Lovska zveza Maribor – UO

 

Z A P I S N I K  

1.izredne seje UO LZ Maribor, ki je bila 26.11.2013 ob 17.00 uri v prostorih Lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru. 

Prisotni: Marjan Gselman, Zdravko Brezovšek, Borut Mithans, Franc Krivec, Rudi Majer, Dušan Volmajer, Boštjan Plaznik, Miro Knez, Boris Rožman, Bojan Urbančič, Ivan Žižek, Štefan Cmrečnjak in Andrej Ivančič. 

Odsotna: Drago Vešner in Franci Ornik 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Obravnava vloge LD Duplek za včlanitev v članstvo LZ Maribor
  3. Izdaja CD plošče Rogistov LZ Maribor 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Na seji je bilo prisotnih 11 članov UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Sklep št. 256: Na 1. izredni seji UO je bilo prisotnih 11 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2 

Marjan Gselman

Prisotne je seznanil z namenom sklica današnje izredne seje. Zbor starešin je zadolžil UO, da poda svoje stališče do sprejema LD Duplek v članstvo LZ Maribor. O tem smo obširno razpravljali na 31. redni seji UO in na Zboru starešin. Predlagal je, da vsak od prisotnih članov UO obrazloži svoj glas in se izjasni tako bo glasovalna koncu razprave. K razpravi so se prijavili vsi prisotni člani UO:

 Ivan Žižek

Ne vidi vzroka, da se LD Duplek ne včlani v LZ Maribor. Glasoval bo za. 

Boris Rožman

Na današnji seji NO LZM sem kot predsednik člane NO seznanil z vsebino današnje seje UO. Člani NO so soglasno podprli predlog, da se LD Duplek sprejme v članstvo LZM.

Bojan Urbančič

Predlagal je, da se LD Duplek sprejme v članstvo LZM. Glasoval bo za.

Dušan Volmajer

Strinja se z včlanitvijo. Glasoval bo za.

Rudi Majer

Glede na to, da je bistvena naloga OLZ povezovanje članstva je prav, da LD Duplek včlanimo v LZM. Glasoval bo za. 

Franc Krivec

Kot je bilo sprejeto že na zadnji seji UO in zboru starešin je potrebno na Občnem zboru LZM kronološko pojasniti vsa dogajanja, ki so se vrstila zadnjih nekaj let med LD Duplek in LZM. Tudi on je izpostavil, da naj bo LZM povezovalna lovska organizacija V primeru, da bi prihajalo do kakršnih koli nagajanj s strani LD Duplek pa lahko v skladu s Pravili takšno članico izključimo iz članstva LZM. Glasoval bo za včlanitev.

Borut Mithans

Novemu vodstvu LD dajmo priložnost, da se izkažejo, zato bo glasoval za. 

Zdravko Brezovšek

Absolutno bo glasoval za. 

Marjan Gselman

Njegovo stališče je že od začetka, da LD Duplek sprejmemo v članstvo. Prisotne je seznanil tudi z pisnima izjavama Draga Vešnerja in Francija Ornika, ki sta danes odsotna, da podpirata, da se LD Duplek sprejme nazaj v članstvo.

 Miro Knez

Podpira sprejem v članstvo, zato bo glasoval za. 

Štefan Cmrečnjak

Ponovno je podrobno obrazložil zakaj se ne strinja s tem, da se LD ponovno včlani v LZ Maribor. Absolutno se ne strinja, da se LD sprejme v članstvo LZM. Če LD Duplek ne bi posredovala na UE Ptuj, ko smo prodajali Fazanerijo, bi bila le ta prodana, danes pa ne vemo ali je zemljišče še naše ali ga bo prevzel Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.

Pri glasovanju bo glasoval proti in prosi, da se njegovo ločeno mnenje zapiše v današnjem zapisniku.

 Boštjan Plaznik

Sam se bo na današnjem glasovanju vzdržal, delegatom na Občnem zboru pa prepustimo, da se naj vsak predstavnik LD odloči po svoji vesti.

Sklep št. 257:  Z javnim glasovanjem je UO LZM sprejel sklep, da predlaga Občnemu zboru, da  sprejme  LD Duplek v članstvo LZ Maribor. Za je glasovalo 9 članov UO, en član je bil proti, en član pa ni glasoval.

Dva odsotna člana UO sta podala pisni izjavi, da podpirata sprejem LD Duplek v članstvo LZ Maribor   

Ločeno mnenje Štefana Cmrečnjaka

Občni zbor LZM je sprejel sklep o prodaji fazanerije Vurberk. Ker pa je LD Duplek z nekorektnim ravnanjem preprečila realizacijo sklepa Občnega zbora, glasujem proti njihovemu ponovnemu sprejemu v članstvo, dokler ne bo realiziran prej omenjeni sklep Občnega zbora. 

Rudi Majer

Snemanje CD plošče rogistov LZ Maribor se približuje h koncu. Želeli bi, da bi bila plošča izdana še pred novim letom.

Na plošči bo posneto 12 skladb rogistov in 2 do 3 pesmi z lovsko tematiko posnete s pevcem v spremljavi harmonike.

Stroške snemanja in izdaje CD – ja je UO v celoti potrdil. V prvi izdaji bomo naročili izdajo 200 CD plošč. 

Sklep št. 258:  UO potrjuje stroške izdaje CD plošče Rogistov LZM. Plošča naj bo na razpolago še pred novim letom. 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

       Zapisal                                                                           Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                            Marjan Gselman