Lovska zveza Maribor- občni zbor

 

Z A P I S N I K  

rednega občnega zbora LZ Maribor, ki je bil 4.12.2013 ob 17.00 uri v prostorih Lovskega doma LD Rače v Podovi. 

Pooblastila delegatov LD so pri originalnem zapisniku sestavni del tega zapisnika. 

DNEVNI RED:

 1. Pozdrav
 2. Razprava in sprejem dnevnega reda
 3. Izvolitev organov občnega zbora:

-        delovnega predsedstva

-        zapisnikarja

-        dveh overiteljev zapisnika

-        verifikacijske komisije

-        volilne komisije

 1. Poročilo predsednika LZM
 2. Poročilo predsednika NO LZM
 3. Poročilo predsednika DR LZM
 4. Razprava o poročilih
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Obravnava vloge LD Duplek za sprejem v članstvo LZ Maribor
 7. Razrešnica dosedanjim organom LZM
 8. Predlog kandidacijske komisije

-        kandidatov za predsednika LZM

-        kandidatov za člane NO

-        kandidatov za člane Disciplinskega razsodišča

 1. Predstavitev kandidatov za predsednika LZM in njihov program dela za mandatno obdobje 2013 – 2017
 2. Volitve
 3. Potrditev višine članskega prispevka za leto 2014
 4. Predstavitev in potrditev finančnega načrta LZ Maribor za leto 2014
 5. Poročilo volilne komisije
 6. Predlog in potrditev novoizvoljenega predsednika LZM za člane UO
 7. Predlog in sprejem načrta dela LZM za leto 2014
 8. Razno

 Ad. 1 

Za otvoritev občnega zbora LZ Maribor so zaigrali Rogisti LZ Maribor. Prisotne pa je pozdravil dosedanji predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, posebej se je zahvalil rogistom za zaigrano melodijo in jih zaprosil, da z melodijo zaključijo tudi današnji občni zbor, Zahvalil se je tudi starešini LD Rače, za njihovo gostoljubje današnjega občnega zbora, pozdravil je tudi predsednika LKD Maribor Antona Selinška.

 Ad. 2

 Marjan Gselman

Predstavil je dopolnjen dnevni red, ki so ga prisotni soglasno potrdili. 

Sklep št. 1: Predlagani dopolnjen dnevni red so prisotni soglasno potrdili.

 Ad. 3

 V organe občnega zbora so bili predlagani:

V delovno predsedstvo:

-        Ivan Golob kot predsednik

-        Milan Krajnc kot član in

-        Milan Kuri kot član

Za zapisnikarja: Andrej Ivančič

Za overitelja zapisnika: Milan Bergauer in Benjamin Metličar

V verifikacijsko komisijo: Boštjan Sadek, Rudi Majer, Damir Koblar

V volilno komisijo: Slavko Prah, Sebastijan Soršak in Igor Pahor 

Sklep št. 2: V organe Občnega zbora LZ Maribor do bili imenovani: delovno predsedstvo; Ivan Golob kot predsednik, ter Milan Krajnc in Milan Kuri kot člana, zapisnikar; Andrej Ivančič, overitelja zapisnika; Milan Bergauer in Benjamin Metličar, verifikacijska komisija; Boštjan Sadek, Rudi Majer in Damir Koblar, ter volilna komisija; Slavko Prah, Benjamin Soršak in Igor Pahor. 

Ad. 4 

Poročilo predsednika LZM Marjana Gselmana je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika. 

Ad. 5 

Poročilo predsednika NO LZM Borisa Rožmana je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika. 

Ad. 6 

Poročilo predsednika DR Branka Reismana je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika. 

Ad. 7 

Ivan Golob je predlagal, da nadaljujemo z iskanjem primernejših poslovnih prostorov. Predlog so prisotni soglasno potrdili. 

Druge razprave ni bilo. Prisotni so soglasno potrdili podana poročila. 

Sklep št. 3: Nadaljevali bomo z iskanjem primernih poslovnih prostorov. 

Sklep št. 4: Podana poročila so prisotni soglasno potrdili. 

Ad. 8 

Boštjan Sadek

Poročal je, da je na občnem zboru pooblastila oddalo od 44 vabljenih LD 39 predstavnikov LD LZM. 

Sklep št. 5:  Na občnem zboru je bilo prisotnih 39 predstavnikov LD LZM, zato je bil občni zbor sklepčen in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali.  

Ad. 9 

Andrej Ivančič

Prebral je prošnjo LD Duplek za ponoven sprejem v članstvo LZM. Prošnja je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika. 

Boštjan Lavuger- starešina LD Duplek

Prisotne na občnem zboru je podrobno seznanil z argumenti za ponovni sprejem v članstvo LZM. Seznanil jih je o tem, da večina članstva in tudi članov organov LD Duplek ni bila seznanjena, da se je vodstvo LD odločilo, da ne želi, da bi LD Duplek še naprej ostala članica LD Maribor. Šele na sestanku razširjenega UO LD Duplek na katerega smo povabili predsednika LZM Marjana Gselmana, ki nam je pojasnil določene zadeve smo ugotovili, da je peščica lovcev v naši LD sprejemala odločitve, ki niso bile potrjene na organih LD Duplek. Novo vodstvo LD Duplek je takoj po izvolitvi sprejelo sklep, da zaprosimo za ponovno članstvo. V kolikor nas boste danes sprejeli v članstvo vam v imenu članov LD Duplek obljubljam, da bomo povezovalna članica in delovali bomo v interesu vseh članic LZ Maribor. 

Štefan Cmrečnjak

Ponovno je podrobno obrazložil zakaj se ne strinja s tem, da se LD Duplek ponovno včlani v LZ Maribor. Absolutno se ne strinja, da se LD sprejme v članstvo LZM. Če LD Duplek ne bi posredovala na UE Ptuj, ko smo prodajali Fazanerijo, bi bila le ta prodana, danes pa ne vemo ali je zemljišče še naše ali ga bo prevzel Sklad kmetijskih zemljišč.

Če bi prodaja fazanerije uspela bi že lahko zamenjali neprimerne poslovne prostore v katerih poslujemo danes.

V razpravi so še sodelovali Marjan Gselman, Milan Krajnc, Boris Mušič, Zdravko Brezovšek, Sebastijan Soršak, Danilo Muršec, Boris Rožman in Branko Vasa.

Podan je bil predlog, da se o sprejemu LD Duplek v članstvo LZM glasuje tajno. Po podanem predlogu na glasovanje je bilo 33 predstavnikov LD za javno glasovanje 6 pa za tajno glasovanje.

Po javnem glasovanju je 38 predstavnikov LD glasovalo za sprejem LD Duplek v članstvo LZ Maribor en pooblaščenec pa je bil proti. 

Sklep št. 6:  Z 38 glasovi za in enim proti je Občni zbor sprejel LD Duplek z današnjim dnem v polno članstvo LZ Maribor. 

Ad. 10 

Ivan Golob

Občnemu zboru je glede na poročilo NO predlagal, da dosedanjim organom LZ Maribor podamo razrešnico.

Prisotni so brez razprave soglasno potrdili razrešnico dosedanjim organom LZ Maribor. 

Sklep št. 7: Z 39 glasovi za je bila soglasno potrjena razrešnica dosedanjim organom LZ Maribor. 

Ad. 11 

Branko Vasa predsednik kandidacijske komisije

Prisotne je podrobno seznanil z aktivnostmi Kandidacijske komisije. Pisno gradivo konstituivne in 1. redne seje Kandidacijske komisije je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika.

Poročal je, da so v predpisanem roku na naslov LZ Maribor prispele 3 kandidature za predsednika LZ Maribor, 6 kandidatur za člane Disciplinskega razsodišča in 9 kandidatur za člane Nadzornega odbora. Vse tri liste bodo odprte. Za predsednika se voli en kandidat, za NO 5 kandidatov in DR tudi 5 kandidatov 

Kandidacijska komisija se je na 1. redni seji odločila, da bomo kandidate za posamezne funkcije na volilne liste zapisali po abecednem redu priimkov. 

Prisotni so poročilo predsednika Kandidacijske komisije soglasno potrdili. 

Sklep št. 8: Prisotni so soglasno potrdili poročilo Kandidacijske komisije. 

Ad. 12 

Kandidati za predsednika LZ Maribor so predstavili svoje vizije in programe vodenja LZ Maribor za mandatno obdobje 2013 – 2017 po abecednem vrstnem redu njihovih priimkov. Najprej se je predstavil Marjan Gselman, drugi Boštjan Plaznik in tretji Slobodan Tatalovič. Njihovi programi so pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika. 

Ad. 13 

Strokovna služba LZ Maribor je pripravila volilne liste za volitve predsednika LZ, člane NO in DR. Po 39 volilnih listov je prevzela volilna komisija, ki jih je na osnovi predanih pooblastil podala posameznim predstavnikom LD, ki so pristopili k tajnemu glasovanju. 

Ad. 14 

Borut Mithans

UO LZM je na svoji 31. redni seji sprejel sklep, da Občnemu zboru LZ Maribor predlaga članski prispevek za leto 2014 v višini 22 € in 1 € za kulturno dejavnost.

Prisotni so brez razprave višino članarine LZM za leto 2014 v višini 23 € soglasno potrdili. 

Sklep št. 9: Članski prispevek članov LD LZM za LZM v letu 2014 znaša 23 €. Članski prispevek morajo LD do LZM poravnati najkasneje do 31.1.2014. 

Ad. 15 

Borut Mithans

Finančni načrt smo obravnavali na UO LZM, Finančno gospodarski komisiji in zboru starešin 19.11.2013. Zbor starešin na finančni načrt ni imel pripomb in sprejeto je bilo stališče, da lahko predlagani finančni načrt podamo Občnemu zboru v potrditev.

Z ozirom na to, da načrtujemo za leto 2014 enak finančni načrt kot je bil v letošnjem letu je UO sprejel sklep, da Občnemu zboru predlagamo članarino v enaki višini kot letos to je 22 € za delovanje LZM in obeh OZUL – ov, ter 1. € za delovanje Rogistov LZM, torej 23. 

Predlog finančnega načrta LZM za leto 2014:

Prihodki skupaj

95.000,00 €

Odhodki: plača, rač. servis

38.400,00 €

Funkc. Odhodki

15.500,00 €

Materialni odhodki

38.900,00 €

Rezerva

 2.200,00 €

 Stroški finančnega poslovanja pa se bodo porazdelili:

Odhodki: plača, rač. servis

40,6 %

Funkcionalni odhodki

16,3 %

Materialni odhodki

40,2 %

Rezerva

2,5 %

Članarina pa se bo razdelila:

Odhodki: plača, rač. servis

8,95 €

Funkcionalni odhodki

3,90 €

Materialni odhodki

8,59 €

Rezerva

0,56 €

 Prisotni so finančni načrt LZ Maribor soglasno potrdili.

 Sklep št.10: Občni zbor je soglasno potrdil predlagani finančni načrt LZM za leto 2014 v predlagani obliki. 

Ad. 16 

Slavko Prah

Glasovalne liste je prevzelo 39 predstavnikov LD LZ Maribor. Vsi volilni listi so bili veljavni. Izidi volitev pa so bili naslednji: 

Predsednik LZ Maribor: Marjan Gselman         23 glasov

                                     Boštjan Plaznik           11 glasov

                                     Slobodan Tatalovič       5 glasov 

Sklep št. 11: Za predsednika LZ Maribor je bil za mandatno obdobje 2013 – 2017 s 23 glasovi izvoljen Marjan Gselman. 

Nadzorni odbor:  dr. Marjan Toš                    31 glasov

                          Edvard Goričan                   30 glasov

                          Boris Rožman                      30 glasov

                          Franc Vraber                      26  glasov

                          Silvo Pinter                         15 glasov

                         Marjan Vidovič                    14 glasov

                         Cveto Završki                       14 glasov

                         Miroslav Zemljič                  11 glasov 

Sklep št. 12: Za člane Nadzornega odbora LZ Maribor so bili za mandatno obdobje 2013 – 2017 izvoljeni: Dr. Marjan Toš, Edvard Goričan, Boris Rožman, Franc Vraber in Silvo Pinter. 

Disciplinsko razsodišče:  Branko Reisman      36 glasov

                                     Alojz Gostenčnik      33 glasov

                                     Robert Erhatič         31 glasov

                                     Grubelnik Darko      29 glasov          

                                     Andrej Marhold       28 glasov

                                     Ljubo Levačič          26 glasov 

Sklep št. 13:  Za člane DR LZM so za mandatno obdobje 2013 – 2017 bili izvoljeni: Branko Reisman, Alojz Gostenčnik, Robert Erhatič, Darko Grubelnik in Andrej Marhold. 

Ad. 17 

Marjan Gselman

Zahvalil se je za zaupanje vodenja LZ Maribor za naslednja 4 leta z obljubo, da bo LZ vodil v duhu dobrega gospodarja s ciljem čim bolj pomagati LD, ko bodo le te potrebovale strokovno pomoč. Sodelovanje z vsemi državnimi inštitucijami in našo krovno organizacijo LZS. 

Nato je predstavil sestav novega Upravnega odbora. Predlagal je naslednje člane UO: 

Marjan Gselman      kot predsednik

Borut Mithans         kot podpredsednik

Ivan Žižek               kom. za izobraževanje

Danilo Muršec         pravno statutarna komisiji

Tomislav Kovačič    finančno gospodarska komisija

Franc Krivec           komisija za odlikovanja in priznanja

Slavko Štiberc         komisija za kulturo

Dušan Volmajer       komisija za lovni turizem

Drago Vešner          komisija za stike z javnostjo in prireditve

Bojan Urbančič       komisija za lovsko strelstvo

Zdravko Brezovšek   komisija za kinologijo

Rudi Majer

Darjan Vesenjak 

Prisotni so člane UO na predlog novoizvoljenega predsednika LZ Maribor člane UO LZM za mandatno obdobje 2013 – 2017 soglasno potrdili. 

Sklep št. 14: V UO LZM za mandatno obdobje 2013- 2017 so bili izvoljeni: Borut Mithans, Ivan Žižek, Danilo Muršec, Tomislav Kovačič, Franc Krivec, Slavko Štiberc, Dušan Volmajer, Drago Vešner, Bojan Urbančič, Zdravko Brezovšek, Rudi Majer in Darjan Vesenjak. 

Ad. 18 

Marjan Gselman

Pisni načrt dela LZM za leto 2014 je v pisni obliki sestavni del originalnega zapisnika. 

Sklep št. 15: Potrdi se načrt dela LZM za leto 2014.

Ad. 19 

Anton Selinšek

V imenu LKD Maribor je pozdravil prisotne udeležence Občnega zbora. V kratkih besedah je predstavil aktivnosti, ki so jih v letošnjem letu izvedli v LKD Maribor. Na koncu je Občnemu zboru zaželel uspešno delo, novemu predsedniku pa obilo uspehov v novem mandatu z željo, da ostane sodelovanje med LZM in LKDM še naprej tako uspešno kot je bilo do sedaj.

 Andrej Ivančič

Pred kratkim je bil sestanek strokovnih tajnikov območnih LZ , kjer so nas seznanili:

-        Škode, ki jo je v letošnjem letu povzročila divjad je potrebno vnesti v aplikacijo LISJAK najkasneje do  31.12.2013. Po tem datumu se bodo škode evidentirale za leto 2014

 -        LD, ki so v letošnjem letu z usposobljenim psom krvosledcem iskale ranjeno divjad ali opravile kontrolni pregled nastrela morajo iskanje vnesti v aplikacijo LISJAK najkasneje do 9.2.1014

-        Lovski čuvaji morajo svoje obhode vpisovati v dnevnik lovskega čuvaja, ki ga je izdala

LZS (dobite ga lahko na sedežu LZM)

-        s 1.1.2014 morajo LD izdati vsem članom LD nalepke za lovske izkaznice tudi, če lovec še ni poravnal članarine za leto 2014

-        Lovskega čuvaja lahko razreši samo MKO ne pa LD. Če LD ni zadovoljna z delom pogodbenega lovskega čuvaja mora o tem pisno obvestiti lovskega inšpektorja, ki bo izvedel nadaljevanje postopka

-        Še vedno okoli 800 lovcev v aplikaciji Lisjak nima priložene slike

-        Vloga za izdajo lovske izkaznice mora biti  popolna saj v nasprotnem primeru nastajajo težave na LZS, ker je potrebno dodatno preverjati  podatke, kar zahteva čas in živce…

-        Stroške izdaje lovske izkaznice mora poravnati LD, ki lahko od imetnika izdane izkaznice zahteva povračilo stroškov

-        Pri novo sprejetih članih je potrebno skrbno vpisati točen priimek in ime lovskega pripravnika (paziti na č ali ć in drugo…), obvezno je potrebno vpisati tudi rojstni kraj

-        Zadnjih nekaj ker let pri podpisu Etičnega kodeksa slovenskih lovcev niso bile podeljene knjižice Etičnega kodeksa lahko za vse te lovce brezplačno naročite brošure na sedežu LZM

-        Ker se bliža konec lovskega leta je potrebno odvzem divjadi vnašati sproti (vsak dan)

-        Od 15.12.2013 do vključno 9.1.2014 imate možnost popravkov ali vnosa podatkov biološke in transportne teže, teže trofej in CIC točk spola in starosti. Po tem datumu ne boste imeli več dostopa za popravilo podatkov

-        Od 15.11.2013 do 9.2.2014  morate vnesti podatke o izvedenih delih v življenjskem okolju divjadi v Letni načrt lovišča za leto 2013, prav tako morate v tem času vnesti tudi osnutek načrtovanih del v življenjskem okolju divjadi za leto 2014

 

Pred koncem so še 2 melodiji zaigrali Rogisti LZM in s tem zaključili Občni zbor. 

Občni zbor je bil zaključen ob 20.00 uri. 

      Zapisal                                                                                      Predsednik del. predsedstva

Andrej Ivančič                                                                                              Ivan Golob

Overitelja zapisnika

 

Miran Bergauer

 

Benjamin Metličar