Lovska zveza Maribor – NO

 

Z A P I S N I K  

Ustanovne seje Nadzornega odbora (NO) Lovske zveze Maribor (LZM), ki je bila 11.12.2013 ob 17.00 uri v prostorih Lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru. 

Prisotni: Marjan Gselman, dr. Marjan Toš, Boris Rožman, Andrej Ivančič

Odsotna: Edo Goričan, Silvo Pinter 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Izvolitev predsednika NO LZM
  3. Dogovor o načinu delovanja NO LZM
  4. Razno

                                                                                                                                    Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZM Marjan Gselman, ki je članom novoizvoljenega NO iskreno čestital k izvolitvi, ter jim zaželel uspešno delo v mandatnem obdobju 2013 – 2017.  Na seji so bili prisotni trije člani NO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Sklep št. 1: Na seji so bili prisotni trije člani NO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali.

Ad. 2 

Po krajši razpravi so prisotni predlagali in nato soglasno potrdili, da bo NO LZM v naslednjem mandatu vodil kot predsednik NO dr. Marjan Toš.

Dr. Marjan Toš se je za izkazano zaupanje prisotnim zahvalil z obljubo, da bo delo NO potekalo v skladu s Pravili LZM ter v tesnem sodelovanju z UO LZM in drugimi organi. 

Marjan Gselman

Novo izvoljenemu predsedniku NO je iskreno čestital in mu zaželel uspešno delo ter tvorno sodelovanje z UO in drugimi organi LZM. 

Sklep št. 2: Predsednik NO LZM za mandatno obdobje 2013 – 2017 bo dr. Marjan Toš.

 Ad. 3 

Dr. Marjan Toš

Kot predsednik NO se bo zavzemal, da bo delo NO konstruktivno, transparentno, objektivno in da bo sodeloval z vodstvom in strokovno službo LZ  Maribor. 

Ad. 4 

Dr. Marjan Toš

Predlagal je, da sedaj ko so volitve mimo čim prej ažuriramo spletno stran LZM. 

Po svojih zmožnostih se je potrebno zavzemati, da MKO ustanovi Zavod za lovstvo. Usposobljenega kadra za delo v takšnem zavodu ima Lovska organizacija dovolj. 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri 

       Zapisal                                                                                     Predsednik NO LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                          dr. Marjan Toš