Lovska zveza Maribor- UO

 

Z A P I S N I K  

1. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 10.12.2013 ob 18.00 uri v prostorih Lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru. 

Prisotni: Marjan Gselman, Borut Mithans, Zdravko Brezovšek, Bojan Urbančič, Darjan Vesenjak, Dušan Volmajer, Rudi Majer, Ivan Žižek, Danilo Muršec in Andrej Ivančič 

Odsoten: Drago Vešner 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Konstituiranje UO LZM za obdobje 2013 - 2017
  3. Pregled sklepov 1. izredne in 31. redne seje UO LZM
  4. Dogovor o načinu dela UO LZM
  5. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, ki je članom novoizvoljenega UO čestital k imenovanju z željo, da bi bilo delo UO konstruktivno in uspešno. Na seji je bilo prisotnih 12 članov UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Sklep št. 1: Na seji je bilo prisotnih 12 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Marjan Gselman

Predstavil je za katere komisije bodo zadolženi posamezni člani UO in sicer:

-        Borut Mithans        LD Janžev vrh                           - podpredsednik LZM

-        Ivan Žižek              LD Ruše                                    - komisija za izobraževanje

-        Danilo Muršec       LD Dobrava                              - pravno statutarna komisija

-        Tomo Kovačič        LD Poljčane                              - finančno gospodarska komisija

-        Franc Krivec          LD Sv. Jurij                              - komisija za priznanja in odlikovanja

-        Slavko Štiberc        LD Pobrežje – Miklavž, Vurmat   - komisija za lovsko kulturo

-        Dušan Volmajer     LD Podvelka                              - komisija za lovni turizem

-        Drago Vešner         LD Rače                                     - komisija za prireditve in stike z javnostjo 

-        Bojan Urbančič      LD Ruše                                    - komisija za lovsko strelstvo

-        Zdravko Brezovšek LD Šmartno                              - komisija za lovsko kinologijo

-        Rudi Majer            LD Šentilj                                 - pomoč pri nalogah posameznih komisij

-        Darjan Vesenjak    LD Gaj nad Mariborom              - pomoč pri nalogah posameznih komisij                     

 Sklep št. 2: Vsi člani UO  se strinjajo z nalogami, ki jih bodo opravljali s posameznimi komisijami pri UO LZM. 

Ad. 3 

Vsi sklepi 1. izredne in 31. redne seje UO LZM so realizirani.

 Sklep št. 3: Potrdijo se sklepi in zapisnika 1. izredne in 31. redne seje UO LZM. 

Ad. 4 

Marjan Gselman

Predlagal je, da se UO sestaja vsak 2. torek v mesecu razen v juliju in avgustu. V zimskem času bi sklicevali seje ob 17.00 v poletnem času pa ob 18.00 uri.. Izjema bo 2. seja, katero moramo sklicati zaradi začetka izobraževanja zaradi potrditve urnika tečaja.

Vsi predsedniki komisij pri UO ste dobili v pisni obliki kandidate, ki so pripravljeni delati v posameznih komisijah. Predlagal je, da se do 2. seje UO, ki bo sklicana 7.1.2014 v Lovskem domu v Kungoti pogovorite s kandidati, da bomo lahko na seji potrdili posamezne komisije. 

Ivan Žižek

Ker želimo pričeti z izobraževanjem lovskih pripravnikov generacija 2014, 24.1.2014 je potrebno zaradi izvedbe tečaja potrditi Komisijo za izobraževanje že danes. Predlagal je naslednje člane komisije:

Ivan Žižek         LD Ruše kot predsednik

Branko Vasa     LD Polskava

Zmago Tinta     LD Zreče

Andrej Ivančič  LD Fram

Alojz Kosjek     LD Puščava

Božidar Kunej  LD Oplotnica 

Člani UO so brez pripomb predlog soglasno potrdili. 

Sklep št. 4: V Komisijo za izobraževanje so imenovani: Ivan Žižek, Branko Vasa, Zmago Tinta, Andrej Ivančič, Alojz Kosjek in Božidar Kunej. 

Ostali člani UO bodo predloge za člane Komisij, ki jih bodo vodili pripravili do 2. redne seje UO. 

Marjan Gselman

V naslednje letu želimo organizirati lovski tabor mladih. Pomoč bomo dobili pri Komisiji za delo z mladimi UO LZS in drugih, ki so takšnih taborov organizirali že kar nekaj.  Za izvedbo tabora mladih bosta v pomoč Borutu Mithansu, Rudi Majer in Darjan Vesenjak.

Borut Mithans bo do 2. seje UO pripravil program tabora. 

Ad. 5 

Rudi Majer

Zgoščenka Rogistov Maribor je pripravljena na izdajo Predsednika LZ Maribor je zaprosil, da se takoj sliši z izdajateljem zgoščenke, da se dogovorita še o zadnjih formalnostih. Plošča bo izdana naslednji teden, tako kot je bilo dogovorjeno.

Marjan Gselman je obljubil, da se bo z izdajateljem slišal še nocoj. 

Marjan Gselman

V komisijo za razpis delovnega mesta strokovnega tajnika smo bili imenovani: Štefan Cmrečnjak, Ivan Žižek in Marjan Gselman. Štefan Cmrečnjak je izrazil željo, da v komisiji ne bi več sodeloval, zato je predlagal, da v komisijo imenujemo Danila Muršeca.

Predlog so prisotni brez glasu proti potrdili. Razpis moramo izdati najkasneje naslednji teden.

Sklep št. 5: V komisijo za razpis delovnega mesta strokovnega tajnika se namesto Štefana Cmrečnjaka imenuje Danilo Muršec. 

Predlagal je, da strokovnemu tajniku in računovodkinji izplačamo božičnico v višini 300  € neto.

Prisotni so predlog brez glasu proti potrdili. 

Sklep št. 6: Strokovnemu tajniku in računovodkinji bomo izplačali božičnico v višini 300 € neto. 

V nadaljevanju seje so vsi člani UO predstavili vizijo svojega dela tako v UO kot v svojih komisijah. 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri

        Zapisal                                                                                    Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                      Marjan Gselman