Lovska zveza Maribor – UO

Z A P I S N I K

10. redne seje UO LZ Maribor, ki je bila 11.11.2014 ob 17.00 uri v prostorih kmetije Franca Hladeta na Gaju nad Mariborom.

Prisotni: Marjan Gselman, Danilo Muršec, Dušan Volmajer, Franc Krivec, Ivan Žižek, Drago Vešner, Zdravko Brezovšek, Darjan Vesenjak, Bojan Urbančič, Borut Mithans Tomislav Kovačič, Rudi Majer, Slavko Štiberc, Andrej Ivančič, Božidar Kunej, Anton Golob in Edvard Makuc.

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje UO LZM
  3. Imenovanje članov komisije za popis premične in nepremične lastnine LZM
  4. Finančni načrt za leto 2015
  5. Sklic posveta starešin LZM
  6. Določitev datuma sklica občnega zbora LZM
  7. Obravnava predlogov za lovska odlikovanja
  8. Razno

Ad. 1

Prisotne je pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, ki je posebej pozdravil starešino LD Gaj nad Mariborom, Antona Goloba in se mu zahvalil za današnje gostoljubje. Na seji je bilo prisotnih 13 članov OU, na seji pa ni bilo prisotnega člana NO, ki sej opravičil. Franc Krivec je podal predlog, da se predlagani dnevni red razširi za eno točko »Obravnava predlogov za lovska odlikovanja«. Prisotni so dopolnjen dnevni red soglasno potrdili.

Anton Golob

V imenu članov LD Gaj nad Mariborom je udeležence seje UO LZM prisrčno pozdravil in jim zaželel uspešno delo na seji. Nato je v kratkih besedah predstavil delovanje LD Gaj nad Mariborom. Lovska družina s 65. člani in povprečno starostjo 56 let, upravlja z loviščem v skupni velikosti 4.588 ha, od tega je lovne površine  4.418 ha. Najpomembnejša divjad v lovišču je srnjad, sledi ji divji prašič, ki povzroča kar precej škod, do sedaj so jih uplenili že 40. V lovišču se nahajajo tudi gamsi, ter jelenjad s katero spadajo v obrobna lovišča. V mesecu septembru so organizirali lovski tabor mladih v centru za šolsko in obšolsko dejavnost Škorpijon na Gaju, udeležilo se ga je 15 učencev osnovne šole, lovski tabor pa je vodil Blaž Lovrič.

 Sklep št. 68: Na seji je bilo prisotnih 13 članov UO, zato je bila seja sklepčna in so prisotni lahko veljavno sklepali in odločali, soglasno so potrdili tudi predlagani dnevni red.

Ad. 2

 Vsi sklepi 9. redne  seje UO LZM so realizirani.

 Sklep št. 69: Vsi sklepi sprejeti na 9. redni seji UO LZ Maribor so realizirani, zato se potrdijo sklepi in zapisnik 9. redne seje UO LZM.

 Ad. 3

 Marjan Gselman 

Za člane inventurne komisije za popis premične in nepremične lastnine LZ Maribor za leto 2014 je predlagal naslednje lovce:

-        Damjan Štiberc - LD Vumat kot predsednik,

-        Alojzija Krajnc – LD Košaki Malečnik,

-        Jože Kelbič – LD Košaki Malečnik kot člana.

 Sklep št. 70: V inventurno komisijo, za popis premične in nepremične lastnine LZ Maribor za leto 2014 so imenovani: Damjan Štiberc - LD Vumat kot predsednik,  Alojzija Krajnc – LD Košaki Malečnik in Jože Kelbič – LD Košaki Malečnik kot člana.

 Ad. 4

 Tomislav Kovačič

Predsednik finančno gospodarske komisije in računovodski servis sta predstavila osnutek finančno gospodarskega načrta LZM za leto 2015.

Osnutek finančnega načrta je bil predstavljen v štirih sklopih in sicer:

-        Prihodki

-        Odhodki

-        Funkcionalni odhodki

-        Materialni stroški

Predlagal je, da ostane višina članskega prispevka za leto 2015  enaka kot v letošnjem letu, to je 22 € in 1 € za kulturno dejavnost.

Prihodki: po analizi prihodkov, bodo znašali prihodki v letu 2015  91.000 €

Odhodki: osebni dohodek in računovodski servis bodo znašali 34.900 €

Funkcionalni odhodki:  bodo v letu 2015 znašali 18.000 €

Materialni stroški: pa 33.200 €

Podan je bil predlog, da se višina kilometrine od 1.1.2015 obračunava v višino 0,25 €/km.

Po predstavitvi, so člani UO osnutek finančnega načrta potrdili z 12. glasovi, 1. član pa se je glasovanja vzdržal.

 Sklep št. 71: UO potrjuje osnutek finančnega načrta za leto 2015 in višino članarine 2015 v vsoti 22 € in 1 € za kulturno dejavnost. Višina  kilometrine od 1.1.2015 se obračunava 0,25 €/km.

Ad. 5

Marjan Gselman

Predlagal je, da se pred rednim občnim zborom LZ Maribor skliče posvet starešin lovskih družin članic LZM. Zbor starešin  bo v sredo, 26.11.2014 ob 17:00 uri v prostorih lovskega doma LD Miklavž-Pobrežje. Za zbor starešin bomo podali običajni dnevni red.

 Sklep št. 72:     Zbor starešin  bo v sredo, 26.11.2014 ob 17:00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž.

 Ad. 6

Marjan Gselman

Predlagal je, da se redni občni zbor LZ Maribor skliče UO LZM v torek, 16.12.2014 ob 17:00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž. Za občni zbor bomo podali običajni dnevni red.

 Sklep št. 73:     Občni zbor LZ Maribor bo v torek, 16.12.2014 ob 17:00 uri v prostorih lovskega doma LD Pobrežje-Miklavž.

 Ad. 7

Franc Krivec

Strokovna služba LZ Maribor je pripravila predlog članov – funkcionarjev LZM za prejem lovskih odlikovanj. Komisija za odlikovanja je na 1. korespondenčni seji dne 10.11.2014 obravnavala omenjene predloge, ter predlaga UO LZ Maribor potrditev predlogov odlikovanj zaslužnim članom, ki so:

Ime in Priimek

Datum zadnjega prejema odlikovanja

Predlog za odlikovanje

Franc Krivec

29.10.2009

Red I. stopnje

 

 

 

Andrej Marhold

24.12.2005

Red II. stopnje

Branko Kanižar

28.10.2009

Red II. stopnje

Josip Adam

23.3.1999

Red II. stopnje

 

 

 

Darjan Vesenjak

18.5.2005

Zlati znak za lovske zasluge

Milan Kranjc

21.3.2007

Zlati znak za lovske zasluge

Marko Rožman

18.5.2005

Zlati znak za lovske zasluge

Marijan Krevh

17.4.2002

Zlati znak za lovske zasluge

Franc Jerič

9.3.1992

Zlati znak za lovske zasluge

 

 

 

Borut Mithans

 

Znak za lovske zasluge

Sebastjan Soršak

 

Znak za lovske zasluge

Anton Hudernik

 

Znak za lovske zasluge

Alojz Kosjek

 

Znak za lovske zasluge

 UO LZ Maribor je brez razprave potrdil omenjene predloge komisije za odlikovanja pri LZM. Potrjeni predlogi se bodo podali Komisiji za priznanja in odlikovanja pri LZ Slovenije v dokončno potrditev.

 Sklep št. 75:     Predlog odlikovancev LZS bomo podali Komisiji za priznanja in odlikovanja pri LZ Slovenije v dokončno potrditev. 

Ad. 8

 Andrej Ivančič

Društvo slovenskih lovk ( DSL), ki so članice LZS nam je posredovalo dopis za dodelitev donacijskih sredstev, za organizacijo »Mednarodnega ženskega lova DSL«, ki bo potekal od 28.-30.11.2014 v Rižani.

Sledila je razprava v kateri je bilo opredeljeno, da se DSL prispeva 100 €.

 Sklep št. 76:   Društvu slovenskih lovk se nakažejo donacijska sredstva za organizacijo »Mednarodnega ženskega lova DSL« v višini 100 €.

 Borut Mithans

V okrožnici št. 7  je bilo v zapisano, da mora imeti lovski pripravnik najmanj eno leto staža, da ga lahko LD prijavi na polaganje teoretičnega dela lovskega izpita.

 Odgovor je podal Marjan Gselman: prvo priporočilo LZS o sprejemanju lovskih pripravnikov je bilo izdano že leta 2005. Razlaga 61. člena ZDLov-1 z dne 9.5.2014, katero je bilo elektronsko ponovno posredovano lovskim družinam navaja, da mora pripravništvo trajati najmanj 1. leto. Kar pomeni, če lovski pripravnik do razpisa prijav na teoretični del lovskega izpita ne bo imel najmanj leto dni staža, mu aplikacija Lisjak ne bo dovolila prijave na izobraževanje.

 Drago Vešner

Člani komisije za stike z javnostjo in prireditve so si ogledali večino lovskih domov, lovskih družin LZ Maribor in opravili njihovo ocenjevanje. Po kriterijih je lahko bil lovski dom ocenjen maksimalno s 70. točkami. 

Predlagal je, da se lovskim družinam podeli zlato, srebrno in bronasto vidro.

Kriteriji za podelitev priznanj urejenosti lovskih domov:

-        Zlata vidra 69 – 70 točk

-        Srebrna vidra 67 – 68 točk

-        Bronasta vidra 65 – 66 točk

Dobitniki priznanja »zlate vidre« so:

LD Poljčane (70 točk), LD Benedikt (69 točk), LD Sv. Jurij (69 točk), LD Oplotnica (69 točk).

Dobitniki priznanja »srebrne vidre« so:

LD Rače (67 točk), LD Ruše (67 točk), LD Šentilj (67 točk), LD Zreže (67 točk)

Dobitniki priznanja »bronaste vidre« so:

LD Dobrava v Slovenskih Goricah (66 točk), LD Vitomarci (66 točk), LD Fram (66 točk),LD Šmartno na Pohorju (66 točk), LD Pobrežje-Miklavž (66 točk), LD Polskava (65 točk), Radlje (65 točk), Kungota (65 točk).

Člani UO LZM so predlog soglasno potrdili.

Sklep št. 77:     Priznanje »zlate vidre« se podelili 4. lovskim družinam, »srebrne vidre« 4. lovskim družinam in »bronaste vidre« 8. lovskim družinam.

 Komisija Mladi in lovstvo pri LZ Slovenije je izdala anketni list »Delo z mladi v lovskih družinah in na nivoju LZS«.

Predlagal je, da anketne liste pošljemo v vse LD s prošnjo, da izpolnjene vrnejo na sedež LZ Maribor v roku 7. dni.

 Člani UO LZM so predlog soglasno potrdili.

 Sklep št. 78:     Anketne liste komisije Mladi in lovstvo pri LZ Slovenije bomo poslali vsem LD LZ Maribor.

 Danilo Muršec

Članom Pravno statutarne komisije (PSK) je bila posredovana vloga LD GAJ nad Mariborom s prošnjo, da podajo ločena mnenja o vsebini vloge LD Gaj. Po prejemu ločenih mnenj (Milan KRAJNC, Damijan ŠTIBERC in Danilo MURŠEC), ki so bile posredovana vsem članom PSK, je član MALEK Marjan zaradi soglasnosti, ki zadevajo mnenja, podal predlog za sklic dopisne seje, kar je bilo sprejeto.

 Nadzorni odbor (NO) pri LD Gaj nad Mariborom, ki mu predseduje Makuc Edvard, je na PSK naslovila prošnjo za pravno mnenje – presojo skladnosti izdane odločbe Disciplinske komisije (DK) s PRAVILI LD Gaj (vloga je priložena zapisniku). V vlogi predsednik navaja, da je DK LD Gaj dne 20.09.2014 izdala Odločbo v disciplinski zadevi krive obdolžitve (na občnem zboru) kraje snemalne kamere. NO navaja, da je DK pravilno navedla kršitev po 12. alineji 32. člena PRAVIL LD Gaj, da se pa z vsebino in ukrepi tega člena DK ni seznanila, ampak je izrekla ukrep OPOMIN po 1. točki 33. člena PRAVIL.

 Pravno mnenje PSK, s katerim soglašajo štirje člani, in sicer Milan KRAJNC, Damijan ŠTIBERC, Marjan MALEK in Danilo MURŠEC (Dušan DOUGAN se ni izjasnil) je naslednje:

 -        organi LD so samostojni in neodvisni in za svoje delo odgovarjajo občnemu zboru, torej organu, ki jih je imenoval. Med njimi ni hierarhije, vsak samostojno opravlja naloge, navedene v temeljnem aktu. To pravilo velja tudi za DK, ki je pri svojem delu neodvisna, samostojna in odloča v skladu z notranjim pravnim redom LD – njenimi akti, 

-        stranki v disciplinskem postopku (DP) sta disciplinski obdolženec in predlagatelj UO, na predlog katerega se je uvedel DP. Ena izmed pravic strank v DP je tudi pravica do pritožbe. To pravica ni prenosljiva in je izključno vezana na stranki v postopku. Stranki se sicer lahko odpovesta pravici do pritožbe, lahko pa jo izkoristita in se zoper odločbo DK pritožita na organ druge stopnje, če z odločitvijo DK ne soglašata, 

-        v skladu z določili 31. člena Pravil LD Gaj DK lahko izreče naslednje disciplinske ukrepe:

-       opomin,

-       prepoved izvajanja lova na eno, več ali vse vrste divjadi za določeno dobo, vendar največ za dve leti in

-       izključitev iz članstva v LD.

-        v 32. členu Pravil LD Gaj so navedeni primeri hujših kršitev,za katere  lahko DK  (ni pa obvezno!) izreče disciplinski ukrep izključitve iz članstva in med temi primeri je naveden tudi primer ustvarjanja nezdravih odnosov med člani v LD zintrigiranjem, neresničnimi obtožbami, podtikanjem ali podobnimi dejanji. To pomeni, da je presoja o vrsti izreka sankcije prepuščena presoji DK, ki zaseda v tri članskem senatu, po postopku, ki je predpisan v veljavnem Pravilniku o disciplinskem postopku,

-        tako lahko DK za hujše kršitve izreče tudi najstrožji ukrep, to je izključitev iz članstva LD. Glede na okoliščine storjenega disciplinskega prekrška, pa lahko kršitelju izreče milejši ukrep. Če se predlagatelj z izrečenim ukrepov ne strinja, potem se zoper izrečen ukrep DK lahko pritoži. NO, ki ni stranka v postopku, pa se zoper odločitev DK ne more pritožiti, ker ni stranka v postopku. Poleg tega pa NO niti ne nadzira dela DK. Nadzor nad njenim delom izvaja organ, pristojen za odločanje na drugi stopnji. To je občni zbor ali DK pri LZ MB. V nobenem primeru pa to ni NO, ki nadzira finančno – materialno poslovanje LD in 

-        neodvisnost DK je osnovni pogoj za njeno objektivno odločanje. Zato se na njeno delo ne sme izvajati nobenega pritiska, saj bi to  pri strankah povzročilo občutek pristranskosti in neobjektivnosti.  

  Kot predsednik PSK je predlagal UO LZM da sprejme naslednji sklep:

Sklep št. 79:  O stališču bo PSK pri UO LZM  pisno seznanila UO in NO LD Gaj, in sicer z opozorilom na doslednem upoštevanju aktov (pravila LD, poslovnik LD in druge sprejete akte), ki jih je LD sprejela.

 Marjan Gselman

Od petka 14.11. do nedelje 16.11.2014 bomo gostili lovce lovskega društva Vepar-Belišča iz Hrvaške. Program obiska je izdelan. Stroške obiska lovcev iz sosednje Hrvaške pa bomo pokrili članu UO LZM z lastnimi finančnimi sredstvi

  

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

 

        Zapisal                                                                                 Predsednik LZ Maribor

  Božidar Kunej                                                                               Marjan Gselman