Slovensko goriško LUO – IO SOZUL

 

Z A P I S N I K  

9. redne seje IO SOZUL, ki je bila 16.12.2013 ob 17.00 uri v prostorih Lovskega doma LD Pobrežje – Miklavž v Mariboru. 

Prisotni: Marjan Gselman, Franc Krivec, Slavko Petrovič, Peter Mulec, Igor Pahor in Andrej Ivančič 

Odsotni: Milan Dovnik, Benjamin Metličar, Vinko Grajfoner in Marjan Lorber 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. Redne seje IO SOZUL
  3. Pregled realizacije odvzema divjadi  do 15.12.2013
  4. Določitev datuma Komisije za pregled odstrela in ostalega odvzema divjadi za SG LUO v letu 2013
  5. Informacija o predlogih za člane Komisije za pregled odstrela in odvzema divjadi
  6. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik IO SOZUL Marjan Gselman. Na seji je bilo prisotnih 5 članov IO SOZUL  ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Sklep št. 25: Na seji je bilo prisotnih 5 članov IO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Vsi sklepi 8. redne seje IO SOZUL so realizirani. 

Sklep št. 26: Potrdijo se sklepi in zapisnik 8. redne seje IO SOZUL.

Ad. 3 

Marjan Gselman

Kljub obvestilu o vnosu podatkov o odvzemu v aplikacijo Lisjak so LD Duplek, Rače, Starše in Velka vnesle zadnje podatke v oktobru 2013, 10 LD pa še ni vneslo nobenega podatka o odvzemu za mesec december. Zato podatki o odvzemu niso realni, saj je do današnjega dne odvzem srnjadi v SG LUO le v višini 80 %, kar je absolutno premalo za to, ker je do konca lovne sezone še samo 14 dni.

 Sklep št. 27: IO SOZUL se seznanja z vneseno realizacijo odvzema divjadi do 15.2.2013. Kljub obvestilo o nujnosti vnosa podatkov o odvzemu so zadnje vnose opravile LD: Velka 4.10., Starše 10.10., Duplek 24.10., Rače 25. 10. 2013, LD: Cigonca, Črešnjevec, Malečnik - Košaki, Kungota, Laporje, Pernica, Pesnica in  Sv. Jurij pa ni vneslo še nobenega vnosa za mesec december. 

Ad. 4 

Marjan Gselman

LD imajo možnost vnosa vseh podatkov (teže trofej, CIC točke… ) do vključno 9.1.2014, po tem datumu LD ne bodo imele več pravice do vnosa teh podatkov. Predlagal je, da slovensko goriško LUO opravimo kategorizacijo v Osnovni šoli Lenart v soboto 18.1.2013 po običajnem vrstnem redu. Vsem LD bomo pravočasno poslali točen razpored komisijskega pregleda s točnimi navodili, kaj mora predstavnik LD imeti s seboj na Kategorizaciji.

Pred kratkim je bilo v Celju predavanje na temo »Ocenjevanje starosti parkljaste divjadi«. Dr. Boštjan Pokorny predsednik Komisije za upravljanje z divjadjo pri  LZS in Igor Simšič vodja ribiške in lovske inšpekcije sta prisotnim pojasnjevala, da naj Komisije na Kategorizaciji upoštevajo samo starostne skupine mladiči (0), enoletni (1) in dve leti in več (2). LD predlagamo, da pri svojih ocenjevanjih LD določajo starost, tako kot smo jo doslej (določitev starosti), Komisija na Kategorizaciji pa se bo ravnala po navodilih lovske inšpekcije. 

Sklep št. 28: IO SOZUL predlaga LD, da ocenjujejo starost srnjadi, jelenjadi,  damjakov in divjih prašičev tako kot do sedaj. 

Ad. 5

Peter Mulec

Ali obstaja Odškodninski cenik za povračilo škode na divjadi? 

Andrej Ivančič

Obstaja in ga imamo na sedežu LZ Maribor. 

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.

        Zapisal                                                                              Predsednik IO SOZUL

Andrej Ivančič                                                                                Marjan Gselman