Lovska zveza Maribor- UO

Z A P I S N I K 

6. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 13.5.2014 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Oplotnica na Gmajni pri Oplotnici. 

Prisotni: Marjan Gselman, Zdravko Brezovšek, Franc Krivec, Danilo Muršec, Ivan Žižek, Bojan Urbančič, Slavko Štiberc, Borut Mithans, Rudi Majer, Tomo Kovačič, Drago Vešner, Darjan Vesenjak, Dušan Volmajer, Božidar Sevšek in Andrej Ivančič 

Opravičil se je predsednik NO dr. Marjan Toš. 

DNEVNI RED:

  1.  Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje UO LZM
  3. Lovski tabor mladih – poroča Borut Mithans
  4. Poročila o občnih zborih LD LZ Maribor
  5. Poročilo o izobraževanju
  6. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, posebej je pozdravil starešino LD Oplotnica Darka Sevška in se mu zahvalil, da je lahko danes UO LZM gost LD Oplotnica. Na seji so bili prisotni vsi člani UO, ki so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Darko Sevšek

Prisotnim je zaželel dobrodošlico v njihovem lovskem domu in uspešno delo na današnji seji UO. Nato je podrobno predstavil LD Oplotnica. LD Oplotnica je bila ustanovljena leta 1946, torej bomo čez dve leti praznovali 70 let obstoja naše LD. V LD je včlanjenih 64 lovcev,upravljamo pa z loviščem v velikosti 3962 ha od tega je lovne površine 3633 ha.

Najštevilčnejša divjad je srnjad, prehodni je divji prašič in jelenjad. Precej pozornosti polagamo mali divjadi predvsem vsako leto v lovišče vlagamo za repopulacijo fazane zato se že tudi pozna prisotnost naravnega fazana.

V LD je zelo uspešna ekipa strelcev, ki osvajajo na različnih strelskih tekmovanjih zavidljiva mesta. Član naše strelske ekipe je tudi član strelske ekipe LZS.

LD odlično sodeluje tudi z osnovno šolo in vrtcem v kraju. Tudi strokovno so naši člani na zavidljivi ravni saj imamo v LD ing. lovstva, lovskega mojstra, 14 lovskih čuvajev, 11 odgovornih oseb za pregled mesa uplenjene divjadi in 11 lovskih strelskih sodnikov.

LD se poslužuje tudi predavateljev LZM in vsako leto pripravi različna strokovna predavanja za svoje člane. V letošnjem letu je Branko Vasa pripravil predavanje o Etičnem kodeksu slovenskih lovcev.

Sklep št. 38: Na seji je bilo prisotnih 13 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2 

Vsi sklepi 5. redne seje UO LZM so realizirani. 

Sklep št. 39: Potrdijo se sklepi in zapisnik 5. redne seje UO LZ Maribor.

Ad. 3 

Marjan Gselman

V jesenskem času bomo realizirali sklep, ki smo ga sprejeli na eni izmed prejšnjih sej, da bomo izvedli lovski tabor mladih. Izhodišča za izvedbo lovskega tabora mladih je pripravil podpredsednik LZ Maribor Borut Mithans. 

Borut Mithans

Podrobno je predstavil predlog izvedbe lovskega tabora Lovske zveze Maribor. Osnutek je sestavljen v 9  sklopih in sicer:

-        predstavitev zakaj lovski tabor

-        namen in cilji lovskega tabora

-        program lovskega tabora

-        organizacija in potek lovskega tabora

-        čas izvedbe tabora

-        nastanitev in prehrana

potrebna oprema za udeležence tabora

-        stroškovni vidik tabora

-        izkušnje, dileme, odzivi

-        zaključna ocena

Sledila je temeljita razprava v kateri so prisotni od sklopa do sklopa razpravljali in podali svoja mnenja. Končna izhodišča za organizacijo tabora so bila:

-        za 1. bomo pripravili enodnevni lovski tabor mladih

-        tabor bomo izvedli 2. ali najkasneje 3. soboto v mesecu septembru

-        tabor bomo izvedli na lovskem domu LD Janžev vrh v sodelovanju z osnovno šolo Ribnica na Pohorju

-        za ves spremljajoči program bo na razpolago predavateljski aktiv LZM

-        tem ne bo preveč, vsaka tema, ki pa jo bomo predstavili mladim bo trajala največ 1 šolsko uro, če bo le mogoče pa manj

-        vsi, ki bodo sodelovali na taboru bodo sodelovali brezplačno

-        stroške, ki bodo nastali (prehrana in pijača) bo poravnala LZM

-        na koncu tabora bomo izvedli anketo med udeleženci, njihovimi starši in sodelujočimi na taboru in z njo seznanili širšo lovsko in ostalo javnost

-        rezultati ankete bodo smerokaz za izvedbo taborov v naslednjih letih in sicer za eno ali večdnevne tabore 

Drago Vešner

Jutri (v sredo 14.5.) je na sedežu LZS sestanek Komisije mladi in lovstvo na katerem bomo razpravljali o organizaciji taborov mladih v letošnjem letu. LZS ima v ta namen rezerviranih nekaj finančnih sredstev. LZM se na izvedbo lovskega tabora ni prijavila zato po vsej verjetnosti tudi do nadomestila za izvedbo tabora ne bomo opravičeni.

Naslednje leto se moramo na izvedbo tečaja prijaviti pravočasno. 

Sklep št. 40: Tabor mladih bomo izvedli 2. ali 3. soboto v mesecu septembru 2014 v lovskem domu in lovišču Janžev vrh v izvedbi LD Janžev vrh, LZ Maribor in OŠ Ribnica na Pohorju. Vodja projekta bo Borut Mithans. 

Ad. 4 

Marjan Gselman

V četrtek 8.5. smo izvedli zbor upravljavcev lovišč SG LUO, delni OZ LZS in OZ LZM. Vsi trije OZ so potekali tekoče in konstruktivno. Na vseh treh OZ je potekala tudi konstruktivna razprava. Na DOZ LZS je bilo podanih tudi nekaj pobud in predlogov, ki smo jih zapisali in že posredovali na sedež LZS.

-3- 

Ivan Žižek se je udeležil zadnjega OZ LD LZM v Podvelki. OZ je potekal tekoče in brez posebnosti. Tako smo se člani UO in strokovne službe v letošnjem letu udeležili 43 OZ, samo dve LD nista poslali vabila in zato seveda nismo vedeli, da imajo v teh dveh LD OZ. 

Ad. 5 

Ivan Žižek

V soboto 26.4.2014 je 29 mladih lovcev uspešno opravilo zaključni lovski izpit s povprečno oceno 4,05, kar je ena od nadpovprečnih ocen izvedbe lovskih izpitov. Z odlično oceno je opravilo izpit 5 mladih lovcev, 20 prav dobrih in 5 dobrih.

Dva kandidata za mlada lovca nista zaradi bolezni pristopila k zaključnemu izpitu, kar pa bosta opravila takoj ko bo zdravje v redu.

Strokovno ekskurzijo, podelitev spričeval in svečani podpis Etičnega kodeksa slovenskih lovcev pa so mladi lovci opravili v soboto 10. maja. 

Ad. 6 

Marjan Gselman

Občni zbor LZS bo v torek 10. junija 2014 v Ljubljani. Delegati LZS na OZ LZM smo člani UO. Za OZ bomo organizirali skupni prevoz. 

Drago Vešner

V soboto 7. junija z zbirališčem ob 8.00 uri bomo pri lovskem domu LD Malečnik izvedli že 4. kuhanje lovskega golaža med LD LZM. Komisija za stike z javnostjo je na svoji zadnji seji sprejela sklep, da UO LZM predlagamo nekoliko spremenjeno obliko ocenjevanja golažev, tako da ne bi prihajalo do negodovanj kot v preteklem letu. Komisija predlaga UO, da bi lahko več ekipam podelili zlato, srebrno ali bronasto plaketo kot priznanje za kuhani golaž. 

Marjan Gselman

Predlagal je, da LZM vsem sodelujočim kupi kape z emblemom LZM za spomin na 4. golažijado, kar so člani UO tudi soglasno potrdili. 

Rudi Majer

Predlagal je, da vsaki kuharski ekipi podarimo tudi CD zgoščenko naših rogistov. 

Sklep št. 41: Vsem tekmovalcem kuhanja divjačinskega golaža bomo podarili športno kapo z emblemom LZ Maribor in CD zgoščenko Rogistov LZM. 

Slavko Štiberc

LZS je razpisala tečaj za usposabljanje rogistov. Ker LZM ni zainteresirana za izvedbo takšnega tečaja je predlagal, da se na ta tečaj ne bomo prijavili. 

LZS je izdala še en razpis za sredstva za lovsko kulturo. Ker smo sredstva namenjena za kulturno dejavnost (izdaja CD zgoščenje) že prejeli se tudi na ta razpis ne bomo prijavili. 

Na srečanje pevskih lovskih zborov in rogistov bo potovalo 16 rogistov in ostalih, ki se bodo tega srečanja udeležili. Za rogiste in spremljevalce smo priskrbeli avtobusni prevoz.  

Firma Franc Kopič s.p. je izdala DVD zgoščenko na kateri je celoten posnetek svečanega koncerta ob izidu CD zgoščenke Rogistov LZM v Račah. S tem zapisnikom bomo seznanili LD , da bo DVD plošča na razpolago po 5 € z vštetim DDV. Zainteresirani lahko DVD naročijo na sedežu LZM vsak dan od 7.00 do 15.00 ure. 

Prleški rogisti KUD Križevci vabijo Rogiste LZM na njihov svečani koncert. Predlagal je, da UO potrdi udeležbo, saj jim bomo s tem vrnili njihovo udeležbo na našem svečanem koncertu ob izidu DVD  plošč naših rogistov.

Predlagal je, da za naše  rogiste naročimo 10 DVD plošč. 

Sklep št. 42: Za Rogiste LZNM bomo naročili 10 DVD plošč s posnetka svečanega koncerta Rogistov LZM v Račah. 

Drago Vešner

KZJ je pričela obiskovati lovske domove. V soboto bomo opravili drugi obisk v LD južnega Pohorja. 

Borut Mithans

V LD smo dobili dopis o ponudbi prodaje uplenjene divjačine. Kakšen je na ta dopis odziv? 

Marjan Gselman

Na LZM smo dobili ponudbo, ki smo jo posredovali LD. Vsaka LD pa se naj sama odloči komu bo uplenjeno divjad prodala!

 

Naslednja seja UO bo 17.6.2014 v lovskem domu LD Dobrava v Slovenskih goricah. Ker bo to zadnja seja pred počitnicami bomo na sejo povabili tudi naše žene.

 Seja je bila zaključena ob 17.15 uri. 

      Zapisal                                                                                    Predsednik LZ Maribor

Andrej Ivančič                                                                                  Marjan Gselman