Lovska zveza Maribor – Komisija za stike z javnostjo in prireditve

Z A P I S N I K  

1. redne seje KSJ pri UO LZ Maribor, ki je bila 21.1.2014 ob 16.00 uri v prostorih LZ Maribor. 

Prisotni: Drago Vešner, Dušan Rosenfeld, Franc Klajne, Branko Kanižar in Andrej Ivančič 

Odsotna: Jože Marhl in Franc Jager 

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrdite zapisnik 9. redne seje KSJ
  3. Izvedba tekmovanja LD LZM v igranju kart »Šnops«
  4. Ocenjevanje lovskih domov
  5. Okvirni program prireditev v letu 2014 (kuhanje lovskega golaža, ribiška tekma,…)
  6. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik Komisije za stike z javnostjo in prireditve pri UO LZ Maribor Drago Vešner, katerim je čestital k imenovanju v Komisijo in vsem zaželel vse najlepše v letu 2014. Na seji so bili prisotni štirje člani, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Sklep št. 1: Na seji so bili prisotni štirje člani Komisije za stike z javnostjo in prireditve, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, potrdili so tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2 

Od 9. redne seje KSJ še ni realiziran sklep št. 12, ostali sklepi so realizirani.

 Sklep št. 2: Ni še realiziran sklep št. 12 z 9. redne seje KSJ, ostali sklepi so realizirani, zato se potrdijo realizirani sklepi in zapisnik 9. redne seje KSJ.

Ad. 3 

Drago Vešner

V lanskem letu, ko smo izvedli prvo tekmovanje v igranju kart »Šnops« smo se dogovorili, da naj to tekmovanje postane tradicionalno. Predlagal je, da tekmovanje izvedemo 1.2.2013 v Lovskem domu LD Kungota. Tekmovali bomo po pravilih  kot na 1. tekmovanju.

Razpis smo posredovali že LD, zato že čakamo na prijave. Vsaka LD lahko prijavi ekipo, ki šteje 3 tekmovalce, največ pa lahko posamezna LD prijavi 3 ekipe. 1. trem najboljšim ekipam bomo podelili pokale, prav tako bo dobil pokal posameznik, ki bo dosegel največ zmag. 

Sklep št. 3: 1.2.2014 bomo v Lovskem domu LD Kungota izvedli drugo lovsko med družinsko tekmovanje v igranju kart v igri »Šnops«. Najboljšemu posamezniku in prvim trem ekipam bomo podelili pokale. 

Ad. 4 

Drago Vešner

Predlagal je, da v spomladanskem času izvedemo ocenjevanje urejenosti lovskih domov naših LD.

Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da bomo ocenjevanje lovskih domov marca in aprila 2014. Lovske domove bomo ocenjevali  po posameznih sklopih, tako da bomo en dan zajeli čim več domov.  

Pripravili bomo urnik obiskov in o tem obvestili LD, tako da nas bo pri Lovskem domu pričakal predstavnik LD, ki nam bo dom tudi razkazal. 

Sklep št. 4: V mesecih marcu in aprilu 2014 bomo izvedli ocenjevanje urejenosti lovskih domov. 

Ad. 5 

Drago Vešner

Tudi tradicionalno tekmovanje v kuhanju lovskega golaža bomo izvedli pri lovskem domu LD Malečnik in to predvidoma 7.6.2014. Prestavitev tekmovanja bi lahko bila le zaradi slabega vremena. O datumu in kraju kuhanja bomo pravočasno obvestili vse LD naše LZ. Kuhanju bomo dali drugačen pomen in ne tekmovanje. Tudi o tem bomo LD pri razpisu obvestili.

Pred kuhanjem se bo KSJ sestala in pripravila nova pravila kuhanja lovskega golaža, ki bodo temeljil bolj na družabnosti kot na tekmovalnosti.

V sredini septembra okvirno 13.9.2014 bomo na ribniku LD Polskava pripravili tradicionalno ribiško tekmovanje med LD LZM.

Tekmovanje bo potekalo brez omejitev, omejitev bo le ribolov z eno ribiško palico. 

Sklep št. 5: Okvirno 7.6.2014 bomo izvedli tradicionalno kuhanje lovskega golaža med LD LZM in 13.9.2014 tradicionalno ribiško tekmovanje prav tako med LD LZM.

Ad. 5 

Drago Vešner

Nekaj članov Komisije je izrazilo željo, da bi si člani Komisije ogledali Slavonijo (Kopački rid, lovišče Tikveš in druge zanimivosti Slavonije).

Stroške izleta nosi vsak udeleženec sam. Ker nas bo manj je predlagal, da bi se v Slavonijo odpeljali z enim avtomobilom. Tudi ostali stroški bivanja bi bili minimalni.

Če se bodo člani Komisije odločili za izlet je po razpravi bilo sprejeto stališče, da bi izlet izvedli v mesecu septembru.  

Seja je bila zaključena ob 16.35 uri.  

       Zapisal                                                                     Predsedniki KSJ pri UO LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                    Drago Vešner