošnje leto. Nato je člane UO podrobno seznanil z vsemi izobraževanji, kje so izobraževanja potekala in koliko lovcev se je teh izobraževanj tudi udeležilo teh je bilo skupaj 306. 

Sklep št. 243: UO se seznanja  vsemi izobraževanji, ki smo jih izvedli v letu 2013. 

Ad. 5 

Marjan Gselman

V komisijo za popis vse premične in nepremične lastnine last LZM je predlagal naslednje člane, ki bodo v zakonitem roku popisali vso lastnino LZM. Predlagal je:

Damjan Štiberc kot predsednik

Alojzija Krajnc ko članica

Jože Kelbič kot član

Prisotni so predlog predsednika LZM soglasno potrdili.

Sklep št. 244: V Komisijo za popis lastnine LZM za leto 2013 se imenujejo: Damjan Štiberc kot predsednik ter Alojzija Krajnc in Jože Kelbič kot člana . 

Ad. 6

Marjan Gselman

Predlagal je, da pred občnim zborom skličemo zbor starešin na katerem bi starešine seznanili z vsemi aktualnostmi, ki so se zgodile v letošnjem letu, načrtom dela v prihodnjem letu, predvsem pa z finančnim načrtom za leto 2014. Predlagal je, da zbor starešin skličemo v torek  19. 11.2013 v lovskem domu LD Pobrežje – Miklavž ob 18.00 uri. Vsem starešinam bomo vabila poslali pravočasno.

Sklep št. 245: Zbor starešin LD LZM bomo sklicali v torek 19.11. 2013 v lovskem domu LD Pobrežje – Miklavž.

Ad . 7

Marjan Gselman

Na zadnji seji UO je pri določitvi št. članov Kandidacijske komisije prišlo do napake. V skladu s 3. členom Poslovnika za kandidiranje in volitve organov LZ Maribor se v Kandidacijsko komisijo imenuje 5 članov in ne 3 kot smo jih imenovali. Zato je predlagal, da imenujemo še dva člana in sicer:

Janeza Pešla        člana LD Pernica

Andreja Ivančiča člana LD Fram

Prisotni so oba predloga brez glasu proti potrdili.

Tako je sedaj Kandidacijska komisija sestavljena iz naslednjih članov:

Branko Vasa      predsednik

Damjan Štiberc      član

Milan Peko            član

Janez Pešl             član

Andrej Ivančič       član

Sklep št. 246:  Za dodatna člana Kandidacijske komisije za volitve na rednem občnem zboru LZM se imenujeta Janez Pešl in Andrej Ivančič.

 Ad. 8

 Andrej Ivančič

Poročal je o prispelih kandidaturah za funkcionarje v organih LZ Maribor, ki jih bomo izvolili na rednem občnem zboru LZ Maribor. Vse kandidature so prispele v predpisanem roku to je do 30.10.2013. 

Za predsednika LZ Maribor so podali kandidaturo trije kandidati, priimki pisani po abecednem redu in sicer:

Gselman Marjan član LD Pobrežje - Miklavž

Plaznik Boštjan član LD Makole

Tatalovič Slobodan član LD Vurmat 

Za člane nadzornega odbora je bilo podanih 9 kandidatur. 

Za člane disciplinskega razsodišča je prispelo pet kandidatur

Poročal je tudi o kandidatih za posamezne funkcije v UO in kandidatih za delo v komisijah pri UO. Kandidaturo za delo v UO LZ Maribor je podalo 40 kandidatov in za delo v komisijah 34 kandidatov.

Evidenčne liste bomo predali na 2. redni seji Kandidacijski komisiji, ki bo glede volitev sprejela nadaljne postopke.  

2. seja Kandidacijske komisije bo sklicana 14.11.2013.

Prisotni so poročilo o kandidaturah brez pripomb potrdili.

Sklep št. 247: UO se seznanja s kandidaturami za funkcije v organih LZ Maribor. Kandidati bodo v skladu s Pravili LZ Maribor izvoljeni na rednem občnem zboru LZ Maribor.

Sklep št. 248: Kandidatne liste bomo predali Kandidacijski komisiji, ki bo izvedla nadaljne postopke volitev na svoji 2. Seji, ki bo sklicana 14.11.2013. 

 Ad. 9 

Marjan Gselman

Predlagal je, da skličemo volilni občni zbor LZ Maribor v sredo 4.12.2013 z dnevnim redom, kot ga predvideva sklic volilnega občnega zbora. Vabila bodo poslana v LD v skladu s Pravili LZ Maribor.

Člani UO so predlog brez razprave potrdili. 

Sklep št. 249: Redni volilni občni zbor LZ Maribor bomo sklicali v sredo 4.12.2013. 

Marjan Gselman 

Člane UO je seznanil s prošnjo LD Duplek, ki prosi za ponovni sprejem v članstvo LZ Maribor. Sledila je več kot uro kritična in temeljita razprava za in proti sprejemu LD Duplek v članstvo LZ Maribor. V razpravi so sodelovali vsi člani UO in predsednik NO.

Po razpravi je bilo sprejeto stališče, da bo UO prošnjo LD Duplek podal Občnemu zboru v skladu s Pravili LZ Maribor v odločanje. Na občni zbor bomo povabili starešino in predsednika NO LD Duplek, ki bosta lahko podala odgovore na morebitna vprašanja 

Sklep št. 250:  Prošnjo LD Duplek bomo podali Občnemu zboru LZ Maribor v odločanje. Na občni zbor bomo povabili starešino in predsednika NO LD Duplek. 

Franc Krivec

Na zadnji seji UO smo sprejeli sklep, da naj Komisija za odlikovanja pripravi  kriterije Pravilnika o podeljevanju PLAKETE LZ Maribor. Komisija je kriterije pripravila. Na prisotne je apeliral, da naj podajo na predlog Pravilnika morebitne pripombe.

Sledila je razprava v kateri so sodelovali in podali svoje pripombe: Boštjan Plaznik, Zdravko Brezovšek, Franc Krivec, Ivan Žižek, Franci Ornik, Štefan Cmrečnjak, Drago Vešner in Marjan Gselman.

 Vse smiselne pripombe se bodo pri čistopisu Pravilnika  o podeljevanju Plakete LZ Maribor vnesle v posamezne člene. V taki obliki UO LZ Maribor Pravilnik potrjuje. Od danes naprej se Plaketa LZ Maribor podeljuje po pravkar potrjenem Pravilniku.

 Sklep št. 251: UO LZ Maribor potrjuje Pravilnik o podeljevanju Plakete LZ Maribor. Veljavnost Pravilnika stopi v veljavo takoj. S tem se prekliče Pravilnik o podeljevanju Plakete LZ Maribor, ki ga je sprejel IO LZM dne 7.2.1995.

 Rudi Majer

Predlagal je, da Pravilnik o delovanju Lovskih rogistov LZ Maribor, potrdi v UO v novi sestavi.

Prisotni so predlog soglasno potrdili.

 Sklep št. 252: Pravilnik o delovanju Lovskih rogistov LZ Maribor bo potrdil UO LZM v novi sestavi.

 Marjan Gselman

Strokovnemu tajniku 31.12.2013 poteče pogodba o zaposlitvi za določen čas. Zaradi volitev LZ Maribor, smo se s strokovnim tajnikom pogovorili, da bi podaljšal delo še za eno leto na kar je pristal, vendar moramo v skladu  z Zakonom o zaposlitvi urediti, da bo zaposlitev izvedena v skladu z zakonodajo.

Sprejeto je bilo stališče, da razpis za prosto delovno mesto strokovnega tajnika razpisano za določen čas do 31.12.2014 objavimo na oglasni deski in na spletni strani LZ Maribor.

Za izbor delovnega mesta se imenuje Komisija v sestavi: Štefan Cmrečnjak, Marjan Gselman in Ivan Žižek.

S predlogom so se prisotni strinjali in ga soglasno potrdili.

Sklep št. 253: Razpis za delovno mesto strokovnega tajnika razpisanega za določen čas do 31.12.2014 bomo objavili na oglasni deski in spletni strani LZ Maribor.

Sklep št. 254: V Komisijo za izbor delovnega mesta strokovnega tajnika LZM se imenuje komisija v sestavi: Štefan Cmrečnjak, Marjan Gselman in Ivan Žižek.

 V soboto 9.11.2013 bomo v sodelovanju z LD Voličina izvedli že 45. tradicionalno srečanje z lovci Kluba prijateljev lova Celovec na jesenskem skupnem lovu.

Franci Ornik 

Zbrali se bomo ob 9. uri na Kmečkem turizmu Slanič v Žikercah. Od tam se bomo podali na lov na fazane. Po končanem lovu a bomo lovske prijatelje s Koroške povabili k Slaniču na zadnji pogon. 

Marjan Gselman

Na lov naj pride čim več članov UO. Dobimo se ob 8.30 uri na bencinskem servisu v Sp. Dupleku, kjer bomo počakali slovenske lovce iz avstrijske Koroške in se od tam skupaj odpeljali v Žikerce.

Rudi Majer

Inventurna komisija naj pregleda vse reverze o prevzetih lovskih rogovih in evidentira lovski rog, ki smo ga kupili pred kratkim.

Člane UO je seznanil s potekom snemanja zgoščenke, ki jo snemajo naši rogisti. Zgoščenka bo pripravljena najkasneje do 15.12.2013.

Ker v novem mandatu ne bo več član UO se je vsem zahvalil za dobro in prijateljsko sodelovanje z obljubo, da bodo rogisti nadaljevali začeto pot, ki jo je začrtal pokojni Brane Kurnik. Kot predsednik Komisije pa se je trudil po najboljših močeh, da so sadovi rogistov vidni tako v mariborskem kot širšem slovenskem prostoru. 

Marjan Gselman

 V nedeljo 17.11.2013 bomo izvedli v lovišču LD Ruše tradicionalni ženski lov. Na lov bomo povabili vseh 48 naših članic. Lov bo v lovišču LD Ruše. Zbrali se bomo ob 8.00 uri na dvorišču KZ Ruše na Areški cesti v Rušah. Vabilo jim bomo poslali pravočasno.

Založba UNSU umetnikov, ki slikajo z usti in nogami d.o.o.. Poslali so nam kolekcijo 12. božičnih in novoletnih čestitk, namizni in žepni koledar ter 6 darilnih kartic. Cena kolekcije znaša 18.80 €. Prosijo da njihovo kolekcijo odkupimo.

Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da bomo Založbi UNSU d.o.o. nakazali 20 €, čestitke bomo porabili za voščila našim partnerjem za božične in novoletne praznike. 

Sklep št. 255: Založbi UNSU d.o.o. bomo nakazali 20 € za poslano kolekcijo. 

Strokovna založba za izdajo policijskih publikacij  nam je posredovala vlogo za sodelovanje pri izdaji Otroške prometne pobarvanke.

Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da LZM pri pobarvanki finančno ne bomo sodelovali.

 Ker je današnja seja zadnja seja v tem mandatu se je vsem zahvalil za sodelovanje in vsem zaželel tudi v bodoče obilo lovskih uspehov tako na pri delu v LD kakor tudi v organih LZ.

 Zdravko Brezovšek

Zahvalil se je Dragu Vešnerju za izvedbo strokovne ekskurzije, ki jo je organiziral na Hrvaškem za člane UO. 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri

       Zapisal                                                                                   Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                   Marjan Gselman