Lovska zveza Maribor – Disciplinsko razsodišče

 

Z A P I S N I K  

Ustanovne seje Disciplinskega razsodišča (DR) Lovske zveze Maribor (LZM), ki je bila 11.12.2013 ob 18.00 uri prostorih Lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru. 

Prisotni: Gselman Marjan, Branko Reisman, Robert Erhatič, Alojz Gostenčnik, Darko Grubelnik, Andrej Marhold in Andrej Ivančič. 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Izvolitev predsednika DR LZM
  3. Dogovor o delovanju DR LZM
  4. Razno 

Ad. 1

 Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, ki je prisotnim tudi čestital k izvolitvi v Disciplinsko razsodišče LZM z željo, da bi Razsodišče imelo čim manj dela oziroma nič. Na seji so bili prisotni vsi izvoljeni člani DR, ki so tudi soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Sklep št. 1: Na seji so bili prisotni vsi člani DR, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Po krajši razpravi so prisotni člani DR predlagali in soglasno potrdili, da bo tudi v naslednjem 4 letnem mandatu Disciplinskemu razsodišču predsedoval Branko Reisman. 

Sklep št. 2: V mandatnem obdobju 2013 – 2017 bo DR LZM predsedoval Branko Reisman. 

Ad. 3 

Branko Reisman

Prisotnim se je zahvalil za zaupanje z obljubo, da bo delo DR potekalo transparentno in v skladu s Pravili LZM. Vsa pošta, ki je naslovljena na DR prihaja na naslov LZM. Tajnik LZM pa poslano pošto dostavi. Po pregledu poslane pošte je včasih potrebno od LD, ki naslavlja pritožbo na DR zahtevati še dodatno gradivo, ki je ne obhodno pri obravnavi disciplinskega postopka. DR se bo sestajalo tudi v bodoče po potrebi. Predlagal je, da bi se tudi v bodoče DR sestajalo na sodišču v Mariboru.

Kot predsednik bo po končanih razpravah bo tudi napisal odločbo, ki jo LZM nato posreduje strankam v postopku.

Predlagal je, da do naslednjega Občnega zbora pripravimo predlog sprememb Disciplinskega pravilnika LZM, ki v določenih členih ne ustreza več pravnim normam. 

Sklep št. 3: DR potrjuje načrt dela DR v sedanjem mandatnem obdobju. 

Ad. 4

Alojz Gostenčnik

Marsikateri predlog za izvedbo za izvedbo disciplinskega postopka pade zaradi proceduralnih napak. Potrebno bo LD svetovati, kako se naj postopki prijav vodijo. 

Branko Reisman

Člani DR se naj ne pustijo vplivati na izrečene disciplinske ukrepe od različnih lovcev, ki poskušajo vplivati na  odločitve senata DR LZM. 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 

      Zapisal                                                                        Predsednik DR LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                          Branko Reisman