Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K  

7. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 19.6.2014 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Dobrava v Slovenskih goricah pri Sv. trojici. 

Prisotni: Marjan Gselman, Borut Mithans, Darjan Vesenjak, dr. Marjan Toš, Danilo Muršec, Slavko Štiberc, Bojan Urbančič, Zdravko Brezovšek, Dušan Volmajer, Drago Vešner, Ivan Žižek, Tomo Kovačič, Franc Krivec, Rudi Majer in Andrej Ivančič 

DNEVNI RED:

  1.  Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje UO LZM
  3. Poročilo Izobraževalne komisije
  4. Poročilo Finančno gospodarske komisije
  5. Poročilo o izvedbi golažijade
  6. Lovski tabor mladih
  7. Razpis delovnega mesta »Strokovnega tajnika LZM«
  8. Razno 

Ad. 1 

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Na seji so bili prisotni vsi člani UO, ki so tudi soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

Sklep št. 43: Na seji je bilo prisotnih 13 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko

veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red. 

                                                         Ad. 2 

Vsi sklepi 6. redne seje UO LZM so realizirani. 

Sklep št. 44: Potrjujejo se sklepi in zapisnik 6. redne seje UO LZ Maribor. 

Ad. 3 

Ivan Žižek

Vsa do sedaj načrtovana izobraževanja so zaključena. Zadnje izobraževanje, ki smo ga izvedli je bilo izobraževanje lovskih mentorjev na temo Varnega rokovanja z orožjem in vodenja evidenc pri delu z lovskimi pripravniki.

Ostala načrtovana predavanja bomo izvedli v jesenskem času. 

Sklep št. 44: UO se seznanja z izvedenimi izobraževanji. 

Ad. 4 

Tomo Kovačič

Poročilo je podal v dveh sklopih in sicer 1. sklop finančno poslovanje LZ Maribor do 31.5.2014 in 2. sklop prodaja poslovnih prostorov in nakup drugih na novi lokaciji.

Finančno poslovanje:

pridhodki znašajo 74.784,00 €

Odhodki :

15.802,00 € OD in računovodski servis

 4.663,00 €  funkcionalni stroški 

17.303,00 € materialni stroški

37.016,00 €  prihodki odhodki 

Po razpravi je bilo sprejeto stališče, da finančno poslovanje poteka v skladu s sprejetim finančnim načrtom in da večjih odstopanj ni. Skrbeti moramo, da bo finančno poslovanje do konca leta potekalo v okviru načrtovanih financ. 

Predlagal je, da resno pristopimo k realizaciji sklepa enega izmed občnih zborov LZM, kjer je bil sprejet sklep, da prodamo naše poslovne in kupimo prostore na novi lokaciji.

Trenutno imajo nepremičnine, ki se prodajajo za kupce ugodne cene, zato bi kazalo čim prej poiskati primerne poslovne prostore.

Predlagal je, da bi v novih prostorih imeli večji prostor, kjer bi se lahko izvajala izobraževanja,  sestanki in ostale aktivnosti. Pri nakupu bi lahko sodelovale tudi sorodne inštitucije (LKD, Ribiška družina,…). Cena nove lokacije je lahko med 90.000 do 100.000 €.

Lokacija bi morala imeti svoje parkirne prostore in ne bi smela biti preveč oddaljena od centra mesta (predmestje Maribora).

V vir nakupa je potrebno upoštevati prodajo sedanjih prostorov, ni pa še jasna usoda fazanerije Vurberk.

Imenovati je potrebno komisijo, ki bo vodila aktivnosti prodaje in nakupa poslovnih prostorov.

S predlogom o zamenjavi lokacije sedeža LZ Maribor se je strinjal in ga podprl tudi predsednik NO LZM dr. Marjan Toš.

Po krajši razpravi so prisotni soglasno potrdili komisijo v sestavi:

Marjan Gselman

Tomo Kovačič

Darjan Vesenjak 

Sklep št. 45:  UO LZ Maribor potrjuje sklep o prodaji sedanjih in nakupu poslovnih prostorov na novi lokaciji na območju mesta Maribora. 

Sklep št. 46: Potrjuje se komisija za izvedbo prodajo sedanjih in nakupa novih poslovnih prostorov LZM v sestavi: Marjan Gselman, Tomo Kovačič in Darjan Vesenjak. 

Ad. 5 

Drago Vešner

7.6.2014 smo izvedli 4. tradicionalno kuhanje lovskega golaža v Malečniku. Sodelovalo je 15 tro  članskih ekip. Vsem ekipam smo podelili priznanja za dober, boljši in najboljši golaž. Po končanem kuhanju smo obiskovalcem prireditve razdelili ves golaž. Sledilo je tovariško srečanje z obljubo, da se prihodnje leto zopet dobimo.

Vsem udeležencem smo v spomin na 4. kuhanje golaža razdelili kemične svinčnike, CD ploščo Rogistov LZ Maribor in kapo z emblemom LZM.

Prireditev so s svojim programom popestrili tudi Rogisti LZM. 

Ad. 6 

Borut Mithans

Tabor bo potekal 2. ali 3. soboto v septembru na lovski koči LD Janžev vrh. Sodelovanje je potrdila Osnovna šola Ribnica na Pohorju in na taboru bodo sodelovali ribniški otroci.

Delovna skupina »Mladi in lovstvo« pri LZS je obravnavala vlogo LZM s katero smo se prijavili za izvedbo enodnevnega tabora in v ta namen nam je bilo odobrenih 200 € za sofinanciranje izvedbe tabora.

Tabor bomo izvedli v šestih sklopih in sicer: 

Uvod, predstavitev tabora in lovske zveze Maribor.

-        Varstvo narave, zgodovina in pomen lovstva

-        Lovska kinologija

-        lovsko strelstvo

-        delo v lovišču in izvajanje lova

-        kratek ogled lovišča

-        lovska kulinarika

-        izdelava pisnih in risarskih izdelkov

-        prikaz sokolarjenja

Otroke udeležence tabora bomo razdelili na skupine, tako da bodo skupine krožile po posameznih sklopih.

V kolikor se bo pokazal interes, da bi sodelovali tudi drugi otroci se lahko tudi prijavijo, seveda v omejenem številu.

V kolikor bo 1. tabor mladih uspel bomo naslednje leto pripraviti dva tabora in sicer enega spomladi in enega v jesen. 

Sklep št. 47: UO se seznanja s potekom priprav na izvedbo enodnevnega tabora »Mladi in lovstvo«. 

Ad. 7 

Marjan Gselman

Ker Andreju Ivančiču z 31.12.2014 izteče pogodba o zaposlitvi za določen čas moramo podati razpis za novo delovno mesto strokovnega tajnika LZ Maribor.

Predlagal je, da v ta namen UO imenuje 3 člansko komisijo, ki bo izvedla razpis in na podlagi prispelih ponudb sprejela na delo novega delavca. Predlagal je, da so člani komisije:

-        Danilo Muršec               predsednik

-        Ivan Žižek                           član        

-        Marjan Gselman                 član

Komisija za razpis delovnega mesta novega strokovnega tajnika bo izbor izvedla v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in o sistematizaciji delovnih mest ter Pravilnikom o delovnih razmerjih delavcev strokovne službe Lovske zveze Maribor.

Ko bo komisija pripravila razpisne pogoje bomo o tem korespodenčno obvestili člane UO, da bodo pogoje razpisa tudi potrdili. 

Sklep št. 48: UO LZM potrjuje razpisno komisijo za izbiro strokovnega tajnika v sestavi: Danilo Muršec kot predsednik in Ivan Žižek in Marjan Gselman kot člana. 

Ad. 8 

Poročila o delu komisij pri UO LZM so podali vsi predsedniki komisij. 

Franc Krivec

Komisija za odlikovanja se v letošnjem letu še ni sestala. Sestala se bo pred koncem leta, ko bom LZM predlagala LZS za odlikovanja funkcionarje, ki že več let uspešno delujejo v organih LZM.

Poročal je tudi o delu Komisije za odlikovanja LZS, katere član je. V letošnjem letu  je Komisija na štirih sejah obravnavala 626 predlogov za odlikovanja in 3839 lovcev, ki so prejeli jubilejne značke za 40, 50 ter 60 in več let lovskega staža oziroma je Komisija obravnavala skupaj 4465 predlogov za odlikovanja in jubilejne značke. 

Slavko Štiberc

Pisno poročilo predsednika Komisije  za lovsko kulturo je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika. 

Bojan Urbančič

Poročilo predsednika Komisije za lovsko strelstvo je pri originalnem zapisniku sestavni del zapisnika. 

Dušan Volmajer

Komisija se v letošnjem letu še ni sestala,potrebe lovnega turizma po potrebi ureja strokovna služba LZM. 

Zdravko Brezovšek

Komisija za lovsko kinologijo deluje v sodelovanju z LKD Maribor. Predlagal je, da bi se v jesenskem času sestala Komisija za kinologijo pri UO LZM in pripravila predloge za odlikovanja za kinologe, ki so že več let uspešno vodijo lovske pse pa jih lastne LD ne predlagajo. 

Danilo Muršec

Pravno statutarna komisija (PSK)  se je v tem mandatu sestala že 3 x. Ena izmed LD se večkrat obrača po pravna mnenja. V zadnjem času so v tej LD mnenja PSK ignorirali. NO smo opozorili, da naj inštitucije v tej LD upoštevajo Pravila in ostale akte LD, da se kasneje v delo organov LD ne bi vmešale zunanje inštitucije.

Drago Vešner

Komisija za stike z javnostjo je opravila vse zadane naloge. V tem času ocenjujemo lovske domove in se v septembru pripravljamo na ribiško tekmovanje.

 Andrej Ivančič

Na MOP smo podali poročilo o odstrelu sivih vran v SG LUO. V podaljšani lovni dobi so LD SG LUO uplenile 429 sivih vran, kar bo bistveno pripomoglo k zmanjšanju škod na kmetijskih zemljiščih in pridelkih.

Marjan Gselman

V lanskem letu smo člani UO bili na obisku pri lovskih prijateljih v Slavoniji. V letošnjem letu v mesecu novembru bomo slavonske lovce povabili v Slovenijo. Tako kot v preteklem letu bomo tudi letos člani UO sami krili vse stroške obiska.

V mesecu juniju je bila delegacija LZ Maribor povabljena na proslavo ob 50 letnici Kluba prijateljev lova Celovec v Pliberku. 

Strokovnemu tajniku moramo poravnati regres za letni dopust.  Po zakonu je potrebno regres za letni dopust izplačati do 1.7.2014. Višina regresa se izplača v višini 1050,00 € bruto. 

Sklep št. 49: Strokovnemu tajniku bomo do 1.7.2014 poravnali regres za letni dopust za leto 2014. 

Zdravko Brezovšek

Rotar Matjaž je v zadnji št. reviji Lovec zlil kar nekaj gnojevke tudi na ime LZM. Zato je postavil vprašanje Francu Krivcu, ki je bil na občnem zboru njegove LD ali njegova trditev drži? 

Franc Krivec

Člane UO je podrobno seznanil s potekom včlanitve sina Matjaža Rotarja v LD. Kot predstavnik LZ Maribor je občnemu zboru predlagal, da se je glede sprejema novih članov v LD treba držati Pravil LD. 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

 

        Zapisal                                                                                 Predsednik LZ Maribor

   Andrej Ivančič                                                                                Marjan Gselman