Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K  

2. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 7.1.2014 ob 17.00 uri v prostorih Lovskega doma LD Kungota. 

Prisotni: Marjan Gselman, Ivan Žižek, Slavko Štiberc, Franc Krivec, Zdravko Brezovšek, Darjan Vesenjak, Drago Vešner, Bojan Urbančič, Tomo Kovačič, Rudi Majer, Borut Mithans, dr. Marjan Toš, Danilo Muršec in Andrej Ivančič 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje UO LZM
  3. Pregled predlogov za člane komisij pri UO in njihova potrditev
  4. Potrditev učnega načrta in predavateljskega aktiva LZ Maribor za izobraževanje lovskih pripravnikov generacija 2014
  5. Obravnava in potrditev stroškov izobraževanja lovskih pripravnikov
  6. Obvestilo o kategorizaciji v POZUL in SOZUL
  7. Razno

                                                                                                                               Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, ki je vsem navzočim zaželel v letu veliko zdravja, sreče, lovskega blagra predvsem pa lovskega tovarištva.

Pozdravil je tudi starešino LD Kungota in se mu zahvalil za današnje gostoljubje. Na seji so bili prisotni vsi člani UO, ki so tudi soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Igor Arzenšek

LD Kungota upravlja lovišče v velikosti 4366 ha od tega je 289 ha ne lovne površine, tako znaša lovna površina skupaj 4077 ha. V LD je včlanjenih 59 članov.

Poglavitna divjad je srnjad, stalež male divjadi je v upadanju in v preteklem letu nismo dosegli načrtovanega odstrela fazana in zajca.

Članom UO je zaželel uspešno delo na današnji seji in da bi se dobro počutili na njihovem lovskem domu. 

Zaradi tiskarske napake niso v zapisniku 1. redne seje UO bili navedeni, čeprav so bili udeleženi na seji: Tomo Kovačič, Franc Krivec in Slavko Štiberc. 

Sklep št. 7: Na seji je bilo prisotnih 13 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

Ad. 2 

Vsi sklepi 1. redne seje so realizirani. 

Sklep št. 8: Potrjujejo se sklepi in zapisnik 1. redne seje UO LZM. 

Ad. 3 

Predsedniki komisij pri UO so predlagali naslednje člane:

Danilo Muršec – Pravno statutarna komisija:

mag. Dušan Dougan   LD Pernica

Damjan Štiberc           LD Pobrežje – Miklavž, Vurmat

Milan Krajnc              LD Puščava

Marjan Malek             LD Starše

  

 

Tomo Kovačič – finančno gospodarska komisija

Sebastijan Soršak     LD Rače

Vinko Grajfoner       LD Lenart

Vili Lesjak               LD Fram

Alojz Petrovič          LD Polskava

 

Dušan  Volmajer – Komisija za lovni turizem

Igor Arzenšek           LD Kungota

Gorazd Jarc             LD Ruše

 

Bojan Urbančič – Strelska komisija

Boštjan Sadek           LD Oplotnica

Branko Fidler           LD Šmartno

Marko Rožman         LD Pernica

Marjan Krevh          LD Podvelka

 

Drago Vešner – Komisija za stike z javnostjo in prireditve

Dušan Rosenfeld      LD Polskava

Franc Jager             LD Paloma Sladki vrh

Jože Marhl              LD Remšnik

Franc Klajne           LD Zreče

Branko Kanižar       LD Fram

 

Zdravko Brezovšek – Komisija za lovsko kinologijo

Vojteh Kikl              LD Slovenska Bistrica

Andrej Emih            LD Polskava

Anton Hudernik       LD Janžev vrh

Miroslav Bauman    LD Sv. Jurij

 

Franc Krivec -. Komisija za lovska odlikovanja in priznanja

Jože Maček              LD Vurmat

Jože Adam               LD Rače

 

Slavko Štiberc – Komisija za lovski turizem

Rudi Majer             LD Šentilj

Franc Jerič             LD Pobrežje – Miklavž 

Na predloge predsednikov komisij so bili vsi predlagani kandidati za člane posameznih komisij pri UO LZM soglasno potrjeni brez enega glasu proti. 

Sklep št. 9: V članstvo komisij pri UO LZM se soglasno imenujejo zgoraj navedeni člani komisij. 

Ad. 4 in 5 

Ivan Žižek

V skladu z dogovorom na 1. redni seji UO bomo pričeli s tečajem za lovske izpite v petek 24.1.2014. V ta namen je potrebno potrditi predavateljski aktiv, učni načrt in stroškovnik predavanj.

Predavanja bomo izvedli v Lovskem domu LD Pobrežje – Miklavž, predvidoma bo tečaj obiskovalo 40 lovskih pripravnikov. Predavateljski aktiv bo ostal v nespremenjenem sestavu in ga je potrdil tudi UO LZS. 

Predmetnik in ure izobraževanja se glede na prejšnja leta bistveno ne spreminjajo. Predlagana je tudi komisija za zaključne izpite v katero smo imenovali tudi rezervnega člana, ki bo vstopil v komisijo v primeru opravičene odsotnosti katerega od imenovanih članov komisije.

Po pregledu vseh stroškov, ki bodo nastali z izobraževanjem bi znašal strošek tečaja za posameznega lovskega pripravnika 260 €.

Strošek popravnega izpita bo znašal 20 €, ki ga mora pripravnik poravnati s položnico na banki ali pošti. Plačilo mora pred popravnim izpitom dokazati s potrdilom o plačilu.

Predlagal je, da bi lovskim pripravnikom omogočili plačilo tečaja v treh obrokih.

Po krajši razpravi so  člani UO potrdili, da lahko pripravniki stroške izobraževanja poravnajo v treh obrokih vendar najkasneje do konca meseca marca 2014. 

Sklep št. 10:  UO LZ Maribor je soglasno potrdil urnik, učni načrt in stroškovnik predavanj za mlade lovce generacija 2014. 

Ad. 6 

Marjan Gselman

V soboto 18.1.2014 bosta Kategorizaciji za pregled odstrela in ostalih izgub za LD Slovensko goriškega LUO ob 8.00 uri v Osnovni šoli v Lenartu in za koroški del LD Pohorskega LUO v Pamečah, ter v soboto 25.1.2014 za mariborski del LD na Meranovem nad Limbušem. Pred kratkim je bil v Celju posvet »O ocenjevanju starosti parkljarjev s čeljustnicami«.

Predavala sta predsednik Komisije za gospodarjenje z divjadjo pri LZS dr. Boštjan Pokorny in glavni republiški inšpektor za lov in ribolov Igor Simšič. Na predavanju je bilo izpostavljenih kar nekaj vprašanj glede ugotavljanja starosti  obrabe čeljusti parkljarjev. 

Zdravko Brezovšek

Komisija za Kategorizacijo Pohorskega in Slovensko goriškega LUO se bo ravnala po na posvetu izrečenih navodilih, da se naj ocenjuje starost parkljarjev; mladiči 0, enoletni 1 in 2 kot dvo in več letni. Izjema so gamsi in jelenjad moškega spola, kjer se naj ugotavlja starost glede na obrabo zobovja. 

Andrej Ivančič

Gozdarski inštitut Slovenije  in Inštitut za ekološke raziskave ERICo d.o.o. Velenje sta podala na Komisije za Kategorizacijo prošnjo za zbiranje vzorcev čeljusti srnjadi in drugih prostoživečih parkljarjev, izločenih iz nekaterih lovišč Slovenije c v letu 2013.

Komisija bo po kategorizacijskem pregledu pobrala čeljusti srnjadi naslednjim LD:

Slovensko goriško LUO: Črešnjevec, Kamnica, Laporje, Pesnica – Jarenina, Polskava, Rače in Starše.

Pohorsko LUO: Hoče, Jamnica, Kapla, Libeliče, Mislinja, Oplotnica, Peca, Puščava, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Zreče in LPN Pohorje.

Pobrane čeljusti bo na sedežu LZM prevzel Gozdarski inštitut Slovenije. Izjavljajo, da bodo pobrane čeljusti po končanih raziskavah komisijsko uničili. 

Sklep št. 11: UO se seznanja z izvedbo Kategorizacij pregleda odstrela in ostalih izgub v Slovensko goriškem in Pohorskem LUO za leto 2013. 

Marjan Gselman

V decembru je izšla zgoščenka rogistov LZM. Da bi predstavili zgoščenko vsem LD naše LZ je predlagal, da zgoščenko predstavimo širši lovski javnosti. 

Slavko Štiberc

Predlagal je, da bi zgoščenko predstavili predstavnikom LD v Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga v Mariboru. Na prireditev bi povabili še kakšno prijateljsko skupino rogistov in pevki zbor.

Zaradi prostorske omejitve bi na promocijo povabili po dva predstavnika iz vsake LD. Po promociji bi bile zgoščenke na razpolago vsaki LD sicer v omejenem številu. Cena zgoščenke bi bila 5 €.

Predlagal je, da vsak član Rogistov umetniški vodja in dosedanji predsednik Komisije za lovsko kulturo dobi v dar 5 plošč.

Prisotni so predlog brez glasu proti soglasno potrdili. 

Sklep št. 12: Vsak član Rogistov LZM, umetniški vodja Marjan Golob in dosedanji predsednik Komisije za lovsko kulturo pri UO LZM Rudi Majer dobi v dar 5 kom. zgoščenk, ki so jih posneli v mesecu decembru 2013. 

Dr. Marjan Toš

Prireditev bi lahko izvedli v Sinagogi vendar je prost termin šele 27.3.2014. Stroški prireditve z ureditvijo dvorane, priprave koncertne liste in povezovalke programa bi znašali 355,00 €. 

Po razpravi je bilo sprejeto stališče, da UO ponudbo sprejema in da bo promocija CD plošče Lovskih rogistov 27.3.2014 v prostorih Sinagoge Maribor. 

Sklep št. 13: Predstavitev CD plošče Rogistov LZ Maribor bo v četrtek 27.3.2014 v prostorih Sinagoge Maribor. Na prireditev bomo povabili po dva predstavnika iz vsake LD LZM. Stroški prireditve bodo znašali 355,00 €. 

Slavko Štiberc

V Pravilih delovanja Rogistov LZM je potrebno natančno opredeliti katera sredstva in po kakšnem času mora član Rogistov vrniti LZM! 

Marjan Gselman

V Pravilniku bomo natančno opredelili katera sredstva in po kakšnem času, ki jih je rogist sprejel za igranje mora v primeru odstopa iz skupine vrniti na sedež LZM. Predvidevamo, da bi to bil čas petih let. 

Borut Mithans

Na 1. redni seji UO smo se dogovorili, da bomo v letošnjem letu na nivoju LZ Maribor izvedli lovski tabor mladih.

Z izvedbo tabora bi promovirali med mladimi lovstvo in našo dejavnost, ki ni samo lov.

Predstavil je osnutek izvedbe tabora:

-        predstavitev  tabora

-        namen in cilj tabora

-        program tabora

-        organizacija in potek tabora

-        čas izvedbe tabora

-        nastanitev in prehrana mladih

-        potrebna oprema za mlade

-        stroškovnik tabora

-        rezultat tabora

-        zaključna ocena

Če bomo k izvedbi pristopili, je potrebno takoj resno pristopiti k organizaciji tabora.

Določiti bo potrebno:

-        čas in kraj tabora

-        nastanitev

-        prehrana

-        posamezni sklopi tabora (kinologija, predstavitev lovišč, opazovanje divjadi, tekmovanja iz sklopa lovstva,...) 

Marjan Gselman

Pridobiti moramo ponudbe LD, ki bi bile pripravljene odstopiti svoj lovski dom in lovišče v uporabo za čas trajanja tabora. 1. tabor bi izvedli z največ 15 mladimi. Čim prej pa se moramo glede izvedbe tabora povezati s Pomursko ZLD, ki že ima izkušnje z lovskimi tabori.

Pri izvedbi tabora moramo vključiti Komisij: za izobraževanje, kulturo, strelstvo, kinologijo, …). 

Drago Vešner

S podrobnim projektom za izvedbo tabora je potrebno čim prej seznaniti LZS, kjer imajo za te namene rezervirana finančna sredstva. Predlagal je, da  za 1. izvedemo enodnevni tabor. 

Sklep št. 14: UO se seznanja z idejnim programom izvedbe tabora mladih, ki ga v poletnih mesecih izvedla LZM. 

Marjan Gselman

V soboto 11.1.2014  bomo v lovišču LD Rače izvedli tradicionalno že 45. srečanje z lovci Kluba prijateljev lova Celovec. Predlagal je, da se naj lova udeleži čim več članov UO. Predlagal je, da se lova udeležijo Rogisti LZM, ki bi lov popestrili s kulturnim vložkom. 

LD Šmartno na Pohorju je naslovila na LZ Maribor prošnjo za donatorstvo izvedbe »Drugo lovsko tekmovanje v veleslalomu na smučišču Treh kraljev«Prosijo za nakup pokalov in priznanj.

Po krajši razpravi so prisotni soglasno sprejeli sklep, da bo LZM prispevala finančna sredstva za nakup pokalov in priznanj. 

Sklep št. 15: LD Šmartno bo LZM pri izvedbi lovske smučarske tekme finančno sodelovala pri nakupu pokalov in priznanj. 

Tomo Kovačič

Člane UO je v nedeljo 12.1.2014 ob 8.00 uri pri lovski brunarici »Golnik« na Boču povabil na tradicionalni »Mikotov lov«. 

Slavko Štiberc

Predlagal je, da pričnemo tudi z aktivnostmi ustanovitve lovskega pevskega zbora LZM.

V LD bomo poslali dopis za pridobivanje članov pevskega zbora. Umetniški vodja bi bil enak kot pri rogistih to je Marjan Golob. 

Drago Vešner

V soboto 1.2.2014 bomo v Lovskem domu LD Kungota  priredili drugo tekmovanje v kartanju »Šnops«.

Vsaka LD lahko prijavi do 3 člansko ekipo, vendar največ 3 ekipe. Tekmovanje bo potekalo po propozicijah, katere so bile sprejete v lanskem letu. 

V spomladanskih mesecih bomo izvedli ocenjevanje lovskih domov. 

Marjan Gselman

Na predavanju o mali divjadi v Velenju je predsednik Komisije za izobraževanje pri LZS imel neokusen monolog o izobraževanju v lovski organizaciji. 

Ivan Žižek

Branko Loncner predsednik Komisije za izobraževanje pri LZS  je po predavanju o mali divjadi v Velenju, ki sta ga organizirala ERIco d.o.o. Velenje in LZS  zabelil z razpravo, ki ni sodila niti  na samo posvetovanje, še najmanj pa v krog prisotnih udeležencev. Govor je potekal nekako takole: 

Citat:

- Če hočemo spremeniti izobraževanje v lovstvu, bi morali lovstvo postaviti na glavo.

- Današnje lovstvo ni v stanju slediti aktualnim tokovom

- Lovstvo ima premalo ljudi, premalo strokovnih delavcev in je preveč zbirokratizirano

- Ima preveliko število komisij s prevelikim številom članov, ki pravzaprav ne vejo kaj bi delali

- Upravni odbor sestavljajo ljudi, ki največkrat (se razumemo, z vsem spoštovanjem do njih) ne vejo, zato tudi ne morejo  pravilno odločiti.

- Da bi bili v UO vsaj predsedniki komisij, pa tudi tega ni

Njegovo razmišljanje za izboljšanje nivoja  znanja v lovstvu:

- Lovstvo bi se moralo nujno povezati z pedagoškimi institucijami in Zavodom za gozdove na nivoju izobraževanja lovskih pripravnikov in lovskih čuvajev itd.

- Tako oblikovana in povezana pedagoška  institucija bi za ime lovske organizacije in v interesu lovstva zagovarjala naša stališča.

- Le ob pogoju, da se to doseže, bomo lahko ugled lovstva popravili.

- Ob pregledu evidence LIS Lisjak je ugotovil, da se 70% lovcev po opravljenem lovskem izpitu več ne izobražuje.

- Ugotavlja, da izobraževanja po LD ni več in se sprašuje ali sploh obstaja kakšna LD, ki bi imela zadolženega lovca za področje izobraževanja, ki  bi pripravil letni program , ga izpeljal in o tem podal občnemu zboru ustrezno poročilo??

- Lovstvo je potrebno postaviti na druge tirnice

- Predlagal je, da naj bi na naslednjem zboru, kot primernem okolju izvedli posvetovanje na temo izobraževanja v lovstvu.

- Naslov posvetovanja naj bi bil: Kako pristopiti na področju lovstva, da bo znanje in odnosi z javnostjo dosegli  želeno mesto?

V imenu Komisije za izobraževanje pri UO LZM bomo pripravili in na sedež LZS poslali odgovor, da se s takšnim načinom izražanja visokih funkcionarjev naše krovne organizacije ne strinjamo in jo ostro obsojamo.

Od predsednika LZS pa bomo zahtevali pisno zagotovilo, da se od takšnih izjav ograjuje. 

Dušan Volmajer

Nekatere LD bi želele osnutek poslovnika LD. Kje ga bi ga lahko dobile? 

Marjan Gselman

Na spletni strani LZS, pod postavko zakonodaja! 

Dr. Marjan Toš

Kot predsednik NO se bo udeleževal sej UO, v kolikor bodo na dnevnem redu točke, ki bodo zahtevale prisotnost NO.  

Marjan Gselman

Po ustaljeni praksi bomo predsednika NO vabili na vsako sejo UO, sam pa se bo odločil ali bo na seji prisostvoval ali  pa bo na sejo UO poslal katerega od svojih članov. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

 

    Zapisal                                                                               Predsednik UO LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                Marjan Gselman