Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K

9. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 14.10.2014 ob 17.00 uri v prostorih lovskega doma Puščava v Lovrencu na Pohorju.

Prisotni: Marjan Gselman, Božo Kunej, Danilo Muršec, Dušan Volmajer, Franc Krivec, Ivan Žižek, Drago Vešner, Zdravko Brezovšek, Darjan Vesenjak, Bojan Urbančič, Borut Mithans in Andrej Ivančič.

Odsotni: Tomo Kovačič, Rudi Majer in Slavko Štiberc

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje UO LZM
  3. Imenovanje komisije za spremljanje dela novo zaposlenega strokovnega      tajnika LZ Maribor za čas treh mesecev
  4. Poročilo o izvedbi enodnevnega tabora mladih na Janževem vrhu 2014
  5. Potrditev predavateljskega aktiva LZ Maribor za leto 2015
  6. Pregled tekočih zadev posameznih komisijah pri UO LZM
  7. Organizacija tradicionalnega jesenskega lova s člani KPL Celovec
  8. Razno

Ad. 1

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor  Marjan Gselman, ki se je posebej pozdravil starešino LD Puščava Milana Krajnca in se mu zahvalil za današnje gostoljubje ter novo sprejetega strokovnega tajnika LZM Božidarja Kuneja. Na seji je bilo prisotnih 10 članov OU, ki so tudi soglasno podprli predlagani dnevni red.

Božidar Kunej

V kratkih besedah se je predstavil članom UO. Star sem 32 let, član sem LD Oplotnica in to od leta 2001, uspešno pa sem končal študij na  gozdarsko  lovski fakulteti v Postojni. Trenutno sem zaposlen na občini Oplotnica, pred tem pa sem bil zaposlen kot revirni gozdar na ZGS KE Slovenska Bistrica.

Obljubil je, da bo s svojim delom opravičil zaupanje, ki mu je bilo izkazano s tem, da je bil sprejet na delovno mesto strokovnega tajnika.

Milan Krajnc

V imenu članov LD Puščava je udeležence seje UO LZM prisrčno pozdravil in jim zaželel plodno delo na današnji seji. Nato je v kratkih besedah predstavil LD Puščava.

Lovišče LD Puščava obsega skupaj 3687 ha od tega je lovne površine 3475 ha oziroma je v lovišču 212 ha ne lovne površine, lovišče je razdeljeno na tri občine in sicer večji del lovišča spada pod občino Lovrenc na Pohorju manjša dela pa na občino Podvelka in Ruše.

V LD je včlanjenih 84 lovcev od tega so trije pripravniki. Po daljšem času se ja za včlanitev v lovske vrste odločila tudi predstavnica nežnega spola.

Najpomembnejša divjad je srnjad, močno je zastopana tudi jelenjad. Nekaj časa smo se v LD zavestno odločili, da smo odstrel gamsa močno omejili, kar se nam danes pozna saj se je populacija gamsov v lovišču dvignila. V lovišču je zastopan tudi divji prašič.

Sklep št. 56: Na seji je bilo prisotnih 10 članov UO, zato je bila seja sklepna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2 

Vsi sklepi 8. redne  seje UO LZM so realizirani. 

Sklep št. 57: Vsi sklepi sprejeti na 8. redni seji UO LZ Maribor so realizirani, zato se potrdijo sklepi in zapisnik 8. redne seje UOLZM. 

Ad. 3 

Ker ima novo sprejeti strokovni tajnik pri pogojih za sprejem na delovno mesto za nedoločen čas navedeno, da bo za dobo treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja na poskusnem delu, ki ga bo spremljala tri članska komisija in sprejeto je bilo, da bodo člani komisije, ki bodo spremljali poskusno delo Božidarja Kuneja:

Marjan Gselman predsednik

Ivan Žižek               član

Danilo Muršec        član

Prisotni so brez razprave predlog soglasno potrdili. 

Sklep št. 58: V komisijo, ki bo spremljala poskusno delo strokovnega tajnika Božidarja Kuneja so imenovani: Marjan Gselman kot predsednik ter Ivan Žižek in Danilo Muršec kot člana. 

Ad. 4 

Poročilo je podal vodja tabora mladih Borut Mithans. Njegovo pisno poročilo je pri originalnem zapisniku sestavni del tega zapisnika. 

Sklep št. 59: Pisno poročilo o izvedbi enodnevnega lovskega tabora mladih na Janževem vrhu je sestavni del originalnega zapisnika. 

Ad. 5 

Ivan Žižek

Komisija za izobraževanje pri UO LZ Maribor se je sestala in pripravila predlog sestave predavateljskega aktiva LZ Maribor za leto 2014. KI predlaga UO naslednji sestav predavateljskega aktiva: 

Predmet

Predavatelj

Izobrazba

 

Zgodovina lova in lovstva na Slovenskem

Irena Mavrič - Žižek

VII

 

Lovske šege in navade, ptice pevke in ujede, vodna in obvodna perjad

Zmago Tinta

VII

 

Lovska etika, odnosi z javnostmi

Branko Vasa

VII

 

Ekologija divjadi - ekosistemi

Mihec Dajčman

VII

 

Varstvo narave in divjadi

Edvard Goričan

VII

 

Gospodarjenje z divjadjo, sodelovanje z ostalimi uporabniki prostora, načini lova

Izidor Cojzer

Andrej Ivančič

VII

VI

 

Biologija divjadi: srnjad, jelenjad,

divji prašič,

gams, kozorog in muflon

Dušan Rosenfeld

Matija Stergar

Boštjan Plaznik

VII

VII

VII

 

Poljske in gozdne kure

Marjan Toš

VIII

 

Zveri

Blaž Lovrič

VII

 

Zajci, glodavci

Janez Pešl

VI

 

Bolezni psov in divjadi,

Ravnanje z uplenjeno divjadjo

Urška Kurnik,

Ivan Zalar

VII

VII

 

Lovska kinologija

Samo Lubej

VIII

 

Osnove ocenjevanja trofej

Franci Ornik

VI

 

Lovska zakonodaja

Branko Reisman

VII

 
 

Lovska orožje, balistika,optika

Marjan Gselman

Matej Krašovic

VI

VII

             

Prisotni člani UO so predlog soglasno potrdili. Predlog bomo posredovali UO LZS v dokončno potrditev. 

Sklep št. 60: OU LZ Maribor potrjuje sestavo predavateljskega aktiva LZ Maribor za leto 2015. 

Ad. 6 

Marjan Gselman

Tabor mladih smo posneli tudi s kamero. Snemanje je opravil naš lovski kolega Darjan Vesenjak. Ker so bili stroški izvedbe tabora minimalni je predlagal, da vsem otrokom, ki so se udeležili tabora poklonimo po eno DVD zgoščenko.

Glede na odzive 1. tabora bomo naslednje leto tabor ponovno organizirali. Ponudilo se je že nekaj zainteresiranih LD, ki bi bile pripravljene tabor organizirati. 

Drago Vešner

Predlagal je, da bi naslednje leto izvedli dvo ali tro dnevni tabor mladih. 

Poročal je o ribiški tekmi, ki smo jo izvedli 27.9.2014 na ribniku RD Slovenska Bistrica na Pragerskem. Ekipno je zmagala ekipa LD Polskava in tudi ribiški car je postal član LD Polskava, druga je bila ekipa LD Janžev vrh in tretja ekipa LD Pobrežje II.

V mesecu januarju 2014 bomo v lovskem domu LD Zreče izvedli tradicionalno igranje kart »Šnops«. O tekmovanju bomo LD pravočasno obvestili. 

Ivan Žižek

Komisija za izobraževanj bo v vse LD poslala anketni list glede izvedbe lovskih pogrebov. Pred leti je LZS izdala brošuro na to temo, vendar se ugotavlja, da je v brošuri precej nedorečenosti in nejasnosti, zato bomo pripravili nov predlog teksta na temo lovski pogreb. 

Franc Krivec

Tudi v letošnjem letu bomo pripravili predloge za odlikovanja za lovce, ki že več let delujejo kot funkcionarji na LZ Maribor. Predloge bomo pripravili v mesecu novembru, tako da bo UO LZS lahko predloge za odlikovanja potrdil na decembrski seji. 

Danilo Muršec 

V kratkem bomo sklicali sestanek Pravno statutarne komisije, ker bomo obravnavali pobudo LD Gaj, da jim pravno svetujemo pri njihovih pravnih težavah.

 Zdravko Brezovšek

LD so vzele resno opozorilo katerega smo posredovali glede kinologije. Precej je klicev, kjer kinološki referenti prosijo za različna pojasnila glede kinologije.

Bojan Urbančič

S strelsko tekmo Lipovškovega memoriala smo za letošnje leto končali lovska strelska tekmovanja. V bodoče se bomo morali dogovoriti kako naprej z Lipovškovim in Kurnikovim memorialom.

 Sklep št. 62: UO se seznanja z aktivnostmi Komisij pri UO LZM do konca leta 2015.

 Ad. 7 

Marjan Gselman

V soboto 8.11.2014 bomo gostili člane Kluba prijateljev lova iz Celovca. Lov bomo izvedli v lovišču LD Duplek. Predlagal je, da se lova udeležijo vsi člani UO.

Izvedba lova bo tradicionalna. Zjutraj bomo zamejske Slovence pogostili s kislo juho, izvedli lov na fazane in po lovu na lovskem domu LD Duplek izvedli zadnji pogon. 

Sklep št. 63: 8.11.2014 bomo izvedli tradicionalni jesenski skupni lov za člane Kluba prijateljev lova v lovišču LD Duplek. 

Ad.8 

Marjan Gselman

Lovska zveza Slovenije bo v petek 17.10.2014 v Unionski dvorani Grand hotela Union organizirala dobrodelni lovski ples, ki bo namenjen zbiranju sredstev za solidarnostni Zeleni sklad LZS.

Če želi kdo na ta lovski ples se ga lahko brezplačno udeleži. UO LZS je sprejel sklep, da vse OLZ prispevajo donatorska sredstva v višini 390 € in v ta namen so nam poslali 10 vstopnic, katere lahko zainteresirani dobijo na sedežu LZ Maribor. 

Sklep št. 64: LZ Maribor bo nakazala 390 € v solidarnostni Zeleni sklad LZS. 

Založba UNSU umetnikov, ki slikajo z usti ali nogami nam je poslala komplet novoletnih čestitk in prosijo za nakup v vrednosti 20 €.

Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da bomo založbi UNSU nakazali 20 €. 

Sklep št. 65: Založbi UNSU bomo nakazali 20 € za poslano kolekcijo novoletnih čestitk, darilnih krtic ter žepni in namizni koledar. 

Združenje invalidov  - Foruma Slovenije prosi za finančni prispevek za invalide, ki so 24 ur odvisni od tuje pomoči.

Po krajši razpravi je bilo sprejeto stališče, da bo LZM nakazala Združenju invalidov – Forum Slovenije nakazali 20 €. 

Sklep št. 66: Združenju invalidov – Forum Slovenija bomo nakazali 20 € kot pomoč invalidom, ki 24 ur dnevno rabijo tujo pomoč. 

Od 14 – 16. novembra bomo gostili lovce iz Slavonije. Člane UO je seznanil s programom obiska, vse stroške obiska bomo krili člani UO iz svojih žepov. Prav bi bilo, da bi vse 3 dni obiska bili s Slavonci vsi člani UO. 

Podjetje za grafično dejavnost Tisk Uprint je poslalo ponudbo za 13 – listni koledar »Živali in narava«. Cena z vrečko znaša 2,50 € + DDV.

Za potrebe LZ Maribor bomo naročili 150 stenskih koledarjev z dotiskom našega logotipa. 

Sklep št. 67: Za potrebe LZ Maribor bomo pri firmi UPRINT naročili 150 stenskih koledarjev »Živali in narava«. 

Na fazaneriji Vurberk moramo na UE Ptuj urediti ohišnico okoli stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja. K realizaciji bomo pristopili takoj. 

Zdravko Brezovšek

Člane UO je seznanil z realizacijo posameznih vrst divjadi v Pohorskem LUO. Zelo visoka je že realizacija odvzema divjih prašičev in sicer 90 %, čeprav se jesenski lovi še niso začeli. Pri ostalih vrstah (srnjad, jelenjad, gams) odvzem poteka v skladu z letnim gojitvenim načrtom Pohorskega LUO. 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 

       Zapisal                                                                                 Predsednik LZ Maribor

  Andrej Ivančič                                                                                  Marjan Gselman